Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „3 splátky sú doma. Vrátime vám ich.“

Československá obchodná banka, a. s.,

so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „ČSOB“) verejne vyhlasuje túto akciu, ktorá sa riadi týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá tejto akcie (ďalej len „akcia“).

Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

ČSOB sa zaväzuje v lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom poskytnúť benefit vo forme peňažnej odmeny v hodnote zodpovedajúcej výške maximálne troch anuitných splátok vyplácaných postupne za každý úver poskytnutý v období, ktoré je definované v podmienkach akcie, spolu maximálne do výšky 750 EUR (ďalej len „Benefit“). Benefit bude poskytnutý maximálne v troch častiach, pričom každá časť bude zodpovedať zaplatenej anuitnej splátke v mesiaci, ktorý predchádza vyplateniu príslušnej časti Benefitu, ale každá maximálne do výšky 250 EUR. Akcia je určená pre účastníka - klienta, ktorý súčasne splní všetky podmienky stanovené týmto Štatútom:

Podmienky akcie

  • uzavrie s ČSOB Zmluvu o spotrebiteľskom úvere vo výške viac ako 2 000 EUR v termíne od 2.11.2023 (vrátane) a splatnosťou aspoň 48 mesiacov a súčasne načerpá úver najneskôr do 31.12.2023 (vrátane) (ďalej aj „Zmluva“ alebo „Úver“)
  • má alebo si zriadi bežný účet v ČSOB a splní podmienky pre aktívne využívanie bežného účtu, menovite:
    • kreditný obrat na bežnom účte min. 400 EUR
    • 3 pravidelné platby mesačne na základe SEPA trvalého príkazu, alebo súhlasu so SEPA inkasom (okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov)
    • 5 platieb platobnou kartou (debetnou, alebo kreditnou)
  • bežný účet aktívne využíva v kalendárnom roku, ktorý predchádza vyplateniu časti Benefitu a to aspoň počas 9 mesiacov z celkových 12,
  • nebude počas splácania Úveru v omeškaní s anuitnými splátkami Úveru, na Úvere nebude evidovaný odklad splátok a zároveň Úver bude existovať v čase vyplatenia príslušnej časti Benefitu.

Vyplatenie benefitu

Benefit bude uhradený po častiach vždy v mesiaci január počas rokov 2025, 2026 a 2027 na bežný účet klienta vedený v ČSOB. V prípade ak bude mať klient viac bežných účtov vedených v ČSOB, alebo ak budú na Úvere dvaja klienti/spoludlžníci a obaja budú mať vedený bežný účet v ČSOB, pre vyplatenie Benefitu bude postačujúce, ak podmienky aktívneho účtu budú splnené aspoň na jednom z týchto účtov. Ak podmienky aktívneho účtu splnia súčasne obaja klienti/spoludlžníci, príslušná časť Benefitu bude vyplatená na účet klienta, ktorý je v Zmluve uvedený ako prvý v poradí.

V prípade, ak bude mať klient viac ako jeden aktívny bežný účet, benefit bude vyplatený iba raz na účet, ktorý je určený ako účet pre splácanie Úveru. Sledovanie podmienok pre aktívne využívanie bežného účtu v ČSOB bude prebiehať mesačne a začne od januára 2024.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Benefitu podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov:

Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „3 Splátky sú doma. Vrátime vám ich“ použité na vyplatenie Benefitu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum.

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností je zodpovedný klient.

Tento Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.csob.sk/Štatúty súťaží.

 

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Anna Jamborová
manažérka Oddelenia komunikácie