Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Generácia ZEM“

Organizátor akcie

Akciu „Generácia ZEM“ organizuje Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, (ďalej len „ČSOB“ alebo „organizátor akcie“). Akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie (ďalej len „účastník“) a pravidlá akcie (ďalej len „akcia“).

Podmienky účasti

Akcia je v časti A a B určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom. V prípade účastníka mladšieho ako 18 rokov sa na platnosť všetkých právnych úkonov vyplývajúcich z účasti na akcii vyžaduje účasť alebo konanie jeho zákonného zástupcu, ktorý uskutoční všetky právne úkony v mene neplnoletého účastníka ako jeho zákonný zástupca.

Akcia je v časti C určená pre účastníkov, ktorými sú fyzické osoby – občania SR alebo občania členských štátov EÚ, prípadne občania iných štátov s povolením na pobyt v SR, ktorí sú starší ako 18 rokov, a ktorí počas trvania akcie súčasne splnia podmienky stanovené týmto Štatútom.

 1. Časť ČSOB Študentský účet FUN a prihlásenie do ČSOB SmartBanking

  Predmetom akcie je motivácia klientov ČSOB plniť podmienky akcie a to peňažnou odmenou vo výške 20 Eur, ktorú ČSOB vyplatí po skončení trvania akcie prvým 1 200 klientom, ktorí súčasne splnia nasledovné podmienky:

  • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.05.2023 do 31.07.2023, teda ku dňu 30.04.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah,
  • v období od 01.05.2023 do 31.07.2023 si uzatvoria s ČSOB novú Zmluvu o zriadení ČSOB Študentského účtu FUN,
  • sa aspoň jedenkrát prihlásia do svojho ČSOB SmartBanking zriadeného k novému ČSOB Študentskému účtu FUN najneskôr do konca ďalšieho kalendárneho mesiaca odo dňa zriadenia nového ČSOB Študentského účtu FUN.
   

  V čase pripísania odmeny musí mať účastník akcie svoj ČSOB Študentský účet FUN, vďaka ktorému ho organizátor akcie zaradil do akcie, naďalej zriadený. Jeden účastník získa len jedenkrát finančnú odmenu 20 Eur na nový ČSOB Študentský účet FUN, bez ohľadu na to, koľko takých účtov si zriadi. Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa akcie môžu zúčastniť.

 2. Časť Platba platobnou kartou

  Predmetom akcie je motivácia klientov ČSOB plniť podmienky akcie a to peňažnou odmenou vo výške 20 Eur, ktorú ČSOB vyplatí po skončení trvania akcie prvým 1 200 klientom, ktorí súčasne splnia nasledovné podmienky:

  • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.05.2023 do 31.07.2023, teda ku dňu 30.04.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah,
  • v období od 01.05.2023 do 31.07.2023 si uzatvoria s ČSOB novú Zmluvu o zriadení ČSOB Študentského účtu FUN,
  • zrealizujú platbu/y platobnou kartou vydanou k ČSOB Študentskému účtu FUN v celkovej sume minimálne 40 EUR do konca ďalšieho kalendárneho mesiaca odo dňa zriadenia nového ČSOB Študentského účtu FUN.
   

  V čase pripísania odmeny musí mať účastník akcie svoj ČSOB Študentský účet FUN, vďaka ktorému ho organizátor akcie zaradil do akcie, naďalej zriadený. Jeden účastník získa len jedenkrát finančnú odmenu 20 Eur na nový ČSOB Študentský účet FUN, bez ohľadu na to, koľko takých účtov si zriadi. Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa akcie môžu zúčastniť.

 3. Časť Zriadenie účtu online

  Predmetom akcie je motivácia klientov ČSOB plniť podmienky akcie a to peňažnou odmenou vo výške 10 Eur, ktorú ČSOB vyplatí po skončení trvania akcie prvým 1 200 klientom, ktorí súčasne splnia nasledovné podmienky:

  • stanú sa novými klientmi ČSOB v období od 01.05.2023 do 31.07.2023, teda ku dňu 30.04.2023 (vrátane) nemali s ČSOB žiadny zmluvný vzťah,
  • v období od 01.05.2023 do 31.07.2023 si uzatvoria s ČSOB novú Zmluvu o zriadení ČSOB Študentského účtu FUN elektronickými kanálmi cez www.csob.sk, pričom zriadenie ČSOB Študentského účtu FUN elektronickými kanálmi je možné len v prípade plnoletého účastníka po dovŕšení 18 rokov.

  V čase pripísania odmeny musí mať účastník akcie svoj ČSOB Študentský účet FUN, vďaka ktorému ho organizátor akcie zaradil do akcie, naďalej zriadený. Jeden účastník získa len jedenkrát finančnú odmenu 10 Eur na nový ČSOB Študentský účet FUN, bez ohľadu na to, koľko takých účtov si zriadi. Z akcie sú vylúčení zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny. Ich rodinní príslušníci sa môžu zúčastniť.

Trvanie akcie

Akcia sa začína dňa 01.05.2023 a končí dňa 31.08.2023.

Odmena

 1. Časť ČSOB Študentský účet FUN a prihlásenie do ČSOB SmartBanking

  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 20 Eur pre prvých 1200 účastníkov akcie, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti Časť A.

 2. Časť Platby platobnou kartou

  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 20 Eur pre prvých 1200 účastníkov akcie, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti Časť B.

 3. Časť Zriadenie účtu online

  Odmenou v tejto akcii je bonus vo forme pripísania finančných prostriedkov vo výške 10 Eur pre prvých 1200 účastníkov akcie, ktorí splnia všetky podmienky uvedené v časti Podmienky účasti Časť C.

Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná postupne a nezávisle od ostatných častí. V čase pripísania odmeny musia mať účastníci svoj ČSOB Študentský účet FUN, na ktorý im bude vyplatená odmena, naďalej zriadený.

Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka. ČSOB vyplatí Bonus vo výške, lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom a to len tým účastníkom, ktorí splnia podmienky účasti v zmysle tohto Štatútu.

Dane

Prípadnú daňovú povinnosť je účastník povinný vysporiadať si sám v rámci svojho daňového priznania.

Osobitné ustanovenia

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účel poskytnutia Odmeny podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov: Účastník berie na vedomie, že ak splní podmienky tejto akcie, budú jeho osobné údaje vrátane bankových informácií, v rozsahu, ktoré poskytol ČSOB ako prevádzkovateľovi, v rámci akcie „Generácia ZEM“, použité na priradenie Odmeny. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny, ktoré je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum

Poskytnutie Odmeny

Odmenu pripíše organizátor akcie účastníkom akcie, ktorí splnili podmienky akcie uvedené v tomto štatúte a to najneskôr do 31.10.2023. Účastníci akcie majú nárok na odmeny za jednotlivé časti akcie samostatne a každá časť bude vyhodnocovaná postupne a nezávisle od ostatných častí.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 28.4.2023

 

Martin Gazárek
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu