Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Vážený návštevník,

používate starý internetový prehliadač, ktorý z dôvodu Vašej bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri pokračovaní na webové stránky ČSOB s Vašim starým prehliadačom stránky nemusia fungovať správne. Pre plnohodnotný zážitok si svoj prehliadač aktualizujte.

Viac informácií Vám radi poskytneme telefonicky 0850 111 777 (z územia SR) a +421 2 5966 8844 (zo zahraničia), alebo e-mailom na helpdeskeb@csob.sk.

Zatvoriť
#csrfToken()
EN

Nahlásenie poistnej udalosti a asistenčná služba

Nahlásenie poistnej udalosti a asistenčná služba

 • Životné poistenie
 • Auto
 • Cestovanie
 • Budova a domácnosť
 • Podnikatelia a firmy

Nahlásenie poistnej udalosti

Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť na príslušnom tlačive ČSOB Poisťovne, a.s. (ďalej len „ČSOBP“). Ak je tlačivo na oznámenie poistnej udalosti dvoj príp. viac stranové, prednú stranu tlačiva pravdivo a kompletne vyplní a vlastnoručne podpíše poistený, resp. zákonný zástupca poisteného. Zadnú stranu tlačiva vyplní a potvrdí podpisom a pečiatkou ošetrujúci alebo odborný lekár poisteného.

K urýchleniu likvidácie poistnej udalosti prispeje doloženie fotokópií všetkých dokladov a zdravotných záznamov týkajúcich sa vzniku a liečby daného úrazu/ochorenia (napr. záznam z prvého ošetrenia, prepúšťacia správa z nemocnice, správy z odborných vyšetrení, výsledok histologického vyšetrenia, záznam z rehabilitácie, záznam o pracovnom úraze, policajná správa a pod.)


Ako nahlásiť poistnú udalosť

Vyplnené príslušné tlačivo spolu s dokladmi poslať na adresu:

ČSOB Poisťovňa a.s.
Žižkova 11
811 02 Bratislava

alebo osobne doniesť do ktorejkoľvek obchodnej kancelárie ČSOB Poisťovne, a.s.


Doklady potrebné k likvidácii poistnej udalosti v závislosti od poisteného rizika

Denné odškodné (doba nevyhnutného liečenia úrazu) a Zrýchlené plnenie úrazu:

Trvalé následky:

 • Vyplnené tlačivo Oznámenie poistnej udalosti - trvalé následky/trvalé telesné poškodenie V tlačive musí byť ošetrujúcim lekárom uvedený druh a rozsah trvalých následkov.
 • Fotokópia kompletnej zdravotnej dokumentácie z daného úrazu, ale len v prípade, ak nebola doložená pri uplatnení nároku plnenia z iného poisteného rizika. Ak pribudla ďalšia zdravotná dokumentácia, ktorú poisťovňa nemá k dispozícii, je nutné zaslať jej fotokópiu.
 • Ak boli okolnosti úrazu vyšetrované políciou je potrebné doložiť fotokópiu policajnej správy, prípadne kontakt na oddelenie policajného zboru, ktorý prípad vyšetruje (pokiaľ neboli doručené pri prvotnom hlásení).

Hospitalizácia:

Pracovná neschopnosť:

 • Vyplnené tlačivo Oznámenie poistnej udalosti - pracovná neschopnosť.
 • Fotokópia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavenej pre Sociálnu poisťovňu.
 • Fotokópia Rozhodnutia o priznaní nemocenského zo Sociálnej poisťovne.
 • Fotokópia kompletnej zdravotnej dokumentácie z celého priebehu liečby ochorenia/úrazu, ktoré bolo dôvodom vystavenia pracovnej neschopnosti.

Invalidita, oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity, dočasná renta pre prípad invalidity:

 • Tlačivo nie je potrebné, zašlite nižšie uvedené dokumenty
 • Fotokópia Rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku.
 • Fotokópia Lekárskej správy – Zápisnice zo Sociálnej poisťovne.
 • Kontakt na ošetrujúceho lekára.

Vážna choroba, dočasná renta pre prípad vážnej choroby, oslobodenie od platenia poistného v prípade vážnej choroby:

Úmrtie, dočasná renta pre prípad smrti, oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti:

 • Tlačivo nie je potrebné, zašlite nižšie uvedené dokumenty
 • Fotokópia úmrtného listu alebo oznámenia o úmrtí overená pracovníkom ČSOB, a.s. príp. notárom.
 • Fotokópia listu o prehliadke mŕtveho.
 • Originál poistky (akceptácia), ak je k dispozícii.
 • Kontakt na oprávnené osoby, príp. hlásiteľa.
 • Meno a adresu ošetrujúceho (praktického) lekára zomrelého, u ktorého bola vedená zdravotná karta (príp. aj tel. kontakt).

V závislosti od určenia oprávnených osôb je okrem doloženia vyššie uvedených dokladov potrebné doložiť nasledovné:

1. Oprávnená osoba určená jednoznačne (menom a rodným číslom prípadne dátumom narodenia):

 • Fotokópia preukazu totožnosti - Občiansky preukaz (ďalej len „OP“, príp. cestovný pas).
 • Vyplnené tlačivo „Identifikácia príjemcu plnenia“.
 • Vyplnené tlačivo „CRS“ (Prehlásenie oprávnenej osoby o daňovej rezidencii).

2. Oprávnená osoba určená vzťahom (manžel, manželka, syn, dcéra, deti...):

V závislosti od zaslaných dokumentov k nahláseniu úmrtia poisťovňa zasiela oprávnenej osobe žiadosť o doručenie chýbajúcich dokumentov, spolu s tlačivom pre notára, ktorý je poverený prejednaním dedičstva po zomrelom. V tlačive notár uvedie okruh oprávnených osôb podľa § 817 OZ, príp. predbežný okruh dedičov. Ak už prebehlo dedičné konanie, nie je potrebné zasielať tlačivo pre notára, ale overenú fotokópiu Osvedčenia o dedičstve. V prípade, ak je určená oprávnená osoba manžel alebo manželka, je možné zaslať originál sobášneho list vydaný matrikou po dátume úmrtia poisteného.

Ďalej je nutné od každej oprávnenej osoby doložiť:

3. Maloletá oprávnená osoba/osoby:

 • Rozhodnutie súdu, komu bolo dieťa zverené do opatrovateľskej/náhradnej starostlivosti alebo potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní rodinných prídavkov na dieťa.

Ďalej je nutné od maloletej oprávnenej osoby/osôb doložiť:

 • Rodný list maloletého dieťaťa (ak už má vydaný OP tak doložiť jeho kópiu).
 • OP osoby komu je zverená maloletá oprávnená osoba do starostlivosti.
 • Vyplnené tlačivo „Identifikácia príjemcu plnenia“.
 • Vyplnené tlačivo „CRS“ (Prehlásenie oprávnenej osoby o daňovej rezidencii.

Poisťovňa môže požadovať aj ďalšie informácie a doklady v súlade s § 799 ods. 2 OZ, ako napr: lekárske správy, pitevnú správu, policajnú správu v prípade smrti následkom úrazu, ak prípad vyšetrovala polícia, alebo kontakt na políciu, ktorá daný prípad vyšetrovala, súdno-znalecký posudok, fotokópiu dispozičnej karty k účtu a pod.

V prípade uvedenia čísla účtu, pokiaľ nie je zasielané tlačivo „identifikácia príjemcu plnenia“, musí byť účet podpísaný oprávnenou osobou a tá musí byť identifikovaná pracovníkom ČSOB, a.s., ktorý túto identifikáciu musí písomne zaznamenať.

Všetky doklady, ktoré sú predložené pracovníkovi ČSOB, a.s. k poistnej udalosti a boli overené podľa originálu, musia mať danú skutočnosť potvrdenú na každej fotokópii (uvádza sa meno, osobné číslo a podpis pracovníka, ktorý doklady overil).

Medifón a Mediservis:

Nárok na plnenie z pripoistenia Medifón alebo Mediservis – informačné služby, si môžete uplatniť na telefónnom čísle +421 2 4445 0050 nonstop počas celej doby trvania pripoistenia.

Plnenie z pripoistenia Mediservis – doprava do/zo zdravotníckeho zariadenia, si môžete uplatniť na telefónnom čísle +421 2 4445 0050 max. raz v období poistného roka v súvislosti s neplánovanou hospitalizáciou. Doprava bude poskytnutá najneskôr do jedného pracovného dňa od uskutočnenia hovoru.

Postup pri uplatnení nároku na plnenie:

 • meno a priezvisko poisteného,
 • dátum narodenia poisteného,
 • adresa trvalého bydliska poisteného,
 • telefónne číslo, na ktorom je možné poisteného alebo ním poverenú osobu kontaktovať,
 • číslo poistnej zmluvy alebo návrhu poistnej zmluvy.
 • formu poistného plnenia (informačné služby, dovoz zo zdravotníckeho zariadenia alebo vypracovanie Druhého lekárskeho názoru).

Poistnú udalosť so žiadosťou o poskytnutie poistného plnenia z pripoistenia Mediservis formou vypracovania Druhého lekárskeho názoru nahláste poskytovateľovi s doložením úplne a pravdivo vyplneného a podpísaného tlačiva Hlásenie poistnej udalosti Mediservis – Druhý lekársky názor a s doložením zdravotnej dokumentácie v slovenskom, českom, prípadne anglickom jazyku, ktorá sa vzťahuje na diagnózu, pre ktorú žiadate o poskytnutie plnenia. Všetky potrebné dokumenty zašlite na adresu: AWP Solutions ČR a SR, s. r. o., Jankovcova 1596/14b, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika.


Upozornenie

Poisťovňa má právo prešetriť nahlásenú poistnú udalosť.


Informácie

Pri komunikácii s poisťovňou vás žiadame, aby ste uvádzali číslo poistnej udalosti. Všetky doklady, ktoré zasielate, označte týmto číslom. O priebehu vybavovania vašej poistnej udalosti sa môžete informovať:

 • na infolinke ČSOB Poisťovne 0850 111 303 v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00,
 • na e-mailovej adrese infolinka@csob.sk.

Vybavenie poistnej udalosti – Havarijné poistenie a Povinné zmluvné poistenie

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ak vám vznikla škoda, alebo ste spôsobili škodu, bez zbytočného odkladu nahláste udalosť poisťovni jedným z nasledujúcich spôsobov:

Mobilná aplikácia ČSOB Asistent

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu hneď a budete ju mať vždy po ruke. Prostredníctvom aplikácie môžete nahlásiť vzniknutú poistnú udalosť:

 • kedykoľvek počas denných aj nočných hodín,
 • priamo na mieste nehody,
 • digitálne vyplnením krátkeho formulára.

Potrebnú fotodokumentáciu alebo iné dokumenty priložíte taktiež priamo v aplikácii. Vypĺňanie vám uľahčia funkcionality ako výber dátumu z kalendára, automatické zadanie miesta pomocou GPS, vyznačenie poškodenia priamo na siluete vozidla atď.

Telefonické nahlásenie

Nahlásenie poistnej udalosti môžete vykonať aj telefonicky a to na čísle:

 • 0850 311 312,
 • zo zahraničia volajte: +421 2 5966 6997.

Naši operátori sú pre vás k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod. V prípade, že sa nemôžete v uvedenom čase dovolať alebo sú naši operátori obsadení, prosíme zanechajte svoje telefónne číslo, aby sme vás mohli spätne kontaktovať. Operátor call centra vás oboznámi s ďalšími krokmi, s dokladmi, ktoré bude potrebné doložiť k vybaveniu vašej poistnej udalosti a odpovie vám na prípadné ďalšie otázky. K nahlasovanej poistnej udalosti bude od vás potrebovať niekoľko základných informácií.

Po nahlásení poistnej udalosti vám príde potvrdzujúca SMS s číslom vášho hlásenia. Toto číslo alebo číslo poistnej zmluvy používajte pri následnej komunikácii s poisťovňou pri vybavovaní vašej poistnej udalosti.


