Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Odvezte sa na náš účet"

Organizátor akcie

Akciu „Odvezte sa na náš účet“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“).

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby, klienti ČSOB s prístupom do mobilnej aplikácie ČSOB SmartBanking a 2.4.2023 si zakúpia 24 hodinový lístok na MHD v Bratislave prostredníctvom SmartSlužby+ IDS BK.

Trvanie akcie

Akcia platí 2.4.2023 v čase 00:00:01 – 23:59:59 alebo do vyčerpania 8000 lístkov.

Súčasť kampane

Akcia je súčasťou kampane ČSOB Bratislava Maratón.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je:
8000 x bezplatný 24 hodinový lístok na bratislavskú MHD

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Odvezte sa na náš účet“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Odmenu poukáže organizátor akcie „Odvezte sa na náš účet“ jednorazovo a ihneď pri kúpe cestovného lístka.

V prípade, že si účastník zakúpi viac ako jeden lístok, odmena bude poskytnutá na jeden lístok podľa rozhodnutia ČSOB.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 27.3.2023