Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „DNA Complex test k životnému poisteniu Vital online“

Organizátor akcie

Motivačnú akciu „DNA Complex test k životnému poisteniu Vital online“ organizuje ČSOB Poisťovňa, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02, Bratislava, IČO: 31 325 416, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 444/B, (ďalej len „ČSOB Poisťovňa“ alebo „organizátor akcie“). Motivačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá motivačnej akcie (ďalej len „akcie“).

Podmienky účasti v akcii

Akcia je určená pre fyzické osoby – poistníkov (ďalej len „účastníci akcie“), ktorí si počas trvania akcie uzatvoria Vital životné poistenie cez web www.csob.sk alebo cez aplikáciu ČSOB SmartBanking a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom vrátane Pravidiel akcie.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 11.12.2023 a končí sa dňom 31.12.2026.

Pravidlá akcie

Predmetom motivačnej akcie v zmysle stanovených podmienok účasti v akcii je:
odmeniť účastníkov akcie za každé uzatvorené životné poistenie Vital, pričom musia byť splnené súčasne nasledovné podmienky:

  • v období trvania akcie uzatvoria účastníci poistenie cez stránku www.csob.sk alebo cez ČSOB SmartBanking a
  • minimálne poistné na zmluve pri dospelom variante je 25€/mesačne a pri detskom variante 15€/mesačne a
  • klient uhradí po sebe minimálne dve splátky poistného na účet Poisťovne, pričom poistenie v čase poskytnutia benefitu musí byť aktívne.

Po splnení podmienok získajú účastníci akcie nárok na odmenu - DNA Complex test od spoločnosti DNA ERA podľa časti Odmena tohto štatútu.

Odmena

Odmena v tejto akcii je DNA Complex test od spoločnosti DNA ERA v hodnote 349 EUR s DPH.

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmenu z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Odmenený nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie. Organizátor akcie nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby odmien a prípadné škody v súvislosti s užívaním odmeny.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností je zodpovedný sám účastník, ktorý odmenu prijal.

Organizátor akcie oznámi účastníkovi hodnotu odmeny.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny: Účastník berie na vedomie, že jeho osobné údaje, ktoré v rámci tejto akcie poskytol organizátorovi akcie ako prevádzkovateľovi osobných údajov, budú použité na priradenie odmeny podľa tejto akcie. Osobné údaje získané na základe tejto akcie neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely (s výnimkou prípadov kedy by takýto postup vyplýval z právnych predpisov). Vaše osobné údaje budú v rámci ČSOB Finančnej skupiny spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami a 10 rokov od jeho ukončenia... Všetky ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na: Právne informácie - ČSOB (csob.sk)

Vyhodnotenie a odovzdanie odmien

Organizátor akcie odovzdá odmenu účastníkom, ktorí splnia Podmienky účasti v akcii a Pravidlá akcie. Vyhodnotenie splnenia Podmienok účasti v akcii a Pravidiel akcie bude prebiehať každý mesiac vždy spätne od začiatku trvania akcie – prvé vyhodnotenie bude k 31.1.2024 a posledné k 31.5.2027.

Odovzdanie odmeny prebehne zaslaním darčekového poukazu na e-mail klienta, ktorý uviedol pri uzatvorení poistenia. Odmeny bude ČSOB Poisťovňa zasielať každý mesiac avšak najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom klient splnil všetky podmienky.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 11.12.2023