Ako preukázať rozsah poškodenia

Po nahlásení poistnej udalosti vás bude telefonicky kontaktovať náš mobilný technik, s ktorým si dohodnete termín a miesto vykonania obhliadky škody za účelom zistenia rozsahu škody a jej zdokumentovania. Pri obhliadke vás oboznámi s rozsahom škody, odporučí vám vhodný spôsob opravy, resp. odstránenia následkov škody. Obhliadku a následnú opravu je možné realizovať rýchlo a efektívne aj cez sieť zmluvných servisov, ktoré vám odporučí mobilná aplikácia alebo operátor call centra pri hlásení poistnej udalosti a oboznámi vás s výhodami, ktoré oprava v takomto zmluvnom servise prináša.


Ako doručiť potrebné doklady

Za účelom rýchleho vybavenia vašej poistnej udalosti nám, prosím, doručte doklady vyžiadané operátorom call centra alebo mobilným technikom jedným z nasledovných spôsobov:

 • elektronicky na e-mailovú adresu infolikvidacia@csob.sk,
 • cez mobilnú aplikáciu ČSOB Asistent, ak ste udalosť hlásili cez ňu,
 • poštou na adresu ČSOB Poisťovňa a.s., Odbor likvidácie poistných udalosti, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava, prípadne na adresu príslušného regionálneho centra likvidácie.

Doklady môžete odovzdať aj osobne mobilnému technikovi pri obhliadke. Doklady označte číslom hlásenia, ktoré vám bolo zaslané v SMS.
 


Ako zistiť stav vybavenia vašej poistnej udalosti

O priebehu vybavovania vašej poistnej udalosti sa môžete informovať telefonicky na čísle Call centra likvidácie alebo e-mailom na infolikvidacia@csob.sk. O vybavení vašej poistnej udalosti budete bezodkladne písomne informovaný.


Adresy regionálnych centier likvidácie

Osobné hlásenie poistnej udalosti, doručovanie dokladov:

  Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko
Adresa Bojnícka 3, 831 04 Bratislava Štúrova 13, 010 01 Žilina Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice
Kontakt infolikvidacia@csob.sk infolikvidacia@csob.sk infolikvidacia@csob.sk

Asistenčná služba pre poistenie auta

Asistenčná služba je non-stop bezplatná pomoc motoristom, ktorú môžu využiť v prípade havárie, poruchy alebo odcudzenia motorového vozidla. V prípade problémov volajte na telefónne číslo: +421 2 4445 0050.

Poskytované služby

Na pomoc od asistenčnej služby má nárok motorista, ktorý uzavrel Povinné zmluvné poistenie alebo Havarijné poistenie (Auto Partner). Asistenčná služba zahŕňa okrem iného aj:

 • opravu na mieste,
 • odťah a úschovu vozidla v prípade jeho poruchy a havárie,
 • pri strate kľúčov otvorenie a výmenu zámku,
 • pomoc pri defekte pneumatiky,
 • pomoc pri zámene paliva a poskytnutie pôžičky – zálohy na opravu vozidla v zahraničí vo výške 500 €.

Potrebné údaje

V prípade problémov je nevyhnutné, aby motorista predtým, ako vykoná akékoľvek kroky, kontaktoval asistenčnú službu, kde uvedie okrem osobných údajov a údajov o vozdile aj:
 • miesto, kde sa vozidlo nachádza,
 • stručný popis problému a povahu požadovanej asistenčnej služby (technická alebo administratívno-právna pomoc).

Vybavenie poistnej udalosti – cestovné poistenie a cestovné poistenie k platobným kartám

Úraz, ochorenie, hospitalizácia v zahraničí

V prípade akútneho ochorenia alebo úrazu, ktoré si vyžaduje lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu v zahraničí, postupujte podľa nasledovných krokov.

1. Vždy kontaktujte asistenčnú službu ČSOB Poisťovňa Assistance na telefónnom čísle +421 2 4445 0050, a to buď bezprostredne po vzniku poistnej udalosti, alebo hneď ako to bude možné, prípadne tým poverte blízku osobu.

2. Vyhľadajte lekárske zariadenie, ktoré vám odporučí asistenčná služba.

3. Pri styku so zahraničným zdravotníckym zariadením sa vždy preukážte cestovným dokladom k preukázaniu totožnosti a asistenčnou kartičkou alebo iným dokladom vydaným ČSOB Poisťovňou k cestovnému poisteniu.

4. V prípade, ak úhradu uskutočňujete sami v hotovosti:

 • uschovajte si originály dokladov o zaplatení (pokladničné bloky, faktúry, paragony, cestovné lístky, resp. iné doklady, ktoré by preukazovali výšku vynaložených nákladov), kópiu dokladov o ošetrení (lekárska správa, prípadne iná zdravotná dokumentácia) a ďalšie doklady, ktoré vám vydá zdravotnícke zariadenie,
 • nechajte si vyplniť a potvrdiť od lekára formulár Atestatio medici a zároveň vy kompletne vyplňte časť Oznámenie poistnej udalosti (tlačivá nájdete aj vzadu v asistenčnom zošite), kde nezabudnite uviesť telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, na ktorých je vás možné na Slovensku kontaktovať,
 • po návrate na Slovensko bez zbytočného odkladu zašlite vypísané tlačivo Oznámenie poistnej udalosti spolu s formulárom Atestatio medici a vyššie uvedené doklady na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., Odbor likvidácie poistných udalosti, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava, pričom poisťovňa si môže vyžiadať ďalšie podklady potrebné k prešetreniu poistnej udalosti,
 • náklady vám budú preplatené v mene platnej na území SR v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie.

5. V prípade, ak úhradu za liečebné náklady za vás uskutočňuje asistenčná služba:

 • po návrate na Slovensko bez zbytočného odkladu zašlite vypísané tlačivo Oznámenie poistnej udalosti spolu s Atestatio medici a vyššie uvedené doklady na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., Odbor likvidácie poistných udalosti, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava,
 • náklady budú preplatené priamo zdravotníckemu zariadeniu.

6. Ak ste v zahraničí utrpeli úraz a zároveň ste mali dojednané aj úrazové pripoistenie, po skončení liečby vyplňte tlačivo Oznámenie poistnej udalosti. Tlačivo odovzdajte na ktoromkoľvek obchodnom mieste poisťovne alebo ČSOB banky, prípadne ho zašlite priamo na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., Odbor likvidácie poistných udalosti, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava.

7. Počas celej doby vyšetrovania poistnej udalosti sa riaďte pokynmi asistenčnej služby a lekára.


Spôsobené škody na majetku alebo zdraví v zahraničí

Ak ste spôsobili niekomu v zahraničí škodu na majetku či zdraví a vaše cestovné poistenie zahŕňalo aj pripoistenie zodpovednosti za škodu, potom postupujte podľa nasledovných krokov.

1. Vždy kontaktujte asistenčnú službu ČSOB Poisťovňa Assistance na telefónnom čísle +421 2 4445 0050, a to buď bezprostredne po vzniku poistnej udalosti, alebo hneď ako to bude možné, prípadne tým poverte blízku osobu.

2. Bez súhlasu poisťovne nesmiete uznať ani uspokojiť akýkoľvek nárok poškodeného, ani sa zaviazať k úhrade škody.

3. Ak je to potrebné, privolajte políciu (odporúčame privolať vždy).

4. Ak existujú svedkovia, požiadajte ich o meno a kontakt na nich.

5. Splnomocnite poisťovňu k prejednaniu vašej poistnej udalosti.

6. Po návrate do Slovenskej republiky nahláste poistnú udalosť telefonicky prostredníctvom call centra likvidácie ČSOB Poisťovne, a.s. na telefónnom čísle 0850 311 312.

