Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Využívaj účet a získaj odmenu“

Organizátor akcie

Akciu „Využívaj účet a získaj odmenu“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“). Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

Podmienky účasti

Akcia je určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby vo veku od 15 rokov – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom:

  • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah),
  • V období od 01.01.2024 do 31.03.2024 si zriadia balík služieb ČSOB Pohoda, ČSOB Extra Pohoda, ČSOB Smart účet alebo ČSOB Študentský účet FUN, tj. uzatvoria zmluvu o ČSOB účte Pohoda, ČSOB účte Extra Pohoda, ČSOB Smart účte alebo ČSOB Študentskom účte FUN,
  • kreditný obrat na ich ČSOB účte bude min. 400 EUR (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom) po dobu min. 2 (slovom dvoch) mesiacov od januára 2024 do konca júna 2024.
    (Príklad: ak si klient zriadi účet v mesiaci január 2024, na získanie odmeny je potrebné mať kreditný obrat na ČSOB účte min. 400 EUR po dobu min. dvoch mesiacov v priebehu mesiacov január, február, marec, apríl, máj alebo jún 2024.)

V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Túto akciu nie je možné kombinovať s akciou PatronGO.

V čase pripísania odmien musia mať účastníci akcie svoj ČSOB účet naďalej zriadený.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.01.2024 a končí dňa 30.06.2024.

Odmena

Odmenou v tejto akcii je pripísanie finančných prostriedkov vo výške 50 Eur na účet účastníkov, ktorí súčasne splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti, pričom v čase vyhodnotenia a poskytnutia odmeny musí byť ČSOB účet naďalej zriadený.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Využívaj účet a získaj odmenu“, použité na priradenie odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Organizátor akcie vyplatí Odmenu účastníkom najneskôr do 2 mesiacov od splnenia všetkých podmienok uvedených v časti Podmienky účasti.

Vyhodnotenie podmienok akcie bude prebiehať na mesačnej báze a začne od marca 2024.

Ak účastník odmietne Odmenu prevziať alebo Odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto Odmenu a Odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora.

V čase nastavenia benefitu musia mať klienti svoj účet ČSOB naďalej zriadený.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 29.12.2023

 

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu

DODATOK Č. 1 K ŠTATÚTU AKCIE „Využívaj účet a získaj odmenu”

Organizátor akcie týmto Dodatkom mení a dopĺňa znenie Štatútu akcie - „Využívaj účet a získaj odmenu” zo dňa 29.12.2023 nasledovne:

v časti Podmienky účasti sa mení nasledovná podmienka:

  • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah),

a nahrádza sa novou podmienkou, ktorá znie:

  • Sú klientmi ČSOB bez akéhokoľvek typu bežného účtu (alebo balíka služieb) alebo sa stanú novými klientmi ČSOB v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (teda ku dňu 31.12.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah),

Ostatné časti textu Štatútu akcie „Využívaj účet a získaj odmenu” zo dňa 29.12.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na websídle Organizátora súťaže.

 

V Bratislave, dňa 19.01.2024