Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Preleťte do ČSOB“

DODATOK Č. 3 K ŠTATÚTU AKCIE „Preleťte do ČSOB”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie - „Preleťte do ČSOB” zo dňa 29.12.2023, v znení Dodatku č.1 zo dňa 08.02.2024 a Dodatku č.2 za dňa 28.03.2024 nasledovne:

v časti Podmienky účasti sa mení nasledovná časť:

 • Žiadosť o presun platobného účtu sa bude týkať balíkov služieb ČSOB účet Pohoda, ČSOB účet Extra Pohoda, ČSOB Smart účet alebo ČSOB Študentský účet FUN,

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

 • Žiadosť o presun platobného účtu sa bude týkať balíkov služieb/ účtov ČSOB účet Pohoda, ČSOB účet Extra Pohoda, ČSOB Študentský účet FUN, Smart účet, Smart účet Plus alebo Smart účet Premium,

Ostatné časti textu Štatútu akcie „Preleťte do ČSOB ” zo dňa 29.12.2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.02.2024 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.03.2024 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

V Bratislave, dňa 06.05.2024

 

DODATOK Č. 2 K ŠTATÚTU AKCIE „Preleťte do ČSOB”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie - „Preleťte do ČSOB” zo dňa 29.12.2023 nasledovne a Dodatok č.1 k tomuto štatútu zo dňa 08.02.2024:

v časti Podmienky účasti sa mení nasledovná časť:

 • Sú klientmi ČSOB k 31.12.2023 alebo sa stanú novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 31.03.2024,
 • Od 01.01.2024 do 31.03.2024 osobne v pobočke ČSOB požiadajú o presun platobného účtu vedeného u iného poskytovateľa platobných služieb ( t.j. v inej banke so sídlom v SR) do ČSOB ako prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v zmysle § 44d a nasl. zákona č. 492/2009 Z. z o platobných službách v platnom znení,

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

 • Sú klientmi ČSOB k 31.12.2023 alebo sa stanú novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 12.05.2024,
 • Od 01.01.2024 do 15.06.2024 osobne v pobočke ČSOB požiadajú o presun platobného účtu vedeného u iného poskytovateľa platobných služieb ( t.j. v inej banke so sídlom v SR) do ČSOB ako prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v zmysle § 44d a nasl. zákona č. 492/2009 Z. z o platobných službách v platnom znení,

v časti Trvanie akcie sa mení nasledovná časť:

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 31.03.2024.

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 15.06.2024.

v časti Poskytnutie Odmeny sa mení nasledovná časť:

Organizátor akcie vyplatí Odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti najneskôr do 31.05.2024.

Vyhodnotenie splnenia podmienok akcie a poskytnutie Odmeny bude prebiehať na mesačnej báze od 15.02.2024 do 31.05.2024. Vyhodnotenie splnenia podmienok bude prebiehať do 15. dňa v mesiaci a Odmena bude účastníkovi následne pripísaná vždy do konca daného mesiaca, v ktorom vyhodnotenie prebehlo.

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

Organizátor akcie vyplatí Odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti najneskôr do 31.07.2024.

Vyhodnotenie splnenia podmienok akcie a poskytnutie Odmeny bude prebiehať na mesačnej báze od 15.02.2024 do 31.07.2024. Vyhodnotenie splnenia podmienok bude prebiehať do 15. dňa v mesiaci a Odmena bude účastníkovi následne pripísaná vždy do konca daného mesiaca, v ktorom vyhodnotenie prebehlo.

 

Ostatné časti textu Štatútu akcie „Preleťte do ČSOB ” zo dňa 29.12.2023 a Dodatku č. 1 k tomuto štatútu zo dňa 08.02.2024 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

 

V Bratislave, dňa 28.03.2024

 

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU AKCIE „Preleťte do ČSOB”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie - „Preleťte do ČSOB” zo dňa 29.12.2023 nasledovne:

v časti Poskytnutie Odmeny sa mení nasledovná časť:

V prípade, že si jeden účastník akcie požiada o presun viac ako jedného účtu z inej banky na viac ako jeden účet v ČSOB v zmysle podmienok akcie, Odmena mu bude poskytnutá za každý jeden presunutý účet do ČSOB a na účet, na ktorý bol účet iného poskytovateľa platobných služieb presunutý.

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

Účastník akcie má nárok na vyplatenie Odmeny z tejto akcie iba jeden krát. V prípade, že si jeden účastník akcie požiada o presun viac ako jedného účtu z inej banky v zmysle podmienok akcie, Odmena mu bude poskytnutá len za jeden presunutý účet do ČSOB a to na účet, na ktorý bola žiadosť o presun účtu doručená skôr. V prípade, že účastník požiada o viac ako jeden presun účtu v jeden deň, Odmena mu bude vyplatená na účet, ktorý bol založený ako prvý.

Ostatné časti textu Štatútu akcie „Preleťte do ČSOB ” zo dňa 29.12.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora akcie.

 

V Bratislave, dňa 08.02.2024

 

Štatút akcie „Preleťte do ČSOB“

Organizátor akcie

Akciu „Preleťte do ČSOB“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby vo veku od 15 rokov – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • Sú klientmi ČSOB k 31.12.2023 alebo sa stanú novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 31.03.2024,
 • Od 01.01.2024 do 31.03.2024 osobne v pobočke ČSOB požiadajú o presun platobného účtu vedeného u iného poskytovateľa platobných služieb ( t.j. v inej banke so sídlom v SR) do ČSOB ako prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb v zmysle § 44d a nasl. zákona č. 492/2009 Z. z o platobných službách v platnom znení,
 • Žiadosť o presun platobného účtu sa bude týkať balíkov služieb ČSOB účet Pohoda, ČSOB účet Extra Pohoda, ČSOB Smart účet alebo ČSOB Študentský účet FUN,
 • Klienti v Žiadosti o presun platobného účtu zároveň požiadajú o zrušenie platobného účtu vedeného odovzdávajúcim poskytovateľom platobných služieb,
 • V čase vyhodnotenia akcie nebude evidované storno žiadosti o presun platobného účtu.

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 31.03.2024.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je pripísanie finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti, pričom v čase vyhodnotenia a poskytnutia odmeny musí byť ČSOB účet, pre ktorý bola žiadosť o presun platobného účtu podaná, naďalej otvorený.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Preleťte do ČSOB“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí Odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti najneskôr do 31.05.2024.

V prípade, že si jeden účastník akcie požiada o presun viac ako jedného účtu z inej banky na viac ako jeden účet v ČSOB v zmysle podmienok akcie, Odmena mu bude poskytnutá za každý jeden presunutý účet do ČSOB a na účet, na ktorý bol účet iného poskytovateľa platobných služieb presunutý.

Vyhodnotenie splnenia podmienok akcie a poskytnutie Odmeny bude prebiehať na mesačnej báze od 15.02.2024 do 31.05.2024. Vyhodnotenie splnenia podmienok bude prebiehať do 15. dňa v mesiaci a Odmena bude účastníkovi následne pripísaná vždy do konca daného mesiaca, v ktorom vyhodnotenie prebehlo.

Ak účastník odmietne Odmenu prevziať alebo Odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto Odmenu a Odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 29.12.2023

 

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu