Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Cestujte so Smart výhodami“

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU AKCIE „Cestujte so Smart výhodami ”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie - „Cestujte so Smart výhodami” zo dňa 02.04.2024 nasledovne:

v časti Podmienky účasti sa mení nasledovná časť:

 • uzatvoria niektorú zo zmlúv buď o ČSOB Smart účte, ČSOB účte Pohoda, ČSOB účte Extra Pohoda alebo ČSOB Študentskom účte FUN (ďalej len „ČSOB účet“), v období od 03.04.2024 (vrátane) do 12.05.2024 (vrátane) elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, cez mobilnú bankovú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo v pobočke (platí pre Pohoda, Extra Pohoda a Študentský účet FUN)

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

 • uzatvoria niektorú zo zmlúv buď o ČSOB Smart účte, ČSOB účte Pohoda, ČSOB účte Extra Pohoda, ČSOB Študentskom účte FUN, ČSOB Smart účte Plus alebo ČSOB Smart účte Premium (ďalej len „ČSOB účet“), v období od 03.04.2024 (vrátane) do 12.05.2024 (vrátane) elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, cez mobilnú bankovú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo v pobočke (platí pre Pohoda, Extra Pohoda a Študentský účet FUN).

Ostatné časti textu Štatútu akcie „Cestujte so Smart výhodami“ zo dňa 02.04.2024 zostávajú nezmenené v platnosti. 

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže. 

V Bratislave, dňa 06.05.2024

 

Štatút akcie „Cestujte so Smart výhodami“

Organizátor akcie

Akciu „Cestujte so Smart výhodami“ pre nových klientov organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby vo veku od 15 rokov – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 03.04.2024 do 12.05.2024 (teda ku dňu 02.04.2024 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), a zároveň,
 • uzatvoria niektorú zo zmlúv buď o ČSOB Smart účte, ČSOB účte Pohoda, ČSOB účte Extra Pohoda alebo ČSOB Študentskom účte FUN (ďalej len „ČSOB účet“), v období od 03.04.2024 (vrátane) do 12.05.2024 (vrátane) elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, cez mobilnú bankovú aplikáciu ČSOB SmartBanking alebo v pobočke (platí pre Pohoda, Extra Pohoda a Študentský účet FUN)

Pre získanie ktorejkoľvek nižšie uvedenej odmeny musia účastníci akcie zároveň splniť nasledovné podmienky:

 1. Časť SmartSlužby+
  Odmenu 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak po uzavretí zmluvy o ČSOB účte, v období od 03.04.2024 (vrátane) do 15.06.2024 (vrátane) využijú vybrané SmartSlužby+ v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking, a to nasledovným spôsobom:
  • využijú niektorú zo služieb: IDS BK, MHD Košice, ZSSK, ParkDots a Parkovanie Urbi a zároveň zrealizujú úhradu v akejkoľvek výške za danú službu prevodom z ČSOB účtu minimálne 3x bez ohľadu na kombináciu menovaných služieb (účastníci môžu využiť jednu službu 3x alebo 3x rôzne služby).
 2. Časť platba platobnou kartou vydanou k ČSOB účtu
  Odmenu 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak v čase trvania akcie zrealizujú platbu/platby platobnou kartou vydanou k ČSOB účtu v celkovej sume minimálne 100 Eur v termíne od 03.04.2024 (vrátane) do 15.06.2024 (vrátane).
 3. Časť prenos účtu
  Odmenu 50 Eur získajú účastníci akcie v prípade, ak v čase trvania akcie podajú žiadosť o presun platobného účtu, v ktorej požiadajú o zrušenie platobného účtu vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb a v čase vyhodnotenia nebude evidované storno žiadosti o presun platobného účtu, v zmysle štatútu Preleťte do ČSOB.

Časti A a B nie je možné kombinovať s akciou PatronGO.

Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná nezávisle od ostatných častí.

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 03.04.2024 (vrátane) a končí dňa 15.06.2024 (vrátane).

Odmena

 1. Časť SmartSlužby+
  Odmenou v tejto akcii sú finančné prostriedky vo výške 50 Eur, ktoré budú pripísané na ČSOB účet tým účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti A) Časť SmartSlužby+.
 2. Časť platba platobnou kartou vydanou k ČSOB účtu
  Odmenou v tejto akcii sú finančné prostriedky vo výške 50 Eur, ktoré budú pripísané na ČSOB účet tým účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti B) Časť platba platobnou kartou k ČSOB účtu.
 3. Časť prenos účtu
  Odmenou v tejto akcii sú finančné prostriedky vo výške 50 Eur, ktoré budú pripísané na ČSOB účet tým účastníkom, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti C) Časť prenos účtu.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Cestujte so Smart výhodami“, použité na priradenie odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii nasledovne:

 • odmena až do výšky 150 Eur bude účastníkom, ktorí splnia podmienky akcie pripisovaná na ich novozriadený ČSOB účet,
 • vyhodnotenie splnenia podmienok a vyplácanie odmien bude prebiehať na mesačnej báze od 01.05.2024 do 15.7.2024
 • v čase pripísania odmeny musia mať účastníci ČSOB účet, na ktorý im bude vyplatená odmena, naďalej zriadený.

Ak účastník odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 02.04.2024

 

Lukáš Štefány
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu