Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút súťaže - Nezabudnite si vyzdvihnúť odmenu

(ďalej v texte len ako „Súťažný poriadok“)

Termín konania súťaže

12.5.2022 – 30.6.2022

Organizátor súťaže

Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11, 811 02, Bratislava, Slovenská republika
IČO 36 854 140
zap. v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 4314/B

Objednávateľ súťaže

Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren
198A B-1410 Waterloo Belgium
v zastúpení organizačnou zložkou
Mastercard Europe SA, organizační složka
Na poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČO 69 345 724
zap. v OR MS Praha, odd. A, vložka č. 34449

Zmluvný partner objednávateľa súťaže

Advenio s.r.o.
Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4, Česká republika
IČO 63 668 939
zap. v OR MS Praha, odd. C, vložka č. 37672

 1. Spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. ako organizátor súťaže (ďalej v texte aj len ako „ČSOB“) uvádza a organizuje v spolupráci so spoločnosťou Mastercard Europe SA ako objednávateľom súťaže a so spoločnosťou Advenio s.r.o. ako zmluvným partnerom objednávateľa súťaže reklamnú a propagačnú súťaž „Nezabudnite si vyzdvihnúť odmenu“ podľa tohto súťažného poriadku (ďalej v texte len ako „súťaž“) zameranú na podporu používania kreditných kariet typu Mastercard Basic, Standard alebo Gold, vydávaných spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s. pre jej klientov, ktorí už v ČSOB majú svoj úverový účet kreditnej karty (ďalej v texte len ako „držitelia kreditných kariet Mastercard od ČSOB“).
 2. Súťaž je určená výhradne pre fyzické osoby, ktoré sú klientmi ČSOB ako držitelia hlavnej alebo dodatkovej kreditnej karty a pôvodne mali kartový účet vedený v OTP a ich produkt bol zmigrovaný do bankového informačného systému ČSOB, pričom tieto fyzické osoby budú zo strany ČSOB priamo vybrané a oslovené a ktoré zároveň splnia všetky podmienky stanovené týmto súťažným poriadkom, t. j. zapoja sa do súťaže. V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti v súťaži alebo z výhry v súťaži vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý sa osobne zúčastní odovzdávania výhry a uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca. Zároveň ku dňu žrebovania o výhru nie je úverový účet kreditnej karty, ku ktorému je kreditná karta vydaná, v omeškaní so zaplatením aspoň minimálnej splátky.
 3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnosti Mastercard Europe SA ako objednávateľovi súťaže, k spoločnosti Advenio s.r.o. ako zmluvnému partnerovi objednávateľa súťaže a k ostatným ich zmluvným partnerom, a tiež im blízke osoby v zmysle Občianskeho zákonníka. Súťaže sa smú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže a to okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou, ktorá sa nesmie zúčastniť súťaže (podľa tohto bodu), tak nárok tejto osoby (výhercu) na výhru nevzniká. Výhra sa tejto osobe (výhercovi) neodovzdá, táto osoba (výherca) bude zo súťaže vylúčená. Výhra vylúčeného účastníka súťaže bude odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto súťažného poriadku.
 4. Súťaže sa zúčastní fyzická osoba (klient spoločnosti Československá obchodná banka, a.s.) podľa bodu 1 až 3 tohto súťažného poriadku (ďalej len účastník súťaže), ktorá v termíne konania súťaže, splní nasledovné podmienky účasti v súťaži, a to súčasne:
  1. Účastník súťaže uskutoční (zaplatí) prostredníctvom jeho kreditnej karty Mastercard od ČSOB podľa písm. a) bezhotovostne (t.j. len e-shop, POS) aspoň šesť (6) nákupov tovarov a/alebo služieb u ktoréhokoľvek z predajcov tovarov a/alebo poskytovateľov služieb na území Slovenskej republiky, s výnimkou platobných operácií súvisiacich s financovaním hazardných hier v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z., a takto ním uskutočnené bezhotovostné platobné operácie budú zároveň v termíne konania súťaže na bankovom účte k vydanej kreditnej karte Mastercard účastníka aj zúčtované (ďalej v texte len ako „súťažná transakcia“). Splnením podmienky podľa tohto písm. b) je účastník súťaže automaticky zaradený do súťaže o výhry definované ďalej.
 5. Každý účastník súťaže, ktorý v termíne konania súťaže prostredníctvom jeho kreditnej karty Mastercard od ČOSB splnil riadne a včas všetky podmienky účasti v súťaži podľa tohto súťažného poriadku, bude zaradený s takouto jeho kreditnou kartou Mastercard od ČSOB a súťažnými transakciami s ňou uskutočnenými do súťaže o výhry podľa tohto súťažného poriadku.
 6. Účastník súťaže, ktorý nesplnil všetky podmienky účasti v súťaži alebo ktorý konal v rozpore s týmto súťažným poriadkom, bude zo súťaže vylúčený. Ak sa preukáže, že takýto účastník súťaže sa napriek uvedenému stal výhercom v súťaži, zanikne mu nárok na výhru. V prípade podozrenia na podvodné správanie zo strany účastníka súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo takéhoto účastníka súťaže zo súťaže vylúčiť. Výhra vylúčeného účastníka súťaže bude odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto súťažného poriadku.
 7. Uzávierka súťaže pre súťažné transakcie účastníkov súťaže podľa tohto súťažného poriadku bude o 23:59:59 hod./min./sek posledného dňa termínu súťaže.
 8. Prvým päťsto (500) účastníkom súťaže, ktorí spĺňajú podmienky podľa tohto súťažného poriadku, vzniká nárok na základnú peňažnú výhru v súťaži vo výške dvadsať (20) EUR, ktorá bude týmto účastníkom poskytnutá prevodom na úverový účet spojený s kreditnou kartou Mastercard do 31 dní od skončenia súťaže. V prípade, že by poskytnutie základnej výhry v súťaži z objektívnych či zákonných dôvodov nebolo možné, nárok na túto základnú výhru vzniká tým účastníkom súťaže, ktorí splnili podmienky v zmysle tohto odseku a ktorí sú ďalšími v poradí (náhradníci).
  V čase prevzatia výhry musí mať každý výherca vedený úverový účet príslušnej kreditnej karty v ČSOB, vďaka ktorému ho organizátor súťaže zaradil do súťaže.
 9. ČSOB spracúva osobné údaje účastníkov v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na základe súhlasu dotknutej osoby. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.
 10. Všetky výhry v tejto súťaži budú odovzdané určeným výhercom zo strany organizátora súťaže bezhotovostnou formou. Ak výherca odmietne výhru alebo sa nepodarí z akýchkoľvek dôvodov mu výhru odovzdať (napr. výhru vráti), tak jeho výhra bude odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto súťažného poriadku.
 11. Organizátor súťaže a jeho zmluvní partneri nezodpovedajú za nemožnosť kontaktovať výhercu za účelom oznámenia výhry v súťaži, ani za nemožnosť odovzdania výhry výhercovi, a to z dôvodov spočívajúcich na strane výhercu (účastníka súťaže).
 12. Výhry v tejto súťaži organizačne zabezpečuje zmluvný partner objednávateľa súťaže, spoločnosť Advenio s.r.o., v spolupráci so spoločnosťou Československá obchodná banka, a.s. ako organizátorom súťaže, ktorá tieto výhry vlastným menom a na vlastný účet poskytuje.
 13. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou ich účasťou v súťaži (t.j. splnením podmienok súťaže) podľa tohto súťažného poriadku. Výhry z tejto súťaže nemožno, podľa ust. § 845 Občianskeho zákonníka, vymáhať súdnou cestou.
 14. Ak účastník súťaže nesplní riadne a včas podmienky účasti v súťaži a riadne a včas všetky podmienky na odovzdanie a prevzatie výhry podľa tohto súťažného poriadku, nemá nárok na odovzdanie výhry a bude z účasti v súťaži vylúčený. Výhra vylúčeného účastníka súťaže bude odovzdaná ďalšiemu účastníkovi súťaže v poradí (náhradníkovi) určenému podľa tohto súťažného poriadku
 15. Tento súťažný poriadok je prístupný na internetovej stránke organizátora súťaže www.csob.sk
 16. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania súťaže zmeniť tento súťažný poriadok a všetky podmienky súťaže v ňom obsiahnuté a to vrátane práva zmeniť výhry alebo ukončiť súťaž bez náhrady a to s účinnosťou ku dňu zverejnenia týchto zmien. Všetky zmeny súťažného poriadku podľa tohto bodu organizátor súťaže zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto súťažného poriadku.
 17. Počas termínu konania súťaže je zo strany organizátora súťaže, objednávateľa súťaže a zmluvného partnera objednávateľa súťaže zabezpečená ochrana osobných údajov účastníkov súťaže a bankového tajomstva.
 18. Účasť účastníka súťaže v súťaži nie je zo strany organizátora súťaže spoplatnená.
 19. Ustanovenia tohto súťažného poriadku, prevádzkovanie, samotný priebeh, ukončenie a vyhodnotenie výsledkov súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka, pokiaľ v tomto súťažnom poriadku nie je výslovne uvedené inak.
 20. Súťaž organizovaná organizátorom súťaže pre objednávateľa súťaže podľa tohto súťažného poriadku nie je akýmkoľvek spôsobom sponzorovaná, organizovaná alebo spojená s akoukoľvek internetovou sociálnou sieťou. Účastník súťaže berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s jeho účasťou v súťaži výlučne len organizátorovi súťaže a objednávateľovi súťaže, a nie akejkoľvek internetovej sociálnej sieti.
 21. Za splnenie daňovej povinnosti zodpovedá výherca, ktorému táto daňová povinnosť vznikla.

 

V Bratislave, dňa 12.5.2022

 

Československá obchodná banka, a.s.