7. Počas celej doby vyšetrovania poistnej udalosti sa riaďte pokynmi asistenčnej služby a poisťovne.


Zničenie alebo krádež batožiny v zahraničí

Ak vaše cestovné poistenie zahŕňalo aj pripoistenie batožiny a počas vášho pobytu vám batožinu ukradli alebo vám ju zničili, potom:

1. Vždy kontaktujte asistenčnú službu ČSOB Poisťovňa Assistance na telefónnom čísle +421 2 4445 0050, a to buď bezprostredne po vzniku poistnej udalosti, alebo hneď ako to bude možné, prípadne tým poverte blízku osobu.

2. Ak je to potrebné, privolajte políciu (pri krádeži alebo strate vždy privolajte políciu).

3. Po návrate do Slovenskej republiky nahláste poistnú udalosť telefonicky prostredníctvom call centra likvidácie ČSOB Poisťovne, a.s. na telefónnom čísle 0850 311 312.

4. Počas celej doby vyšetrovania poistnej udalosti sa riaďte pokynmi asistenčnej služby a poisťovne.


Storno zájazdu v cestovnej kancelárii

Ak ste museli z vážnych dôvodov (podľa Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie) stornovať váš zájazd zakúpený prostredníctvom cestovnej kancelárie a mali ste v rámci cestovného poistenia aj pripoistenie storna zájazdu, potom:

1. Nasledujúci pracovný deň po tom, ako nastane niektorá zo skutočnosti uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie, časť IX, článok 1, bod 3 a je zrejmé, že z toho dôvodu sa nezúčastníte vášho zahraničného zájazdu, písomne odstúpte v cestovnej kancelárii od zmluvy o obstaraní zájazdu.

2. Overte si, či výška storno poplatku, ktorý si chce uplatniť cestovná kancelária, je v súlade so zmluvou o obstaraní zájazdu alebo so sadzobníkom storno poplatkov tejto cestovnej kancelárie platného ku dňu uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. Doklad o úhrade storno poplatku cestovnej kancelárii, doklad preukazujúci dôvod stornovania zájazdu (potvrdenie od lekára, úmrtný list príbuzného, policajná správa a pod.), zmluvu o obstaraní zájazdu, resp. sadzobník storno poplatkov cestovnej kancelárie, spolu s ďalšími požadovanými dokladmi a s kompletne vyplneným tlačivom Oznámenie poistnej udalosti odovzdajte na ktoromkoľvek obchodnom mieste poisťovne alebo ČSOB Banky, prípadne ho zašlite priamo na adresu ČSOB Poisťovňa, a. s., Odbor likvidácie poistných udalosti, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava, poisťovňa si môže vyžiadať ďalšie podklady potrebné k prešetreniu poistnej udalosti.

4. Počas celej doby vyšetrovania poistnej udalosti sa riaďte pokynmi poisťovne.


Asistenčná služba

Asistenčná služba je vám k dispozícií NONSTOP. Ak pri vašom pobyte v zahraničí vznikne poistná udalosť, vždy nás kontaktujte na telefónnom čísle: +421 2 4445 0050

Operátorovi asistenčnej služby, prosím, nahláste:

 • meno a priezvisko poisteného (osoby, ktorej sa týka poistná udalosť) a jeho rodné číslo,
 • číslo poistnej zmluvy,
 • dôvod, pre ktorý asistenčnú službu kontaktujete,
 • telefónne číslo, na ktorom je vás, prípadne vášho ošetrujúceho lekára alebo blízku osobu, možné spätne kontaktovať.

Aké služby vám poskytne asistenčná služba:

 • odporučí vám najbližšie zdravotnícke zariadenie,
 • dohodne návštevu u lekára,
 • zabezpečí vám prevoz, ak nemôžete zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok,
 • v niektorých prípadoch hradí náklady za vás priamo lekárovi alebo zdravotníckemu zariadeniu,
 • zabezpečuje organizačnú pomoc pri poistných udalostiach,
 • zaistí kontakt s vašimi rodinnými príslušníkmi, odovzdá odkazy zamestnávateľovi, prípadne obchodným partnerom,
 • sprostredkuje prevoz telesných pozostatkov do miesta trvalého bydliska,
 • poradí vám, akým spôsobom sa zachovať vo vzniknutej situácii a iné.

Vybavenie poistnej udalosti - Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ak vám vznikla škoda, alebo ste spôsobili škodu, bez zbytočného odkladu nahláste udalosť poisťovni jedným z nasledujúcich spôsobov:

Mobilná aplikácia ČSOB Asistent

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu hneď a budete ju mať vždy po ruke. Prostredníctvom aplikácie môžete nahlásiť vzniknutú poistnú udalosť:

 • kedykoľvek počas denných aj nočných hodín,
 • priamo na mieste nehody,
 • digitálne vyplnením krátkeho formulára.

Potrebnú fotodokumentáciu alebo iné dokumenty priložíte taktiež priamo v aplikácii. Vypĺňanie vám uľahčia funkcionality ako výber dátumu z kalendára, automatické zadanie miesta pomocou GPS atď.

Telefonické nahlásenie

Nahlásenie poistnej udalosti môžete vykonať aj telefonicky a to na čísle:

 • 0850 311 312,
 • zo zahraničia volajte: +421 2 5966 6997.

Naši operátori sú pre vás k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod. V prípade, že sa nemôžete v uvedenom čase dovolať alebo sú naši operátori obsadení, prosíme zanechajte svoje telefónne číslo, aby sme vás mohli spätne kontaktovať. Operátor call centra vás oboznámi s ďalšími krokmi, s dokladmi, ktoré bude potrebné doložiť k vybaveniu vašej poistnej udalosti a odpovie vám na prípadné ďalšie otázky. K nahlasovanej poistnej udalosti bude od vás potrebovať niekoľko základných informácií.

Po nahlásení poistnej udalosti vám príde potvrdzujúca SMS s číslom vášho hlásenia. Toto číslo alebo číslo poistnej zmluvy používajte pri následnej komunikácii s poisťovňou pri vybavovaní vašej poistnej udalosti.


Ako preukázať rozsah poškodenia

Po nahlásení poistnej udalosti vás bude telefonicky kontaktovať náš mobilný technik, s ktorým si dohodnete termín a miesto vykonania obhliadky škody za účelom zistenia rozsahu škody a jej zdokumentovania. Pri obhliadke vás oboznámi s rozsahom škody, odporučí vám vhodný spôsob opravy, resp. odstránenia následkov škody.


Ako doručiť potrebné doklady

Za účelom rýchleho vybavenia vašej poistnej udalosti nám, prosím, doručte doklady vyžiadané operátorom call centra alebo mobilným technikom jedným z nasledovných spôsobov:

 • elektronicky na e-mailovú adresu infolikvidacia@csob.sk,
 • poštou na adresu ČSOB Poisťovňa a.s., Odbor likvidácie poistných udalosti, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava, prípadne na adresu príslušného regionálneho centra likvidácie.

Doklady môžete odovzdať aj osobne mobilnému technikovi pri obhliadke. Doklady označte číslom hlásenia, ktoré vám bolo zaslané v SMS.


Ako zistiť stav vybavenia vašej poistnej udalosti

O priebehu vybavovania vašej poistnej udalosti sa môžete informovať telefonicky na čísle Call centra likvidácie alebo e-mailom na infolikvidacia@csob.sk. O vybavení vašej poistnej udalosti budete bezodkladne písomne informovaný.


Adresy regionálnych centier likvidácie

Osobné hlásenie poistnej udalosti, doručovanie dokladov:

  Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko
Adresa Bojnícka 3, 831 04 Bratislava Štúrova 13, 010 01 Žilina Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice
Kontakt infolikvidacia@csob.sk infolikvidacia@csob.sk infolikvidacia@csob.sk

Asistenčná služba

Asistenčné služby, ktoré ponúkame v cene poistenia, zahŕňajú:

 • rady, ako postupovať v prípade vzniku poistnej udalosti,
 • pomoc pri nahlasovaní škodovej udalosti,
 • organizácia a úhrada príjazdu a odjazdu technickej pomoci (napr. pohotovostná havarijná služba),
 • organizácia a úhrada inštalatérskej, kúrenárskej, elektrikárskej
  a plynárenskej práce v prípade havarijnej situácie,
 • v prípade zabuchnutia dverí alebo v prípade straty kľúčov organizácia a úhrada odomknutia vchodových dverí,
 • IT asistencia,
 • organizácia dezinsekcie a deratizácie,
 • právna asistencia,
 • ďalšie asistenčné služby.

