Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „Vidíme priestor pre inovácie vo vašom bývaní“

Československá obchodná banka, a. s.,

so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „ČSOB“) vyhlasuje túto akciu, ktorá sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá tejto akcie (ďalej len „akcia“).

Akcia v zmysle tohto Štatútu predstavuje verejný prísľub v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka.

ČSOB sa zaväzuje v lehote a spôsobom určeným týmto Štatútom znížiť úrokovú sadzbu na spotrebiteľskom úvere na 5,99% p.a. každému klientovi/účastníkovi, ktorý splní stanovené podmienky.

Podmienky akcie

 • uzavrie s ČSOB Zmluvu o spotrebiteľskom úvere v termíne od 8.4.2024 (vrátane) a súčasne načerpá úver (ďalej aj „spotrebiteľský úver“) najneskôr do 30.06.2024 (vrátane)
 • a zároveň prostriedky zo spotrebiteľského úveru použije na financovanie nižšie uvedených produktov a služieb:
 1. Investície do nehnuteľnosti
  • Zníženie spotreby energií:
   • výmena existujúcich okien za nové;
   • výmena existujúcich vonkajších dverí za nové;
   • inštalácia a výmena vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémov a systémov ohrevu vody;
   • inštalácia kuchynských a sanitárnych vodovodných armatúr a sprchových batérií;
   • pridanie izolácie na existujúce prvky obvodového plášťa, alebo obnova izolácie na prvkoch obvodového plášťa ako sú vonkajšie steny (vrátane zelených stien), strechy (vrátane zelených striech), podkrovia, pivnice a prízemia (vrátane opatrení na zabezpečenie vzduchotesnosti, opatrení na zníženie účinkov tepelných mostov a lešenia) a výrobky na aplikáciu izolácie na obvodový plášť budovy (vrátane mechanických upevňovacích prvkov a lepidla);
  • Investícia do technológií obnoviteľnej energie:
   • kúpa a inštalácia solárnych fotovoltaických systémov a pomocných technických zariadení;
   • kúpa a inštalácia solárnych panelov na prípravu teplej vody a pomocných technických zariadení;
   • kúpa, inštalácia a modernizácia tepelných čerpadiel a pomocného technického vybavenia;
   • kúpa a inštalácia veterných turbín a pomocného technického vybavenia;
   • kúpa a inštalácia slnečných kolektorov a pomocného technického vybavenia;
   • kúpa a inštalácia zásobníkov tepelnej alebo elektrickej energie a pomocných technických zariadení;
   • kúpa a inštalácia vysokoúčinných mikro CHP zariadení (kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie);
   • kúpa a inštalácia systémov výmenníkov tepla/rekuperácie
 2. Investície do ekologických dopravných prostriedkov:
  • bicykel (aj elektrický bicykel);
  • kolobežka (aj s elektrickým pohonom) - kategória vozidiel “V”;
 3. Ostatné investície podporujúce udržateľnosť:
  • inštalácia nabíjacej stanice pre elektrické vozidlá;
 • a zároveň do 6 mesiacov od načerpania spotrebiteľského úveru predloží príslušné nižšie uvedené doklady, ktorými preukáže, že prostriedky zo spotrebiteľského úveru boli použité na financovanie produktov explicitne uvedených v tomto Štatúte a to minimálne vo výške 80 % spotrebiteľského úveru. Doklady môžu byť odovzdané osobne v ktorejkoľvek pobočke ČSOB.

Za doklady preukazujúce použitie prostriedkov z úveru budú považované faktúra a doklad o zaplatení faktúry, pričom faktúra musí byť vystavená v mene EUR a zároveň musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko, ktoré sa bude zhodovať s dlžníkom/spoludlžníkom na spotrebiteľskom úvere
 • dátum vystavenej faktúry a dokladu o zaplatení faktúry musí byť rovnaký, alebo neskorší ako je dátum uzavretia Zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

V prípade viacerých faktúr a dokladov o ich zaplatení je potrebné ich doložiť všetky naraz.

Zvýhodnenie, vo forme zníženia úrokovej sadzby na 5,99 % p.a., bude ČSOB nastavené najneskôr do 30 dní od prijatia a posúdenia všetkých požadovaných dokladov preukazujúcich použitie prostriedkov zo spotrebiteľského úveru na financovanie vybraných produktov uvedených v tomto Štatúte akcie, pričom nová úroková sadzba bude platná od momentu jej nastavenia. O jej nastavení ako aj o novej výške splátky bude klient/účastník informovaný prostredníctvom Oznámenia o zmene k zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktoré bude doručené formou trvanlivého média cez aplikáciu SmartBanking v časti Zmluvy a dokumenty a v internet bankingu MOJA ČSOB rovnako v časti Zmluvy a dokumenty.

Osobitné ustanovenia

ČSOB spracúva osobné údaje účastníkov v súlade s Nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na základe súhlasu dotknutej osoby. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v ČSOB sú účastníkom k dispozícii v Memorande ochrany osobných údajov zverejnenom na https://www.csob.sk/pravne-informacie#memorandum-ochrany-osobnych-udajov a na príslušných obchodných miestach ČSOB.

Záverečné ustanovenia

ČSOB si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá ČSOB. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

Tento Štatút je zverejnený na internetovej stránke www.csob.sk / Štatúty súťaží | ČSOB (csob.sk)

Reprezentatívny príklad RPMN

V prípade spotrebiteľského úveru vo výške 10 000 €, ktorý vám poskytne ČSOB s fixnou úrokovou sadzbou 5,99% p.a. počas celej doby splatnosti, zaplatíte v deň poskytnutia úveru jednorazový spracovateľský poplatok 50 € a od nasledujúceho mesiaca po čerpaní ho budete počas zvolenej doby splatnosti 8 rokov splácať mesačnou splátkou vo výške 130,73 €. Celková čiastka, ktorú tak uhradíte bude 12 600,08 €, čo v prepočte predstavuje ročnú percentuálnu mieru nákladov 6,30% pri počte splátok 96. Úroky platíte len za obdobie od poskytnutia úveru do jeho splatenia.

 

V Bratislave, dňa 8.4.2024

 

Lukáš Štefány
riaditeľ Zákazníckej divízie

Andrea Lazar
manažérka oddelenia riadenia
retailového segmentu