Pravidlá ochrany súkromia v mobilných aplikáciách ČSOB Finančnej skupiny

Pravidlá ochrany súkromia v mobilných aplikáciách ČSOB finančnej skupiny

Status zariadenia - smartfónu

Povolenie prístupu k statusu zariadenia je povinné, bez neho nie je možné používať aplikáciu. Povolenie používame vo funkciách:

 • zisťovanie statusu zariadenia pre rôzne bezpečnostné prvky,
 • zisťovanie prístupu k root oprávneniam,
 • zisťovanie jedinečného identifikátora zariadenia, potrebného pre generovanie bezpečnostných certifikačných kľúčov a ďalších prvkov,
 • možnosť telefonovania priamo z aplikácie na predvolené kontaktné čísla banky ako je Helpdesk ČSOB a kontaktné centrum.

Aplikácia žiadnym spôsobom nezneužíva telefónne hovory, nepristupuje k histórii volaní, ani nevyužíva osobné údaje uložené vo vašom zariadení.

SMS

Povolenie je nepovinné, akciu je možné vykonať aj manuálne.

 • umožňuje spracovať SMS kľúč v správe odoslanej z ČSOB a použiť ho pre automatické načítanie počas aktivačného procesu aplikácie.

Kamera

Povolenie prístupu ku kamere je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • skenovanie čiarových kódov, QR kódov a čísla účtu IBAN,
 • odoslanie fotografie alebo snímky obrazovky pri priamej komunikácii s ČSOB FS.

Kontakty

Povolenie prístupu ku kontaktom je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkciu:

 • zjednodušenie dobíjania mobilného kreditu, s ktorou je možné vybrať telefónne číslo priamo z telefónneho zoznamu uloženého v zariadení.

Poloha

Povolenie prístupu k polohe je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • zoznam pobočiek a bankomatov zoradených podľa vzdialenosti od zariadenia,
 • zobrazenie pobočiek a bankomatov na mape, vzhľadom na polohu zariadenia,
 • identifikácia polohy pri nahlasovaní poistnej udalosti,
 • navigácia k najbližšej pobočke alebo bankomatu ČSOB FS.

Ukladací priestor

Povolenie prístupu k ukladaciemu priestoru je nepovinné, bez neho však nie je možné využívať funkcie:

 • použitie uložených súborov s QR kódom pre funkciu Skener,
 • generovanie a uloženie PDF súborov pre použite mimo aplikácie, napr. odoslanie PDF potvrdenia o platbe.

Rules of privacy protection in mobile application of ČSOB Financial Group

Using the ČSOB FG mobile applications you entrust us with your information. The rules of privacy protection give you an overview of permits we request from you via applications and of functions of applications using those permits.

Status of device - smartphone

Permitting the access to the device status is mandatory, the application cannot be used without this permit. We use the permit in the following functions:

 • Identification of device status for various safety elements,
 • Identification of access to root authorizations,
 • Identification of unique device identifier, required for generating of safety certification keys and other elements,
 • Possibility of calling directly from the application to the default contact numbers of the bank, such as Helpdesk ČSOB and contact center.

Application does not misuse the phone calls in any way, does not approach the call history, and does not use personal data stored in your device.

SMS

 • Allows processing of SMS key in a message sent from ČSOB and using it for automated uploading during the activation process of the application.

Permit is not mandatory, the action can be performed also manually.

Camera

Permitting access to the camera is not mandatory, however, the following functions cannot be used without this permit:

 • Scanning of bar codes, QR codes and IBAN account number,
 • Sending of photo or print screen in direct communication with ČSOB FG.

Contacts

Permitting access to contacts is not mandatory, however, the following functions cannot be used without this permit:

 • Simplified charging of mobile credit using which you can choose the phone number directly from the telephone directory saved in the device.

Location

Permitting access to the location is not mandatory, however, the following functions cannot be used without this permit:

 • List of branches and ATMs arranged depending on distance from the device,
 • Showing of branches and ATMs on a map, depending on the device location,
 • Identification of location if an insured event is reported,
 • Navigation to the nearest ČSOB FG branch or ATM.

Storage space

Permitting access to the storage space is not mandatory, however, the following functions cannot be used without this permit:

 • Using of saved files with QR code for the Scanner function,
 • Generating and saving of PDF files for use out of the application, e.g. sending of PDF confirmation on payment.