Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „30 EUR za prenos účtu“ v znení zmeny zo dňa 17.08.2023

Organizátor akcie

Akciu „30 EUR za prenos účtu“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“).

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby vo veku od 18 rokov – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

  • Sú klientmi ČSOB alebo sa stanú novými klientmi ČSOB v období od 01.05.2023 do 30.09.2023,
  • Od 01.05.2023 do 30.09.2023 osobne v pobočke ČSOB požiadajú o presun platobného účtu vedeného u iného poskytovateľa platobných služieb do ČSOB ako prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v zmysle § 44d a nasl. zákona č. 492/2009 Z. z o platobných službách v platnom znení,
  • Žiadosť o presun platobného účtu sa bude týkať balíkov služieb ČSOB účet Pohoda, ČSOB účet Extra Pohoda alebo ČSOB Smart účet,
  • Klienti v Žiadosti o presun platobného účtu zároveň požiadajú o zrušenie platobného účtu vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb,
  • V čase vyhodnotenia akcie nebude evidované storno žiadosti o presun platobného účtu.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa akcie môžu zúčastniť.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.05.2023 a končí dňa 30.09.2023.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je pripísanie finančných prostriedkov vo výške 30 EUR na účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti, pričom v čase vyhodnotenia a poskytnutia odmeny musí byť ČSOB účet, pre ktorý bola žiadosť o presun platobného účtu podaná, naďalej otvorený.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „30 EUR za prenos účtu“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí Odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti najneskôr do 30.11.2023.

V prípade, že si jeden účastník akcie požiada o presun viac ako jedného účtu z inej banky na viac ako jeden účet v ČSOB v zmysle podmienok akcie, Odmena bude poskytnutá za každý jeden presunutý účet do ČSOB a na účet, na ktorý bol účet z inej banky presunutý.

Vyhodnotenie podmienok akcie bude prebiehať na mesačnej báze od 01.06.2023 do 31.10.2023 a Odmena bude pripísaná najneskôr do 30.11.2023.

Ak účastník odmietne Odmenu prevziať alebo Odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto Odmenu a Odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 18.08.2023