Etický kódex skupiny ČSOB

Etický kódex ponúka praktickú príručku, ako robíme veci v ČSOB. Vyjadruje základné princípy a očakávania pre správanie sa zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny. ČSOB Finančnou skupinou sa rozumie Československá obchodná banka, a.s., ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s., ČSOB Leasing, a.s., a ČSOB Poisťovňa, a.s. Chceme byť aj naďalej referenčnou spoločnosťou a naďalej zohrávať pozitívnu rolu v spoločnosti. To znamená dosiahnuť dlhodobo udržateľnú rovnováhu medzi záujmami všetkých našich zainteresovaných strán: klientov, kolegov, akcionárov a spoločnosti ako celku.

 Etický kódex skupiny ČSOB

 Protikorupčné vyhlásenie ČSOB