Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

Zatvoriť

Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

Súhlasy so spracovaním osobných údajov

Súhlasy so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponuky produktov a služieb od ČSOB Finančnej skupiny.

V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon") a Nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v nižšie uvedenom rozsahu a s ich následným spracúvaním pre Československú obchodnú banku, a.s., ČSOB Poisťovňu, a.s., ČSOB stavebnú sporiteľňu, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti (ďalej všetko spolu ako „ČSOB Finančná skupina“), a to pre všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, vrátane ich právnych nástupcov, jednotlivo, ale i medzi jednotlivými členmi navzájom na účel využívania marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB Finančnej skupiny. V rozsahu sú nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, geolokačné údaje, socio-demografické údaje, transakčné údaje a údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb všetkých členov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré budú spracúvané v informačnom systéme „Marketing".Súčasne súhlasím s tým, že všetky takto získané osobné údaje môžu byť poskytnuté z informačného systému „Marketing" iným členom ČSOB Finančnej skupiny na rovnaké účely.Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle § 28 zákona a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 zákona a som oprávnený/á kedykoľvek udelený súhlas odvolať.

Informácie pre dotknutú osobu

Vaše osobné údaje získané na základe tohto súhlasu neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 5 rokov od jeho ukončenia. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB Finančnej skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu. Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako Dátové Memorandum). „Dátové Memorandum" je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum.

Agremment with personal data provision and processing for the purpose of offering products and services from ČSOB Financial Group

Pursuant to Act No. 122/2013 Coll. on personal data protection and on the modifi cation and amendment of certain acts, as amended (hereinafter referred to as the “Act”) and Regulation of the European Parliament and of the Council Nr. 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). By signing the Agreement with Personal Data Provision and Processing you approve the provision of your personal data and the further processing of your personal data for Československá obchodná banka, a.s., ČSOB Poisťovňa, a.s., ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s., ČSOB Leasing, a.s., ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o., KBC Asset Management NV, branch of a foreign management company, (hereinafter collectively referred to as the ČSOB Financial Group), all members of the ČSOB Financial Group, including their legal successors individually, and between particular members of the ČSOB Financial Group for the purposes described below in this form. Herewith I agree with the provision of my personal data and its further processing by all members of the ČSOB Financial Group for the purpose of the assessment and identifi cation of winners and contestants in consumer contests. This scope includes the following types of personal data: name, surname, date of birth, gender, address, e-mail address, phone number, social and demographic data, transaction data, and data obtained upon the opening and use of products and services of all members of the ČSOB Financial Group that are to be processed in the ”Consumer Contest” fi ling system for the purpose of the assessment and identifi cation of the winners and contestants of consumer contests. I also agree that the personal data obtained based on this consent may be provided from the ”Consumer Contest” fi ling system to another member of the ČSOB Financial Group for the same purposes.

Information for data subject

Your personal data obtained on the basis of this consent is not provided by any member of the ČSOB Financial Group to any third parties who would use this data for their own interests. Your personal data will be processed by every member of the ČSOB Financial Group over the duration of your contractual relationship and fi ve years after contract termination. If you do not enter into any contractual relationship with any members of the ČSOB Financial Group, your personal data will be processed by every member of the ČSOB Financial Group for a period of 12 months from the date of your consent being granted. The Client declares that he/she has been provided with the terms and conditions of the Memorandum of Personal Data Protection of the ČSOB Financial Group (hereinafter referred to as the “Data Memorandum”). The Data Memorandum is available at www.csob.sk/memorandum.