Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „50 EUR za prenos účtu“

Organizátor akcie

Akciu „50 EUR za prenos účtupre existujúcich klientov organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby vo veku od 18 rokov – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

  • Sú klientmi ČSOB k 30.09.2023 (teda ku dňu 30.09.2023 mali s ČSOB zmluvný vzťah),
  • Od 01.10.2023 do 31.12.2023 osobne v pobočke ČSOB požiadajú o presun platobného účtu vedeného u iného poskytovateľa platobných služieb do ČSOB ako prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v zmysle § 44d a nasl. zákona č. 492/2009 Z. z o platobných službách v platnom znení,
  • Žiadosť o presun platobného účtu sa bude týkať balíkov služieb ČSOB účet Pohoda, ČSOB účet Extra Pohoda alebo ČSOB Smart účet,
  • Klienti v Žiadosti o presun platobného účtu zároveň požiadajú o zrušenie platobného účtu vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb,
  • V čase vyhodnotenia akcie nebude evidované storno žiadosti o presun platobného účtu.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.10.2023 a končí dňa 31.12.2023.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je pripísanie finančných prostriedkov vo výške 50 EUR na účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti, pričom v čase vyhodnotenia a poskytnutia odmeny musí byť ČSOB účet, pre ktorý bola žiadosť o presun platobného účtu podaná, naďalej otvorený.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „50 EUR za prenos účtu“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti najneskôr do 31.01.2024.

V prípade, že si jeden účastník akcie požiada o presun viac ako jedného účtu z inej banky na viac ako jeden účet v ČSOB v zmysle podmienok akcie, bude Odmena poskytnutá za každý jeden presunutý účet do ČSOB a to na účet, na ktorý bol účet z inej banky presunutý.

Vyhodnotenie splnenia podmienok akcie a poskytnutie Odmeny bude prebiehať na mesačnej báze od 15.11.2023 do 31.01.2024. Vyhodnotenie splnenia podmienok bude prebiehať do 15. dňa v mesiaci a Odmena bude účastníkovi následne pripísaná vždy do konca daného mesiaca, v ktorom vyhodnotenie prebehlo.

Ak účastník odmietne Odmenu prevziať alebo Odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto Odmenu a Odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 29.9.2023

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu