Štatúty súťaží a akcií

Späť Štatút akcie „ZSE Drive karta k Havarijnému poisteniu a Havarijnému poisteniu Leasing“

Organizátor akcie

Motivačnú akciu „ZSE Drive karta k Havarijnému poisteniu a Havarijnému poisteniu Leasing“ organizuje ČSOB Poisťovňa, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02, Bratislava, IČO: 31 325 416, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 444/B, (ďalej len „ČSOB Poisťovňa“ alebo „organizátor akcie“). Motivačná akcia sa riadi výlučne týmto Štatútom akcie (ďalej len „Štatút“), ktorý popisuje práva a povinnosti účastníkov akcie a pravidlá motivačnej akcie (ďalej len „akcie“).

Podmienky účasti

Akcia je určená pre fyzické alebo právnické osoby (poistníkov) (ďalej len „účastníci akcie“), ktorí si počas trvania akcie uzatvoria poistenie v ČSOB Poisťovni pre elektromobil alebo plug-in hybrid v produkte:

  • Havarijné poistenie cez web www.csob.sk, aplikáciu ČSOB SmartBanking, bankový tablet ČSOB, Call Centrum ČSOB Poisťovne, Viazaných finančných agentov ČSOB Poisťovne alebo samostatného finančného agenta , spolupracujúceho s ČSOB Poisťovňou, a zároveň uhradia v návrhu poistnej zmluvy dohodnuté poistné, ktoré bude pripísané na účet ČSOB Poisťovne najneskôr do 31.5.2024, alebo
  • Havarijné poistenie Leasing cez ČSOB Leasing (poistné je súčasťou splátky za financovanie), ktoré nadobudne účinnosť (začiatok poistenia) v čase trvania akcie,

a zároveň splnia podmienky stanovené týmto Štatútom vrátane Pravidiel akcie. Z akcie je vylúčené poistenie pre vozidla interného vozového parku ČSOB FS.

Trvanie akcie

Akcia sa začína od 1. 3. 2024 a končí sa dňom 31. 5. 2024.

Pravidlá akcie

Predmetom motivačnej akcie je odmeniť prvých 55 účastníkov akcie za každé uzatvorené Havarijné poistenie alebo Havarijné poistenie Leasing pre elektromobil alebo plug-in hybrid, pričom musia byť splnené súčasne podmienky uvedené v časti Podmienky účasti v akcii, čím získajú nárok na odmenu podľa časti Odmena tohto štatútu.

Odmena

Odmena v tejto akcii je vo forme:

  • ZSE Drive karta od ZSE (ďalej len „karta“) v hodnote 50 EUR

Zodpovednosť organizátora akcie

Na odmenu nevzniká právny nárok. Odmenu z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena odmeny za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Odmenený nemôže právo na odmenu previesť na tretiu osobu. Organizátor akcie nehradí účastníkom akcie žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii, resp. s odmenou v akcii, iba ak sa k tomu zaviazal v týchto pravidlách akcie. Organizátor akcie nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby odmien a prípadné škody v súvislosti s užívaním odmeny.

Dane

Za vysporiadanie prípadných daňových povinností je zodpovedný sám účastník, ktorý odmenu prijal. Organizátor akcie oznámi účastníkovi hodnotu odmeny.

Osobitné ustanovenia

Osobné údaje získané na základe tejto akcie neposkytuje žiadny člen ČSOB Finančnej skupiny tretím stranám, ktoré by tieto údaje používali pre vlastné účely. Osobné údaje účastníkov akcie bude každý člen ČSOB Finančnej skupiny spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od jeho ukončenia. Účastník akcie vyhlasuje, že mu boli poskytnuté podmienky Memoranda ochrany osobných údajov ČSOB Finančnej skupiny (ďalej ako „Dátové Memorandum"). Dátové Memorandum je dostupné na stránke www.csob.sk/memorandum.

Vyhodnotenie a odovzdanie odmien

Organizátor akcie odovzdá odmenu účastníkom akcie, ktorí splnia Podmienky účasti v akcii a Pravidlá akcie. Odovzdanie odmeny prebehne zaslaním karty doporučene na korešpondenčnú adresu poistníka uvedenú v poistnej zmluve. Odmeny bude organizátor akcie zasielať priebežne najneskôr však do 30. 6. 2024. Ak účastník akcie odmietne odmenu prevziať alebo odmenu vráti organizátorovi akcie, zaniká jeho nárok na túto odmenu a odmena prepadá v prospech organizátora akcie bez toho, aby účastníkovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora akcie.

Záverečné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu, a to formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Za kontrolu dodržiavania pravidiel tejto akcie zodpovedá organizátor akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s pravidlami akcie stanovenými týmto Štatútom.

 

V Bratislave, dňa 4.3.2024