Z bezpečnostných dôvodov budete čoskoro automaticky odhlásený.
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd.

#csrfToken()
EN

ČSOB nadácia

ČSOB nadácia

  • realizuje projekty snažiace sa o pozitívnu zmenu v spoločnosti

  • aktívne zapája ľudí do aktivít verejnoprospešného charakteru

  • podporuje projekty z oblasti zdravého životného štýlu a vzdelávania

  • Aktivity a programy
  • O nadácii
  • Štruktúry a orgány
  • Kontakt

Zdravie a zdravý životný štýl

Jednoduchá banková operácia pomohla získať viac ako 60 000 €

ČSOB nadácia vďaka kampani Aj jednoduchá banková operácia môže zachrániť život venovala 62 065,74 € Nadácii detského kardiocentra na zakúpenie prístroja na mimotelový obeh pre Detské kardiocentrum.

Prístroj pre mimotelový obeh je určený na zabezpečenie mimotelového obehu počas kardiochirurgickej operácie pre pacientov všetkých vekových kategórií. Pri operácii srdca je nutné krv odviesť mimo tela pacienta do tohto prístroja, ktorý počas operácie zabezpečuje funkciu srdca a pľúc, okysličuje krv a následne ju vracia do aorty.

Prispievali individuálni darcovia prostredníctvom oskenovania QR kódu a zaslania platby cez svoje smart zariadenie alebo priamym prispením na účet Nadácie detského kardiocentra. ČSOB nadácia za každé 1 € od darcov prispela 1 €. Zároveň za každú transakciu zrealizovanú prostredníctvom ČSOB SmartBankingu prispela ČSOB nadácia ďalším eurom.

Každý kilometer sa počíta

ČSOB nadácia venovala Kontu Bariéry jedno euro za každého registrovaného bežca na ktorúkoľvek disciplínu ČSOB Bratislava Marathon 2016. Príspevok slúži na nákup špeciálnych zdravotníckych pomôcok pre deti so zdravotným postihnutím. Vďaka rekordnému počtu registrovaných bežcov zaokrúhlila sumu na 12 000 eur.

Fond solidarity pre zamestnancov ČSOB FS

ČSOB nadácia otvorila pre zamestnancov ČSOB FS novú formu pomoci prostredníctvom Fondu solidarity (FS). Fond solidarity je nový model, ktorým ČSOB nadácia podporuje zamestnancov ČSOB FS cez priamu a konkrétnu pomoc priamo im alebo ich blízkym rodinným príslušníkom.

Prostriedky fondu sú určené pre zamestnanca, ktorý má vo svojej priamej rodinnej línii (dieťa, manžel/ka, rodič alebo súrodenec) ťažko zdravotne znevýhodneného alebo vážne chorého príbuzného a súrne potrebuje finančné prostriedky na vyriešenie zložitej situácie pre tohto príbuzného (liečba, terapeutický pobyt, kúpa prístroja, a pod.).

Fond solidarity je otvorený od decembra 2012.

Vzdelávanie

Podpora inovatívnych start-upov

V lete 2012 začala ČSOB nadácia spolupracovať s občianskym združením The Spot. Dôvodom je snaha podporovať inovatívne start-upy a vytvoriť partnerstvo so skupinou ľudí, ktorí sa snažia priviesť na svet nové biznisy a pomôcť mladým ľuďom, ktorí sa chcú rozbehnúť svoj vlastný biznis.

The Spot chce startupistom pomôcť rozbiehať svoje podnikanie a neustále sa vzdelávať. V priestoroch The Spotu nájdu startupisti možnosť pracovať a zároveň stretávať komunitu ľudí im podobným. Svojim členom poskytuje kvalitných mentorov, kontakty na odborníkov z viacerých oblastí a prístup na rôzne vzdelávacie podujatia. ČSOB nadácia prostredníctvom spolupráce s občianskym združením The Spot, chce podporovať vzdelávanie a rozvoj inovatívnych mladých ľudí.

Ostatné

Zamestnanecký grantový program

Hlavným cieľom je umožniť zamestnancom ČSOB sprostredkovať pomoc tam, kde vidia, že je potrebná a kde bude dobre využitá. Podpora je určená pre projekty z oblastí zdravého životného štýlu, ochrany a podpory zdravia detí a podpory vzdelávania. O grant v maximálnej výške 3 000 eur môžu žiadať neziskové organizácie, občianske združenia, školy aj škôlky. Podmienkou je vyplnenie elektronickej žiadosti v súlade s výzvou a odporučenie zamestnanca ČSOB.

ČSOB nadácia vyhlasuje Zamestnanecký grantový program každoročne 1. septembra.

ČSOB nadácia bola založená 1. decembra 2010. Naším cieľom je podporovať a realizovať aktivity verejnoprospešného charakteru, ktoré posilňujú základné hodnoty ČSOB Finančnej skupiny. Zámerom je predovšetkým dosiahnutie pozitívnej zmeny prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu či vzdelávania, predovšetkým formou spolupráce s vysokými školami.

Ciele nadácie a oblasti podpory

ČSOB nadácia chce prostredníctvom podporovania kvalitných programov pomáhať realizovať aktivity s verejnoprospešným účelom, ktoré posilňujú základné hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme. ČSOB nadácia chce nielen pasívne darovať finančné prostriedky, ale aj aktívne zapájať verejnosť do verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít, a dosiahnuť pozitívnu zmenu prostredníctvom realizácie rôznych projektov z oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu, vzdelávania (predovšetkým spolupráca s vysokými školami – študijné odbory blízke oblasti podnikania ČSOB Finančnej skupiny), či zdravia (najmä pomoc a podpora smerujúca chorým deťom v nemocniciach a pomoc v oblasti zdravia zamestnancom ČSOB FS).

Ako podporiť ČSOB nadáciu

Chcete podporiť ČSOB nadáciu? Môžete tak urobiť:

  • prostredníctvom poukázania 2 % zo zaplatenej dane v prospech ČSOB nadácie,
  • finančným darom poukázaným na účet ČSOB nadácie SK03 7500 0000 0040 1248 0070.

Správna rada

Meno Funkcia
Branislav Straka predseda správnej rady
Róbert Trubač člen správnej rady
Andrea Király člen správnej rady
Martin Gazárek člen správnej rady

Dozorná rada

Meno Funkcia
Daniel Kollár predseda dozornej rady
Juraj Ebringer člen dozornej rady
Richard Daubner člen dozornej rady
Vladimír Šošovička člen dozornej rady

ČSOB nadácia


Názov a sídlo spoločnosti

ČSOB nadácia
Žižkova 11
811 02, Bratislava

IČO 42 182 743
DIČ 202 32 992 01
Bankové spojenie SK03 7500 0000 0040 1248 0070

Správkyňa nadácie

Elena Bročková


E-mail: nadacia@csob.sk
Zavolať do ČSOB nadácie

Zapísaná v registri nadácií na Ministerstve vnútra SR, dňa 6.12.2010 pod číslom 203/Na-2002/98