Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút súťaže „Cesta vlakom k Apple Watch“

Založiť účet

Organizátor súťaže

Súťaž „Cesta vlakom k Apple Watch“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor súťaže“). Súťaž sa riadi výlučne týmto Štatútom súťaže (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov súťaže a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v období od 01.03.2023 do 30.04.2023.

Podmienky účasti v súťaži

Súťaž o 100 x Apple Watch SE je určená pre fyzické osoby– rezidentov, občanov SR vo veku od 18 rokov, nových aj existujúcich klientov, ktorí:

  • uzatvorili Zmluvu o ČSOB Smart účte do 30.04.2023,
  • vstúpia do služby ZSSK v SmartSlužby+ v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking a zakúpia si lístok na vlak v akejkoľvek hodnote, ktorý zaplatia prevodom z ČSOB Smart účtu počas trvania kampane od 1.03.2023 - 30.04.2023, a zároveň,
  • udelili súhlas so spracúvaním ich osobných údajov pre účely oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach, a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom, t. j. zapoja sa do súťaže.

V čase žrebovania musí mať účastník súťaže ČSOB Smart účet naďalej otvorený.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu súťaže zúčastniť.

Výhra v súťaži

Výhra v súťaži pozostáva z nepeňažnej výhry, ktorou sú inteligentné smart hodinky Apple Watch SE 40mm v hodnote 249,08 EUR bez DPH, ktorá bude určená žrebovaním spomedzi účastníkov, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži.

Zodpovednosť organizátora súťaže

Na výhru nevzniká právny nárok. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená.

Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto štatúte súťaže. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhry.

Dane

Výhry zo súťaže sú vo všeobecnosti predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZDP“). Výhry, ktorých hodnota nepresahuje výšku 350 EUR, sú podľa ZDP oslobodené od dane z príjmov. Pri výhrach s hodnotou nad 350 eur podlieha zdaneniu len suma prevyšujúca sumu 350 EUR.

Osobitné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom nárok výhercu na výhru tak zaniká. Účastník zapojením sa do súťaže taktiež vyjadruje svoj súhlas so štatútom súťaže, pričom súhlasí, že ho bude v plnej miere dodržiavať. Spracúvanie osobných údajov účastníka súťaže sa spravuje ustanoveniami osobitného súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účel oslovenia, realizácie, vyhodnotenia a určenia výhercov v spotrebiteľských súťažiach v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB ako aj o možnosti odvolať predmetný súhlas sú účastníkom súťaže k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Vyhodnotenie a odovzdanie výhry

Organizátor súťaže vyžrebuje náhodným vygenerovaním spomedzi účastníkov súťaže 100 (sto) výhercov nepeňažnej výhry a 20 (dvadsať) náhradníkov.

Žrebovanie prebehne po ukončení súťaže, najneskôr do 31.05.2023.

Viacnásobná kúpa lístka na vlak nezvyšuje šancu na výhru.

Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu súťaže, ktorého bude o výhre informovať prostredníctvom SMS alebo cez e-mailovú adresu účastníka súťaže vedenú v systémoch ČSOB najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania. Podmienkou odovzdania výhry je skutočnosť, že výherca má v informačných systémoch ČSOB vedené aktuálne kontaktné údaje (email, telefón), prostredníctvom ktorých bude kontaktovaný v prípade výhry v súťaži. V prípade, ak výherca túto podmienku nesplní, jeho výhra prepadá v prospech vyžrebovaného náhradníka, podľa poradia v ktorom boli náhradníci vyžrebovaní.

Ak výherca, alebo náhradník odmietne výhru prevziať alebo výhru vráti organizátorovi súťaže, zaniká jeho nárok na túto výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže.

Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto súťaže zodpovedá organizátor súťaže. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave dňa 28.02.2023