Hypotekárne záložné listy

  • pravidelná výplata ročných kupónov a menovitej hodnoty (istiny) pri splatnosti

  • z dlhodobého hľadiska spoľahlivá forma investície

  • zhodnotenie prostriedkov v horizonte 4 rokov


Čo s produktom získate

  • pravidelný výnos každý rok, vyplatený formou kupónu (percentuálny podiel z investovanej sumy),
  • po 4 rokoch vám vyplatíme celú investovanú sumu (100% istiny),
  • hypotekárne záložné listy môžete odpredať aj pred splatnosťou za aktuálnu trhovú cenu.

Podmienky dlhopisu: Hypotekárny záložný list ČSOB XXIV.

Podmienky dlhopisu: Hypotekárny záložný list ČSOB XXIV.
Infolist
Emisné podmienky a Prospekt
Upisovacie obdobie: 27.02. – 31.05.2015
ISIN: SK4120010406 séria 01
Mena: EUR
Splatnosť dlhopisu: 27.02.2019
Kupón: 1,60 % p.a., vyplácaný raz ročne k 27.02.
Emisný kurz (cena pri vydaní): 100,00%
Denominácia: 1 000 EUR + násobky 1 000 EUR
Minimálna menovitá hodnota prvotnej investície: 5 000 EUR

Ďalšie informácie

Podmienky dlhopisu: Hypotekárny záložný list ČSOB XXIII.

Podmienky dlhopisu: Hypotekárny záložný list ČSOB XXIII.
Infolist
Emisné podmienky a Prospekt
Upisovacie obdobie: 20.10. – 20.11.2014
ISIN: SK4120010315
Mena: EUR
Splatnosť dlhopisu: 27.11.2018
Kupón: 1,65 % p.a., vyplácaný raz ročne k 27.11.
Emisný kurz (cena pri vydaní): 100,00%
Denominácia: 1 000 EUR + násobky 1 000 EUR
Minimálna menovitá hodnota prvotnej investície: 5 000 EUR

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a nepredstavuje emisné podmienky. ČSOB, a. s. vykonáva investičné poradenstvo, nevykonáva však účtovné ani daňové poradenstvo. Daňové dopady na výnosy z finančných nástrojov závisia od vlastností produktu, individuálnej situácie každého klienta a v budúcnosti sa môžu meniť a líšiť aj v súvislosti od daňového domicil klienta. Klientovi, ktorý má pochybnosti o daňových dopadoch, odporúčame poradiť sa s nezávislým finančným alebo daňovým poradcom. Potenciálni investori by tiež mali zobrať do úvahy, že daňová regulácia a jej dopady vykladané príslušnými úradmi sa môžu časom zmeniť. Preto nie je možné predpovedať presný budúci daňový dopad na investíciu.  

Viac informácií o investičnom poradenstve, o rizikách spojených s produktmi finančných trhov a klasifikácii produktov, ako aj Stratégiu vykonávania pokynov a Všeobecné informácie o konflikte záujmov nájdete na stránke Právne informácie. Emisné podmienky a prospekt pozostávajúci z registračného dokumentu, opisu cenných papierov a súhrnného dokumentu sú zverejnené v časti Finančné informácie.