V prípade poruchy alebo havárie volajte na nonstop bezplatné telefónne číslo: +421 2 4445 0050

Limity preplácaných nákladov
  Obdobie, v ktorom bolo zjednané poistenie
Od 27.8.2011 do 8.2.2013 Od 9.2.2013
Balík Štandard Balík Extra
Práca pracovníka technickej služby 75 € 75 € 150 €
Práca zámočníka pri zabuchnutí vchodových dverí alebo strate kľúčov 75 € 75 € 150 €
Preprava poisteného do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie nie nie 100 €
Preprava dieťaťa do miesta náhradného ubytovania v prípade havarijnej situácie nie nie 50 €
Dohľad nad nezabezpečenou budovou v prípade havarijnej situácie nie nie raz za deň
Upratovacie práce v prípade havarijnej situácie nie nie 50 €
Servis domácich spotrebičov nie nie 150 €
Informačný poradca nie nie áno

Vybavenie poistnej udalosti – Poistenie podnikateľských rizík

Ako nahlásiť poistnú udalosť

Ak vám vznikla škoda, alebo ste spôsobili škodu, bez zbytočného odkladu zavolajte na Call centrum likvidácie v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.:

 • 0850 311 312,
 • zo zahraničia volajte: +421 2 5966 6997.

V prípade, že sa nemôžete v uvedenom čase dovolať, naši operátori sú obsadení, prosíme zanechajte svoje telefónne číslo, aby sme vás mohli spätne kontaktovať. Operátor call centra vás oboznámi s ďalšími krokmi, s dokladmi, ktoré bude potrebné doložiť k vybaveniu vašej poistnej udalosti a odpovie vám na prípadné ďalšie otázky. K nahlasovanej poistnej udalosti bude od vás potrebovať niekoľko základných informácií.

Po nahlásení poistnej udalosti vám príde potvrdzujúca SMS s číslom vášho hlásenia. Toto číslo alebo číslo poistnej zmluvy používajte pri následnej komunikácii s poisťovňou pri vybavovaní vašej poistnej udalosti.


Ako preukázať rozsah poškodenia

Po nahlásení poistnej udalosti vás bude telefonicky kontaktovať náš mobilný technik, s ktorým si dohodnete termín a miesto vykonania obhliadky škody za účelom zistenia rozsahu škody a jej zdokumentovania. Pri obhliadke vás oboznámi s rozsahom škody, odporučí vám vhodný spôsob opravy, resp. odstránenia následkov škody.


Ako doručiť potrebné doklady

Za účelom rýchleho vybavenia vašej poistnej udalosti nám, prosím, doručte doklady vyžiadané operátorom call centra alebo mobilným technikom jedným z nasledovných spôsobov:

 • elektronicky na e-mailovú adresu infolikvidacia@csob.sk,
 • poštou na adresu ČSOB Poisťovňa a.s., Odbor likvidácie poistných udalosti, P.O. BOX 815 63, 815 63 Bratislava, prípadne na adresu príslušného regionálneho centra likvidácie.

Doklady môžete odovzdať aj osobne mobilnému technikovi pri obhliadke. Doklady označte číslom hlásenia, ktoré vám bolo zaslané v SMS.


Ako zistiť stav vybavenia vašej poistnej udalosti

O priebehu vybavovania vašej poistnej udalosti sa môžete informovať telefonicky na čísle Call centra likvidácie alebo e-mailom na infolikvidacia@csob.sk. O vybavení vašej poistnej udalosti budete bezodkladne písomne informovaný.


Adresy regionálnych centier likvidácie

Osobné hlásenie poistnej udalosti, doručovanie dokladov:

  Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko
Adresa Bojnícka 3, 831 04 Bratislava Štúrova 13, 010 01 Žilina Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice
Kontakt infolikvidacia@csob.sk infolikvidacia@csob.sk infolikvidacia@csob.sk