Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Vidíme priestor pre inovácie vo vašom bývaní“

Československá obchodná banka, a. s.,

so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „ČSOB“) vyhlasuje túto akciu, ktorá sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá tejto akcie (ďalej len „akcia“).

Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

ČSOB sa zaväzuje v lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom znížiť úrokovú sadzbu na spotrebiteľskom úvere na 5,5% p.a. každému klientovi/účastníkovi, ktorý splní nasledovné podmienky:

 • uzavrie s ČSOB Zmluvu o spotrebiteľskom úvere v termíne od 20.3.2023 (vrátane) a súčasne načerpá úver najneskôr do 30.4.2023 (vrátane)
 • a zároveň prostriedky zo spotrebiteľského úveru použije na financovanie nižšie uvedených produktov a služieb:
  • výmena existujúcich okien za nové energeticky účinné okná s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla Uw ≤ 0,85 W/(m2.K),
  • výmena existujúcich vonkajších dverí za nové energeticky účinné dvere s hodnotou súčiniteľa prechodu tepla Uw ≤ 1,8 W/(m2.K),
  • inštalácia a výmena energeticky účinných zdrojov svetla s energetickou triedou účinnosti B alebo lepšou (podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369),
  • inštalácia, výmena, údržba a oprava vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémov (HVAC) a systémov ohrevu vody vrátane zariadení súvisiacich so službami diaľkového vykurovania s vysoko účinnými technológiami,
  • inštalácia kuchynských a sanitárnych vodovodných armatúr s nízkou spotrebou vody a energie a v prípade sprchových riešení, sprchových batérií, sprchových výtokov a vodovodných batérií majú maximálny prietok vody 6 l/min alebo menej, čo je potvrdené existujúcim štítkom na trhu EÚ,
  • inštalácia nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá v rekonštruovanej nehnuteľnosti alebo na parkovacom mieste/garáži prislúchajúcom k tejto nehnuteľnosti,
  • pridanie izolácie na existujúce prvky obvodového plášťa, ako sú vonkajšie steny (vrátane zelených stien), strechy (vrátane zelených striech), podkrovia, pivnice a prízemia (vrátane opatrení na zabezpečenie vzduchotesnosti, opatrení na zníženie účinkov tepelných mostov a lešenia) a výrobky na aplikáciu izolácie na obvodový plášť budovy (vrátane mechanických upevňovacích prvkov a lepidla),
  • inštalácia, údržba a oprava solárnych fotovoltaických systémov a pomocných technických zariadení;
  • inštalácia, údržba a oprava solárnych panelov na prípravu teplej vody a pomocných technických zariadení;
  • inštalácia, údržba, oprava a modernizácia tepelných čerpadiel prispievajúcich k udržateľným cieľom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti tepla a chladu v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 a pomocného technického vybavenia;
  • inštalácia, údržba a opravy veterných turbín a pomocného technického vybavenia;
  • inštalácia, údržba a opravy slnečných kolektorov a pomocného technického vybavenia;
  • inštalácia, údržba a opravy zásobníkov tepelnej alebo elektrickej energie a pomocných technických zariadení;
  • inštalácia, údržba a opravy vysokoúčinných mikro CHP zariadení (kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie);
  • inštalácia, údržba a opravy systémov výmenníkov tepla/rekuperácie.
 • a zároveň najneskôr do 31.12.2023 predloží nižšie uvedené príslušné doklady, ktorými preukáže, že prostriedky zo spotrebiteľského úveru boli použité na financovanie produktov explicitne uvedených v tomto Štatúte a to minimálne vo výške 100 % spotrebiteľského úveru. Doklady môžu byť zaslané elektronicky na e-mailovú adresu spravauverovnehypotypu@csob.sk alebo odovzdané osobne v ktorejkoľvek pobočke ČSOB.

Za doklady preukazujúce použitie prostriedkov z úveru budú považované faktúra a doklad o zaplatení faktúry, pričom faktúra musí byť vystavená v mene EUR a zároveň musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko, ktoré sa bude zhodovať s dlžníkom/spoludlžníkom na spotrebiteľskom úvere
 • dátum vystavenej faktúry a dokladu o zaplatení faktúry musí byť rovnaký, alebo neskorší ako je dátum uzavretia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

V prípade viacerých faktúr a dokladov o ich zaplatení je potrebné ich doložiť všetky naraz.

Zvýhodnenie vo forme zníženia úrokovej sadzby na 5,5 % p.a. bude ČSOB nastavené najneskôr do 30 dní od prijatia všetkých požadovaných dokladov preukazujúcich použitie prostriedkov z úveru na financovanie vybraných produktov uvedených v tomto Štatúte akcie pričom nová úroková sadzba bude platná od momentu jej nastavenia. O jej nastavení bude klient informovaný Oznámením o zmene k zmluve o spotrebiteľskom úvere.

Tento Štatút sa počas doby jeho platnosti vzťahuje na každý spotrebiteľský úver uzavretý v termíne od 20.3.2023 (vrátane) a načerpaný najneskôr do 30.4.2023 (vrátane) a je zverejnený na internetovej stránke www.csob.sk / Štatúty súťaží

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB.

 

Reprezentatívny príklad RPMN

V prípade spotrebného úveru vo výške 10 000 €, ktorý vám poskytne ČSOB s fixnou úrokovou sadzbou 5,5% p.a. počas celej doby splatnosti, zaplatíte v deň poskytnutia úveru jednorazový spracovateľský poplatok 50 € a od nasledujúceho mesiaca po čerpaní ho budete počas zvolenej doby splatnosti 8 rokov splácať mesačnou splátkou vo výške 128,42 €. Celková čiastka, ktorú tak uhradíte bude 12 378,89 €, čo v prepočte predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 5,79% pri počte splátok 96. Úroky platíte len za obdobie od poskytnutia úveru do jeho splatenia.

 

V Bratislave dňa 20. 3. 2023

 


Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie


Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu