Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.

Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

PRÁCA S mPOS

 

Ceníme si, že ste si za partnera vybrali ČSOB Banku.

Ponúkame riešenie, ktoré pozdvihne váš biznis.

 

 • Prvé kroky
 • Používanie mPOS
 • Časté otázky

Kuriérskou službou ste obdržali mPOS terminál. Pre jeho spustenie ho zapnite tlačidlom  . Ak zariadenie nereaguje, pripojte ho na nabíjačku. Použite originálnu nabíjačku v balení. Počkajte 5 min. a pokúste sa terminál zapnúť.

Pre úspešnú aktiváciu zariadenia postupujte podľa inštrukcií v aktivačnom maili, ktorý obsahuje tzv. Admin heslo pre pripojenie mPOS do siete WiFi.

Štandardne je terminál nastavený na samostatné fungovanie bez Android aplikácie. Pre jeho prepojenie postupujte podľa časti Android aplikácia.

Terminál odporúčame mať s batériou nabitou na min. 20%. Terminál môžete používať, aj keď je pripojený na nabíjačke, nemá to negatívny vplyv na prevádzku mPOS.


Pre vstup do nastavení je potrebné zadať ADMIN heslo, ktoré ste obdržali v prílohe e-mailu po prevzatí mPOS terminálu.

Aktivácia mPOS terminálu
 1. Zvoľte položku „2 – NASTAVENIA“ – stlačením tlačidla “2” na klávesnici.
 2. Zadajte ADMIN heslo. Potvrďte pomocou stlačenia zeleného tlačidla na klávesnici.
Pripojenie do WiFi siete
 1. Zvoľte položku „1 – PRIPOJENIE“ – stlačením tlačidla “1” na klávesnici.
 2. Ďalej zvoľte položku „1 – WIFI“- stlačením tlačidla “1” na klávesnici.
 3. Zobrazia sa dostupné siete WiFi vo vašom okolí. Zvoľte vašu WiFi sieť – stlačením čísla na klávesnici, ktorým je označená.
 4. Zadajte heslo Vašej WiFi siete (pre zadanie alfanumerických znakov použite klávesnicu T9).
 5. Potvrďte pomocou stlačenia zeleného tlačidla na klávesnici. Ste pripojení k zvolenej sieti WiFi (zobrazí sa vaša adresa IP).
 6. Pre návrat do menu stlačte žlté tlačidlo. Pre opustenie menu stlačte červené tlačidlo.

Ovládacie prvky MPOS

Klávesnica

Obsluha zariadenia sa vykonáva pomocou číselnej klávesnice. Ide o alfanumerickú klávesnicu určenú aj pre zadávanie kombinácie znakov napríklad pre heslo alebo mailovú adresu.

Výber položky v menu sa vykonáva výberom konkrétneho čísla položky. Pre potvrdenie, návrat, ukončenie a zapnutie/vypnutie zariadenia slúžia samostatné funkčné tlačidlá.

klavesnica mPOS

Pomôcka pre jednoduchšie použitie T9 klávesnice:

Tlačidlo Znaky
1 1.,|!|“@_
2 2abcABC?^
3 3defDEF;,
4 4ghiGHI+-
5 5jklJKL[ ]
6 6mnoMNO{ }
7 7pqrsPQRS
8 8tuvTUV*:
9 9wxyzWXYZ
0 0#$%&/( )=
Obrazovka

Displej zariadenia je rozdelený na dve časti: stavový riadok a aktívnu časť. Stavový riadok má informatívny charakter. Sú na ňom zobrazené informácie o:

 • stave batérie – úroveň nabitia v percentách,
 • stave pripojenia k nabíjačke,
 • názve pripojeného zariadenia pomocou Bluetooth (tablet, mobilný telefón),
 • pripojenom, spárovanom zariadení Bluetooth,
 • stave pripojenia k WiFi, úroveň signálu,
 • presný čas.

Nabíjanie

Pre korektné fungovanie zariadeniea odporúčame nabíjanie prostredníctvom pribaleného napájacieho zariadenia, je možné použiť aj ľubovoľnú microUSB nabíjačku.

Terminál nabíjajte čo najčastejšie. Vždy keď môžete, pripojte ho na nabíjačku.

Zariadenie nabíjajte minimálne na úroveň 50 % kapacity batérie. Vhodné je udržiavať zariadenie nad 20 % kapacity batérie.

Voľba jazyka

mPOS má pre obsluhu k dispozícii dve nastavenia jazyka. Štandardne je dodávané zariadenie v slovenskom jazyku.

Pre potrebu anglickej verzie je možné v časti „2-NASTAVENIA“ -> „4-VÝBER JAZYKA“ -> „1-ENGLISH“ zvoliť anglický jazyk.

 1. Zvoľte položku „1 – BANKA“ – stlačením tlačidla “1” na klávesnici.
 2. Ďalej položku „1 – PREDAJ“ – stlačením tlačidla “1” na klávesnici.
 3. Zadajte sumu. Potvrďte pomocou stlačenia zeleného tlačidla na klávesnici.
 4. Zadanie variabilného symbolu preskočíte pomocou stlačenia červeného tlačidla na klávesnici. V prípade, ak chcete využiť možnosť zadania variabilného symbolu – v tomto kroku zadajte variabilný symbol a potvrďte ho stlačením zeleného tlačidla na klávesnici. (Ak sa vám v časovej lehote nepodarí zadať VS, mPOS zobrazí obrazovku na realizáciu transakcie platobnou kartou).
 5. Váš zákazník môže priložiť svoju platobnú kartu. V prípade potreby mPOS vyžiada zadanie PIN kódu – zákazník zadá svoj PIN kód.
 6. Zobrazí sa informácia o výsledku transakcie.
 7. Potvrdenku je možné zaslať formou SMS správy na telefónne číslo zákazníka. Na obrazovke sa zobrazí možnosť zaslať potvrdenku prostredníctvom SMS - zadajte telefónne číslo zákazníka. Ak zákazník nemá záujem o potvrdenku, stlačte červené tlačidlo na klávesnici a preskočte krok 8.
 8. Skontrolujte správnosť telefónneho čísla (pre opravu stlačte žlté tlačidlo). Dvakrát potvrďte stlačením zeleného tlačidla na klávesnici. Potvrdenka bola odoslaná. Pre opustenie menu stlačte červené tlačidlo.

Storno poslednej transakcie s potrebou zadať heslo:

 1. Zvoľte položku „1 – BANKA“ – stlačením tlačidla “1” na klávesnici.
 2. Ďalej položku „2 – STORNO“ – stlačením tlačidla “2” na klávesnici.
 3. Zadajte heslo pre storno (heslo pre storno je prednastavené na „00000“- je možné ho zmeniť v nastaveniach). Potvrďte pomocou stlačenia zeleného tlačidla na klávesnici.
 4. Na obrazovke sa zobrazí posledná transakcia - skontrolujte správnosť informácií. Dvakrát potvrďte stlačením zeleného tlačidla na klávesnici.
 5. Zobrazí sa informácia o výsledku transakcie.
 6. Potvrdenku je možné zaslať formou SMS správy na telefónne číslo zákazníka. Na obrazovke sa zobrazí možnosť zaslať potvrdenku prostredníctvom SMS - zadajte telefónne číslo zákazníka. Ak zákazník nemá záujem o potvrdenku, stlačte červené tlačidlo na klávesnici a preskočte krok 8.
 7. Skontrolujte správnosť telefónneho čísla (pre opravu stlačte žlté tlačidlo). Potvrďte pomocou stlačenia zeleného tlačidla na klávesnici. Potvrdenka bola odoslaná. Pre opustenie menu stlačte červené tlačidlo.

V prípade potreby storna inej ako poslednej transakcie, resp. úpravy zrealizovanej transakcie:

 1. Zvoľte položku „1 – BANKA“ – stlačením tlačidla „1“ na klávesnici.
 2. Ďalej položku „3 – NÁVRAT“ – stlačením tlačidla „3“ na klávesnici.
 3. Zadajte heslo pre návrat (heslo pre návrat je prednastavené na „00000“ – je možné ho zmeniť v nastaveniach).
 4. mPOS vyžiada zadanie sumy transakcie, ktorá má byť vrátená.
 5. mPOS si vyžiada VARIABILNÝ SYMBOL (INVOICE NUMBER), ak to má predvolené v TMS.
 6. Obchodník následne použije platobnú kartu pre potvrdenie návratu.
 7. O výsledku je obchodník informovaný na displeji zariadenia.
 8. Aj v prípade návratovej transakcie je možné odoslať potvrdenie formou SMS držiteľovi karty.

 1. Zvoľte položku „1 – BANKA“ - stlačením tlačidla “1” na klávesnici.
 2. Pre zobrazenie ďalších položiek stlačte zelené tlačidlo na klávesnici.
 3. Zvoľte položku „6 – UZÁVIERKA“ - stlačením tlačidla “6” na klávesnici.
 4. Zobrazí sa informácia o výsledku transakcie.
 5. Uzávierka bola automaticky odoslaná na predvolenú e-mailovú adresu.
 6. Pre návrat stlačte žlté tlačidlo na klávesnici.
 7. Pre opustenie menu stlačte červené tlačidlo na klávesnici.

Opätovné zaslanie potvrdenky poslednej transakcie realizovanej cez mPOS prostredníctvom SMS:

 1. Zvoľte položku „1 - BANKA“ -> „4 - KÓPIA“ -> „1 - POTVRDENKA“.
 2. Po zadaní telefónneho čísla a jeho potvrdení bude kópia odoslaná.

Opätovné odoslanie poslednej uzávierky na email obchodníka:

 1. Zvoľte položku „1 - BANKA“ -> „4 - KÓPIA“ -> „2 - UZÁVIERKA“.
 2. Posledná uzávierka bude opätovne odoslaná na predvolený mail obchodníka.

Popri Uzávierke má obchodník možnosť vidieť aj tzv. Medzisúčet transakcií. Po voľbe položky „1-BANKA“ a položky „5-MEDZISÚČET“ bude medzisúčet odoslaný na predvolený mail obchodníka.

Realizácia Uzávierky nemá vplyv na zúčtovanie transakcií, je však kontrolou pre obchodníka o vykonaných transakciách na mPOS. Odporúča sa vykonávať uzávierku transakcií. V prípade, že sa na zariadení dlhodobo nerealizovala, môže mPOS vyzvať na jej spustenie.


Pre vstup do položky „2 - NASTAVENIE“ si zariadenie vyžaduje zadanie Admin hesla, ktoré ste obdržali v rámci aktivačného mailu. Admin heslo odporúčame zmeniť.

V rámci položky „2 - NASTAVENIE“ nájdete možnosti:

 • „1 - PRIPOJENIE“ je určené pre nastavenie WiFi alebo iného prístupového bodu nevyhnutného pre fungovanie zariadenia.
 • „2 - POTVRDENKA“ umožňuje zmenu prednastavenej mailovej adresy pre zasielanie Medzisúčtu a Uzávierky.
 • „3 - METÓDA PLATBY“ je štandardne nastavená na platbu prostredníctvom mPOS voľba „1 – MAN“, v prípade záujmu spárovania mPOS s Android aplikáciou zvoľte možnosť „2 - B.T“.
 • „4 - VÝBER JAZYKA“ umožňuje zmenu jazyka. mPOS má nastavené položky a jednotlivé hlásenia v slovenskom jazyku. Druhou alternatívou pre obchodníka je nastavenie v anglickom jazyku voľba „1 - ENGLISH“.

Admin heslo

 • je zasielané v aktivačnom e-maile,
 • pre jednoduchšie používanie mPOS a vyššiu bezpečnosť odporúčame jeho zmenu,
 • Admin heslo je možné zmeniť voľbou „2 - NASTAVENIA“ -> „5 - ZMENA HESLA“ -> „3 - ADMIN HESLA“.

Pre vybrané operácie sú v mPOS nastavené ďalšie dve heslá, nevyhnutné pri realizovaní transakcií typu Storno transakcie a Návrat transakcie:

 • obchodníkovi sú tieto dve heslá nastavené na hodnotu 00000,
 • v prípade potreby je možné ich zmeniť voľbou „2 - NASTAVENIE“ -> „5 - ZMENA HESLA“ -> „1 - HESLO PRE STORNO“ alebo „2 - HESLO PRE NÁVRAT“. Na zmenu týchto hesiel je potrebné použiť Admin heslo.

 Tlačí mPOS aj potvrdenku o transakcii?

mPOS nemá zabudovanú tlačiareň potvrdeniek, ako pri štandardných POS termináloch. V prípade vyžiadania zo strany klienta je možné zaslať ju prostredníctvom SMS na klientom zadané telefónne číslo. Alternatívou je dokúpenie doplnkového zariadenia pre tlač potvrdeniek.

 Ako budem mať prehľad o svojich transakciách?

Prvotný prehľad o transakciách je možné získať priamo z mPOS prostredníctvom medzisúčtu alebo uzávierky. Zároveň banka bude klienta informovať o zrealizovaných platbách prostredníctvom výpisov o transakciách – viď popis nižšie.

 Koľko transakcií vydrží mPOS na jedno nabitie?

Ak sa dodržiavajú pravidlá starostlivosti o batériu a táto je udržiavaná v dobrej kondícii, zariadenie na jedno nabitie umožní zrealizovať 300 transakcií. V režime spánku - „standby“ vydrží zariadenie 9 hodín.

 Aké sú pravidlá starostlivosti o batériu?

 1. Zabráňte častému vybitiu Li-Po batérie na do 0%. Má to negatívny vplyv na jej životnosť. Udržujte batériu nabitú nad 15%.
 2. Odporúča sa využívať na nabíjanie prednostne dodávanú nabíjačku. V prípade použitia inej micro USB nabíjačky je dôležité dodržať nabíjacie napätie 5V a nabíjací prúd maximálne 1A.
 3. Batéria nesmie byť vystavená extrémne nízkym a vysokým teplotám.
 4. Ak sa zariadenie dlhodobo nepoužíva je nutné batériu skladovať na chladnom mieste a nabiť/vybiť ju na 40% kapacity. Skladovacia teplota by mala byť blízko 15°C a vlhkosť menšia ako 75%. Pre prípad samovoľného vybitia musí byť batéria skontrolovaná každé 3 mesiace a nabitá na 40% kapacity.

 Ako postupovať, ak sa mPOS nevie pripojiť k WiFi?

 1. Reštartujte váš WiFi router aj mPOS.
 2. Ak reštart nepomôže, skúste v menu („2-NASTAVENIA“ › „1-PRIPOJENIE“ › „1-WIFI“) vyhľadať dostupné WiFi siete a prihláste sa znova do vašej WiFi siete.
 3. Ak nebudú nájdené žiadne siete, alebo sa terminál nedokáže pripojiť k vašej WiFi sieti, obráťte sa na správcu vašej siete. Skontrolujte WiFi router a nastavenia zabezpečenia.

Terminál nie je možné pripojiť k verejnej alebo inak nezabezpečenej WiFi sieti.

Podporované typy zabezpečenia:

 • WPA2 + AES
 • WPA + AES
 • WPA + TKIP/AES
 • WPA + TKIP

Nepodporované typy zabezpečenia:

 • WEP
 • Open Network (no security)

Stiahnite si zoznam chybových hlásení spolu s postupom ich riešenia.


Transakcie realizované na mPOS termináli sa kreditujú na účet obchodníka spravidla nasledujúci pracovný deň.

Jednotlivé transakcie sú zosúčtované podľa kartových asociácií – VISA alebo MasterCard. Poplatok za transakciu vo forme provízie je debetnou položkou na účte obchodníka.


Banka poskytuje obchodníkom elektronické výpisy o transakciách realizovaných cez mPOS terminál. Zasielané sú na dohodnutú mailovú adresu vo frekvencii podľa zmluvy – denne, týždenne alebo mesačne.

Štandardne sú výpisy zasielané v pdf formáte.

Vo výpise sú jednotlivé transakcie zoradené podľa POS terminálov a kartových asociácií VISA alebo MasterCard. Zároveň sú zosúčtované a ako sumárna položka sa kreditujú (prípadne debetujú) na účet obchodníka.

Pripomíname, že pole variabilný symbol z výpisu je údaj, ktorý sa prenáša na účet obchodníka. Nie je to tzv. variabilný symbol (klient ID), ktorý si obchodník zadáva priamo do mPOS terminálu pre lepšiu identifikáciu transakcií. Tento typ údaju sa zobrazuje iba vo výpise o transakciách v prípade zadania do mPOS a nachádza sa pod štandardným údajom variabilný symbol.


Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne mPOS terminálu (technické otázky, prevádzka, servis alebo záujem o mPOS).

0850 111 777

Kontrola transakcií a ich zúčtovania, reklamácie:
akceptaciakariet@csob.sk