Práca s mPOS

Ceníme si, že ste si za partnera vybrali ČSOB Banku. Ponúkame riešenie, ktoré pozdvihne váš biznis.

 1. Kuriérskou službou vám bol doručený mPOS terminál.
 2. Spustíte ho tlačidlom  .
  (Ak zariadenie nereaguje, pripojte ho na nabíjačku. Použite ľubovoľnú nabíjačku microUSB min. 1 Ampér. Počkajte 5 minút a pokúste sa terminál zapnúť. Odporúčané držanie tlačidla je 8 sekúnd. Tlačidlo sa využíva aj pri vypnutí alebo resete zariadenia.)
 3. Aktivácia mPOS terminálu
  (Pre úspešnú aktiváciu postupujte podľa inštrukcií na tejto web stránke a v aktivačnom e-maile, ktorý ste dostali po prevzatí mPOS-u kuriérom.)

  Užitočné informácie

 • Štandardne je terminál nastavený na samostatné fungovanie.
 • Batériu terminálu odporúčame nabiť na min. 20%. Terminál môžete používať, aj keď je pripojený na nabíjačku. Použite pribalenú nabíjačku microUSB, prípadne dokovaciu stanicu.
 • Zobrazený stav batérie
 • Pravidelná denná uzávierka je dôležitá pre získanie aktualizácie terminálu. Automaticky je uzávierka vykonaná zariadením, ak nepríde k manuálnej dennej uzávierke na konci dňa. Bližšie informácie o uzávierke nájdete v časti POUŽÍVANIE MPOS.
 • mPOS terminál môžete ovládať aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie pre OS Android, ktorú nájdete na Google Play pod názvom ČSOB mPOS. Pri realizácii platby cez Android aplikáciu, je potrebné nastaviť Metódu platby na voľbu „ČSOB aplikácia viď Ostatné nastavenia.

Na vstup do nastavení je potrebné zadať Admin heslo, ktoré ste dostali v prílohe aktivačného e-mailu po prevzatí mPOS terminálu.

Aktivácia mPOS terminálu
 1. Zvoľte položku „2 – NASTAVENIA“ – stlačením tlačidla „2“ na klávesnici.
 2. Zadajte Admin heslo. Potvrďte stlačením zeleného tlačidla na klávesnici.
Pripojenie do Wi-Fi siete
 1. Zvoľte položku „1 – PRIPOJENIE“ – stlačením tlačidla „1“ na klávesnici.
 2. Ďalej zvoľte položku „1 – WIFI“- stlačením tlačidla „1“ na klávesnici.
 3. Zobrazia sa dostupné siete Wi-Fi vo vašom okolí. Zvoľte vašu Wi-Fi sieť – stlačením čísla na klávesnici, ktorým je označená.
 4. Zadajte heslo svojej Wi-Fi siete (na zadanie alfanumerických znakov použite klávesnicu T9, ktorú nájdete v časti Ovládacie prvky mPOS alebo v prílohe aktivačného e-mailu).
 5. Potvrďte pomocou stlačenia zeleného tlačidla na klávesnici. Ste pripojený k zvolenej sieti WiFi (zobrazí sa vaša adresa IP).
 6. Na návrat do menu stlačte žlté tlačidlo. Na opustenie menu stlačte červené tlačidlo.
 7. Ak ste k mPOS terminálu dostali v zásielke aj WiFi router, postupujte v zmysle videa.

Ak sa zariadenie napriek správne zadanému heslu nevie pripojiť, skontrolujte nastavenia svojej Wi-Fi siete. Viac informácií nájdete v časti ČASTÉ OTÁZKY – Časté otázky alebo Chybové hlásenia a poruchy zariadenia.


Klávesnica

Obsluha zariadenia sa vykonáva pomocou číselnej klávesnice. Ide o alfanumerickú klávesnicu určenú aj na zadávanie kombinácie znakov napríklad pre heslo alebo e-mailovú adresu.

Výber položky v menu sa vykonáva výberom konkrétneho čísla položky. Na potvrdenie, návrat, ukončenie a zapnutie/vypnutie zariadenia slúžia samostatné funkčné tlačidlá.

klavesnica mPOS

Pomôcka pre jednoduchšie použitie T9 klávesnice:

Tlačidlo Znaky
1 1.,|!|“@_
2 2abcABC?^
3 3defDEF;,
4 4ghiGHI+-
5 5jklJKL[ ]
6 6mnoMNO{ }
7 7pqrsPQRS
8 8tuvTUV*:
9 9wxyzWXYZ
0 0#$%&/( )=
Obrazovka

Horná časť obrazovky, tzv. stavový riadok má informatívny charakter. Obsahuje informácie o:

 • stave batérie – úroveň nabitia v percentách,
 • stave pripojenia k nabíjačke,
 • názve pripojeného bluetooth zariadenia (tablet, mobilný telefón),
 • pripojenom, spárovanom bluetooth zariadení,
 • stave pripojenia k Wi-Fi, úrovni signálu,
 • presnom čase.

Nabíjanie

Pre korektné fungovanie zariadenia odporúčame nabíjanie prostredníctvom pribaleného napájacieho zariadenia.

Terminál nabíjajte čo najčastejšie. Vždy, keď môžete, pripojte ho na nabíjačku.

Vhodné je udržiavať zariadenie nad 20 % kapacity batérie.

Voľba jazyka

mPOS má na obsluhu k dispozícii nastavenie dvoch jazykov. Štandardne je dodávané zariadenie v slovenskom jazyku.

Anglickú verziu si môžete nastaviť v časti „2-NASTAVENIA“ -> „4-VÝBER JAZYKA“ -> „1-ENGLISH“.


 1. Zvoľte položku „1 – BANKA“ – stlačením tlačidla „1“ na klávesnici.
 2. Ďalej položku „1 – PREDAJ“ – stlačením tlačidla „1“ na klávesnici.
 3. Zadajte sumu. Potvrďte pomocou stlačenia zeleného tlačidla na klávesnici.
 4. Zadanie variabilného symbolu preskočíte pomocou stlačenia červeného tlačidla na klávesnici. V prípade, ak chcete využiť možnosť zadania variabilného symbolu – v tomto kroku zadajte variabilný symbol a potvrďte ho stlačením zeleného tlačidla na klávesnici.
  (Ak sa vám v časovej lehote nepodarí zadať VS, mPOS zobrazí obrazovku na realizáciu transakcie platobnou kartou).
 5. Váš zákazník môže priložiť svoju platobnú kartu, vložiť ju zo zadnej strany terminálu alebo v dolnej časti prejsť kartou s magnetickým prúžkom. V prípade potreby si mPOS vyžiada zadanie PIN kódu – zákazník zadá svoj PIN kód.
  SposobyPlatby
 6. Zobrazí sa informácia o výsledku transakcie.
 7. Potvrdenku je možné zaslať formou SMS správy na telefónne číslo zákazníka. Na obrazovke sa zobrazí možnosť zaslať potvrdenku prostredníctvom SMS – zadajte telefónne číslo zákazníka. Ak zákazník nemá záujem o potvrdenku, stlačte červené tlačidlo na klávesnici a preskočte krok 8.
 8. Skontrolujte správnosť telefónneho čísla (na opravu stlačte žlté tlačidlo). Dvakrát potvrďte stlačením zeleného tlačidla na klávesnici. Potvrdenka bola odoslaná. Na opustenie menu stlačte červené tlačidlo.

Storno poslednej transakcie s potrebou zadať heslo:

 1. Zvoľte položku „1 – BANKA“ – stlačením tlačidla „1“ na klávesnici.
 2. Ďalej položku „2 – STORNO“ – stlačením tlačidla „2“ na klávesnici.
 3. Zadajte heslo pre storno (heslo pre storno je prednastavené na „00000“ – je možné ho zmeniť v nastaveniach).
  Potvrďte pomocou stlačenia zeleného tlačidla na klávesnici.
 4. Na obrazovke sa zobrazí posledná transakcia – skontrolujte správnosť informácií. Dvakrát potvrďte stlačením zeleného tlačidla na klávesnici.
 5. Zobrazí sa informácia o výsledku transakcie.
 6. Potvrdenku je možné zaslať formou SMS správy na telefónne číslo zákazníka. Na obrazovke sa zobrazí možnosť zaslať potvrdenku prostredníctvom SMS – zadajte telefónne číslo zákazníka. Ak zákazník nemá záujem o potvrdenku, stlačte červené tlačidlo na klávesnici a preskočte krok 8.
 7. Skontrolujte správnosť telefónneho čísla (na opravu stlačte žlté tlačidlo). Potvrďte pomocou stlačenia zeleného tlačidla na klávesnici. Potvrdenka bola odoslaná. Na opustenie menu stlačte červené tlačidlo.

V prípade potreby storna inej ako poslednej transakcie, resp. úpravy zrealizovanej transakcie:

 1. Zvoľte položku „1 – BANKA“ – stlačením tlačidla „1“ na klávesnici.
 2. Ďalej položku „3 – NÁVRAT“ – stlačením tlačidla „3“ na klávesnici.
 3. Zadajte heslo pre návrat (heslo pre návrat je prednastavené na „00000“ – je možné ho zmeniť v nastaveniach).
 4. mPOS vyžiada zadanie sumy transakcie, ktorá má byť vrátená.
 5. mPOS si vyžiada zadanie variabilného symbolu, ak ste ho zadali pri predaji.
 6. Obchodník následne priloží platobnú kartu zákazníka, ktorou bola vykonaná platba, na potvrdenie návratu.
 7. O výsledku je obchodník informovaný na displeji zariadenia.
 8. Aj v prípade návratovej transakcie je možné odoslať potvrdenie formou SMS držiteľovi karty.

 1. Zvoľte položku „1 – BANKA“ - stlačením tlačidla „1“ na klávesnici.
 2. Na zobrazenie ďalších položiek stlačte zelené tlačidlo na klávesnici.
 3. Zvoľte položku 5 – Uzávierka – stlačením tlačidla „5“ na klávesnici, následne zvoľte položku „1 – Denná uzávierka“ . (V prípade, že chcete vykonať v priebehu dňa len medzisúčet, zvoľte položku „2 – Medzisúčet“.)
  Upozornenie: Ak sa na konci transakčného dňa nevykoná uzávierka, uzávierka sa automaticky spustí na ďalší deň pri pokuse o transakciu.
 4. Zobrazí sa informácia o výsledku transakcie.
 5. Uzávierka bola automaticky odoslaná na predvolenú e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v Zmluve o akceptácii platobných kariet.
  Predvolenú e-mailovú adresu si môžete zmeniť v ktorejkoľvek pobočke ČSOB alebo v Android aplikácii.
 6. Na návrat stlačte žlté tlačidlo na klávesnici.
 7. Na opustenie menu stlačte červené tlačidlo na klávesnici.

Opätovné zaslanie potvrdenky poslednej transakcie realizovanej cez mPOS prostredníctvom SMS:

 1. Zvoľte položku „1 – BANKA“ -> „4 – KÓPIA“ -> „1 – POTVRDENKA“.
 2. Po zadaní telefónneho čísla a jeho potvrdení bude kópia odoslaná.

Opätovné odoslanie poslednej uzávierky na e-mail obchodníka:

 1. Zvoľte položku „1 – BANKA“ -> „4 – KÓPIA“ -> „2 – UZÁVIERKA“.
 2. Posledná uzávierka bude opätovne odoslaná na predvolený e-mail obchodníka.

Popri Uzávierke má obchodník možnosť vidieť aj tzv. Medzisúčet transakcií. Po voľbe položky „1–BANKA“ a položky „5–MEDZISÚČET“ bude medzisúčet odoslaný na predvolený mail obchodníka.

Realizácia Uzávierky nemá vplyv na zúčtovanie transakcií, je však kontrolou pre obchodníka o vykonaných transakciách na mPOS. Odporúča sa vykonávať uzávierku transakcií priebežne. V prípade, že sa na zariadení dlhodobo nerealizovala, môže vás mPOS vyzvať na jej spustenie.


Pre vstup do položky „2 – NASTAVENIE“ si zariadenie vyžaduje zadanie Admin hesla, ktoré ste dostali v rámci aktivačného e-mailu. Admin heslo odporúčame zmeniť.

V rámci položky „2 – NASTAVENIE“ nájdete možnosti:

 • „1 – PRIPOJENIE“ je určené na nastavenie Wi-Fi alebo iného prístupového bodu nevyhnutného na fungovanie zariadenia.
 • „2 – POTVRDENKA“ umožňuje zmenu prednastavenej e-mailovej adresy na zasielanie Medzisúčtu a Uzávierky.
 • „3 – METÓDA PLATBY“ je štandardne nastavená na platbu prostredníctvom mPOS voľba „1 – MPOS (MANUAL)“, v prípade záujmu spárovania mPOS s Android aplikáciou zvoľte možnosť „2 – ČSOB aplikácia“.
 • „4 – VÝBER JAZYKA“ umožňuje zmenu jazyka. mPOS má nastavené položky a jednotlivé hlásenia v slovenskom jazyku.
  Druhou alternatívou pre obchodníka je nastavenie v anglickom jazyku voľba „1 – ENGLISH“.

Admin heslo

 • je zasielané v aktivačnom e-maile,
 • pre jednoduchšie používanie mPOS a vyššiu bezpečnosť odporúčame jeho zmenu,
 • Admin heslo je možné zmeniť voľbou „2 – NASTAVENIA“ -> „5 – ZMENA HESLA“ -> „3 – ADMIN HESLA“.

Pre vybrané operácie sú v mPOS nastavené ďalšie dve heslá, nevyhnutné pri realizovaní transakcií typu Storno transakcie a Návrat transakcie:

 • obchodníkovi sú tieto dve heslá nastavené na hodnotu 00000,
 • v prípade potreby je možné ich zmeniť voľbou „2 – NASTAVENIE“ -> „5 – ZMENA HESLA“ -> „1 – HESLO PRE STORNO“ alebo „2 – HESLO PRE NÁVRAT“. Na zmenu týchto hesiel je potrebné použiť Admin heslo.

 1. Kuriérskou službou vám bol doručený mPOS terminál.
 2. Terminál sa zapína a vypína pomocou tlačidla na ľavej strane terminálu.
  (Ak zariadenie nereaguje, pripojte ho na priloženú nabíjačku microUSB. Počkajte 5 minút a pokúste sa terminál zapnúť.)
 3. Aktivácia mPOS terminálu
  Aplikácia je z bezpečnostných dôvodov zablokovaná počas distribúcie terminálu. Je potrebné ju odblokovať zadaním hesla pre ADMIN (Administrátor terminálu). Heslo pre ADMIN je doručované v aktivačnom liste, ktorý bol doručený na Vami zvolenú e-mailovú adresu v deň odoslania terminálu dodávateľom.

Postup pri aktivácii si môžete pozrieť aj v inštruktážnom videu


Platobná aplikácia sa obsluhuje pomocou dotykovej obrazovky a bočného výsuvného menu, dostupného pomocou vytiahnutia z ľavého okraja obrazovky alebo kliknutím na ikonu v ľavom hornom rohu. Následne výberom funkcie, alebo typu transakcie.


Ovládacie prvky a funkcionality mPOS Android nájdete aj v užívateľskom manuále mPOS Android mPOS.

 Tlačí mPOS aj potvrdenku o transakcii?

mPOS nemá zabudovanú tlačiareň potvrdeniek, ako pri štandardných POS termináloch. V prípade vyžiadania zo strany klienta je možné zaslať ju prostredníctvom SMS na klientom zadané telefónne číslo. Alternatívou je dokúpenie doplnkového zariadenia na tlač potvrdeniek.

 Ako budem mať prehľad o svojich transakciách?

Prvotný prehľad o transakciách je možné získať priamo z mPOS prostredníctvom medzisúčtu alebo uzávierky. Zároveň banka bude klienta informovať o zrealizovaných platbách prostredníctvom výpisov o transakciách – viď popis nižšie v časti Výpisy o transakciách.

 Koľko transakcií vydrží mPOS na jedno nabitie?

Ak sa dodržiavajú pravidlá starostlivosti o batériu a táto je udržiavaná v dobrej kondícii, zariadenie na jedno nabitie umožní zrealizovať 300 transakcií. V režime spánku – „standby“ – vydrží zariadenie 9 hodín.

 Aké sú pravidlá starostlivosti o batériu?

 1. Zabráňte častému vybitiu Li-Po batérie na 0 %. Má to negatívny vplyv na jej životnosť. Udržujte batériu nabitú nad 20 %.
 2. Odporúča sa využívať na nabíjanie prednostne dodávanú nabíjačku. V prípade použitia inej micro USB nabíjačky je dôležité dodržať nabíjacie napätie 5V a nabíjací prúd maximálne 1 A.
 3. Batéria nesmie byť vystavená extrémne nízkym a vysokým teplotám.
 4. Ak sa zariadenie dlhodobo nepoužíva je nutné batériu skladovať na chladnom mieste a nabiť/vybiť ju na 20 % kapacity. Skladovacia teplota by mala byť blízko 15 °C a vlhkosť menšia ako 75 %. Pre prípad samovoľného vybitia musí byť batéria skontrolovaná každé 3 mesiace a nabitá na 20 % kapacity.

 Ako postupovať, ak sa mPOS nevie pripojiť k Wi-Fi?

 1. Reštartujte svoj Wi-Fi router aj mPOS.
 2. Ak reštart nepomôže, skúste v menu („2 – NASTAVENIA“ -> „1 – PRIPOJENIE“ -> „1 – WIFI“) vyhľadať dostupné Wi-Fi siete a prihláste sa znova do svojej Wi-Fi siete.
 3. Ak nebudú nájdené žiadne siete, alebo sa terminál nedokáže pripojiť k vašej Wi-Fi sieti, obráťte sa na správcu svojej siete. Skontrolujte Wi-Fi router a nastavenia zabezpečenia.

Terminál nie je možné pripojiť k verejnej alebo inak nezabezpečenej WiFi sieti.

Podporované typy zabezpečenia:

 • WPA2 + AES,
 • WPA + AES,
 • WPA + TKIP/AES,
 • WPA + TKIP.

Nepodporované typy zabezpečenia:

 • WEP,
 • Open Network (no security).

Stiahnite si zoznam chybových hlásení spolu s postupom ich riešenia.

Chybové hlásenia

Transakcie realizované na mPOS termináli sa pripisujú (kreditujú) na účet obchodníka spravidla v nasledujúci pracovný deň.

Jednotlivé transakcie sú zosúčtované podľa kartových asociácií – VISA alebo MasterCard. Poplatok za transakciu vo forme provízie je odpísanou (debetnou) položkou na účte obchodníka.


Banka poskytuje obchodníkom elektronické výpisy o transakciách realizovaných cez mPOS terminál. Zasielané sú na dohodnutú e-mailovú adresu vo frekvencii podľa zmluvy – denne, týždenne alebo mesačne.

Štandardne sú výpisy zasielané v PDF formáte.

Vo výpise sú jednotlivé transakcie zoradené podľa POS terminálov a kartových asociácií VISA alebo MasterCard. Zároveň sú zosúčtované a ako sumárna položka sa pripisujú - kreditujú (prípadne odpisujú - debetujú) na účet obchodníka.

Pole Variabilný symbol môže obsahovať jeden alebo dva údaje:

 • Prvý údaj: je to údaj zosúčtovaných platieb za MC/VISA platby, ktorý je prenášaný do transakcií na účet obchodníka ako variabilný symbol.
 • Druhý údaj: toto číslo je uvedené len v prípade, že si obchodník pri platbe cez mPOS zadával variabilný symbol (napr. číslo faktúry).

Vzor výpisu 1 – ak obchodník nezadáva pri platbe cez mPOS variabilný symbol:

klavesnica mPOS1

Vzor výpisu 2 – v poli variabilný symbol sú dva údaje – ak obchodník zadáva pri platbe cez mPOS variabilný symbol:

klavesnica mPOS2

Technický HelpDesk

Počas pracovných dní od 8,00 do 18, 00

0948/ 767 082

Otázky týkajúce sa transakcií a ich zúčtovania, píšte na:
akceptaciakariet@csob.sk