Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Pripíšte si bonus za ČSOB Smart účet s poistením“

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU AKCIE „Pripíšte si bonus za ČSOB Smart účet s poistením”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie - „Pripíšte si bonus za ČSOB Smart účet s poistením” zo dňa 29.12.2023 nasledovne:

v časti Podmienky účasti sa mení nasledovná časť:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.01. 2024 do 31.03. 2024 (teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), tak, že:
 • uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 01.01. 2024 do 31.03. 2024 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk,alebo cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking ,
 • v období od 01.01. 2024 do 31.03. 2024 sa prihlásia aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking,

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.01. 2024 do 30.06. 2024 (teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), tak, že:
 • uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 01.01. 2024 do 30.06. 2024 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk,alebo cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking ,
 • v období od 01.01. 2024 do 30.06. 2024 sa prihlásia aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking,

v časti Trvanie akcie sa mení nasledovná časť:

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 31.03.2024.

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 30.06.2024.

v časti Poskytnutie Odmeny sa mení nasledovná časť:

Organizátor akcie vyplatí Odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti najneskôr do 31.05.2024.

Vyhodnotenie podmienok akcie bude prebiehať na mesačnej báze od 01.02.2024 do 31.05.2024 a Odmena bude pripísaná najneskôr do 31.05.2024.

a nahrádza sa novou časťou, ktorá znie:

Organizátor akcie vyplatí Odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti najneskôr do 31.08.2024.

Vyhodnotenie podmienok akcie bude prebiehať na mesačnej báze od 01.02.2024 do 31.08.2024 a Odmena bude pripísaná najneskôr do 31.08.2024.

 

Ostatné časti textu Štatútu akcie „Pripíšte si bonus za ČSOB Smart účet s poistením” zo dňa 29.12.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

 

V Bratislave, dňa 28.03.2024

 

Štatút akcie „Pripíšte si bonus za ČSOB Smart účet s poistením“

Organizátor akcie

Akciu „Pripíšte si bonus za ČSOB Smart účet s poistením“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby - rezidenti, občania SR vo veku od 18 rokov, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

 • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.01. 2024 do 31.03. 2024 (teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah), tak, že:
 • uzatvoria zmluvu o ČSOB Smart účte v období od 01.01. 2024 do 31.03. 2024 elektronickými kanálmi cez www.csob.sk,alebo cez mobilnú aplikáciu ČSOB SmartBanking,
 • v období od 01.01. 2024 do 31.03. 2024 sa prihlásia aspoň raz do mobilnej bankovej aplikácie ČSOB SmartBanking,
 • v čase vyhodnotenia akcie budú mať aktívne akékoľvek poistenie v ČSOB Poisťovni (ďalej len „Poisťovňa“),
 • v čase pripísania odmeny musia mať klienti svoj ČSOB Smart účet, na ktorý im bude vyplatený bonus, naďalej zriadený.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Túto akciu nie je možné kombinovať s akciou PatronGO.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 31.03.2024.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je pripísanie finančných prostriedkov vo výške 10 Eur na účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti, pričom v čase vyhodnotenia a poskytnutia odmeny musí byť ČSOB účet naďalej zriadený.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Pripíšte si bonus za ČSOB Smart účet s poistením“, použité na priradenie odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí Odmenu účastníkom, ktorí splnia podmienky uvedené v časti Podmienky účasti najneskôr do 31.05.2024.

Suma 10 Eur bude klientom pripísaná na ich ČSOB Smart účet najneskôr do dvoch mesiacov od splnenia všetkých podmienok akcie.

Vyhodnotenie podmienok akcie bude prebiehať na mesačnej báze od 01.02.2024 do 31.05.2024 a Odmena bude pripísaná najneskôr do 31.05.2024.

Ak účastník odmietne Odmenu prevziať alebo Odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto Odmenu a Odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 29.12.2023

 

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu