Právne informácie

Tieto informácie o Podmienkach používania internetových stránok sa publikujú za účelom informovania fyzických a právnických osôb – používateľov (ďalej len „používateľ") o právach a povinnostiach príslušných členov ČSOB Finančnej skupiny („ČSOB FS") ako aj právach používateľov v súvislosti s prístupom a využívaním týchto internetových stránok.

ČSOB je prevádzkovateľom internetových stránok www.csob.sk ako aj ostatných v jej prospech zaregistrovaných domén, na ktoré môžu odkazovať obchodné podmienky príslušného člena ČSOB FS alebo reklamné kampane príslušného člena ČSOB FS (ďalej len „internetové stránky" alebo „stránky"). Príslušný člen ČSOB FS ako autor týchto stránok má podľa autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov) majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Iba ČSOB FS , resp. jej príslušný člen je oprávnený stanoviť, zverejniť, meniť a rušiť obsah týchto internetových stránok, ako aj podmienok ich používania. Používateľ použitím týchto internetových stránok dáva súhlas s týmito Podmienkami používania internetových stránok a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Používateľ je oprávnený využívať internetové stránky výlučne pre vlastné potreby. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu ČSOB FS, resp. jej príslušného člena do ich obsahu alebo prostredníctvom nich distribuovať, zverejňovať alebo umožniť distribuovanie alebo zverejnenie čo i len časti ich obsahu (vrátane grafických zobrazení, akéhokoľvek loga a pod). V prípade porušenia tohto zákazu je ČSOB FS , resp. jej príslušný člen oprávnený vyvodiť sankcie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, že prístup k niektorým údajom a informáciám na internetových stránkach je podmienený poskytnutím údajov, ktoré môžu mať charakter osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a používateľ vyjadrí súhlas s ich spracúvaním a archiváciou ČSOB FS, resp. jej príslušným členom ako aj s tým, že ČSOB FS, resp. jej príslušný člen je oprávnený osloviť používateľa s ponukou svojich služieb a produktov, resp. s ponukou služieb a produktov ktoréhokoľvek člena ČSOB FS.

Informácie uverejnené na internetových stránkach majú informatívny charakter a s výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetových stránkach, charakter právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi ČSOB FS , resp. jej príslušným členom a používateľom internetových stránok, ak nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak (v takýchto prípadoch sa vzniknutý právny vzťah riadi týmito podmienkami platnými v čase vzniku príslušného právneho vzťahu). ČSOB FS , resp. jej príslušný člen nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú používateľovi použitím týchto internetových stránok, ani za obsah informácií alebo reklamy, resp. propagácie tretích osôb, ktoré je možno použiť prostredníctvom týchto internetových stránok.

Tieto Podmienky používania internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky sa zverejňujú dňa 13.2.2013.

Základné informácie

Ak Vaša spoločnosť uzatvára akékoľvek mimoburzové derivátové obchody (druhy obchodov - forwardy, opcie alebo swapy) s akýmkoľvek podkladovým aktívom (úroky, meny, komodity, kurzy, indexy), bude musieť spĺňať požiadavky nového nariadenia EÚ o regulácii trhu s mimoburzovými derivátmi. Výnimku tvoria fyzické osoby nepodnikatelia.

Cieľom tejto regulácie je významné zvýšenie stability, transparentnosti a dôvery verejnosti vo finančné trhy a zabezpečiť prístup k dátam o týchto obchodoch pre regulačné úrady.

Viac informácií

Memorandum ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.

Toto Memorandum Ochrany Osobných Údajov (ďalej len ako „Memorandum“) Vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázku ohľadom spracúvania svojich osobných údajov, a taktiež ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s tým, ako v ČSOB spracúvame osobné údaje našich klientov a návštevníkov internetových stránok www.csob.sk a www.csobleasing.sk.

Odporúčame Vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto Memorande dôkladne prečítali. Zmeny týkajúce sa podmienok ochrany osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach formou aktualizácie tohto Memoranda. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste mali vždy k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame Vaše osobné údaje. Pre vybrané spracúvanie osobných údajov boli vypracované aj osobitné Informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré bližšie popisujú spracúvanie konkrétneho typu osobných údajov, alebo ich spracúvanie pre konkrétny účel.

Ustanovenia o ochrane osobných údajov bývajú upravené aj v zmluvnej dokumentácii a obchodných podmienkach, ktoré dostanete pri uzatvorení zmluvného vzťahu s ČSOB, resp. pri poskytnutí produktu alebo služby. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame venovať náležitú pozornosť aj týmto dokumentom.

1. O nás – ČSOB

Sme jednou z najväčších banko-poistných skupín na Slovensku. Svojim klientom poskytujeme široké portfólio produktov a služieb, predovšetkým vedenie účtov, financovanie majetku prostredníctvom úverov a lízingu, rôzne druhy poistenia, produkty pre finančnú istotu v starobe alebo invalidite, financovanie bývania formou hypotekárnych úverov, stavebné sporenie, kolektívne investovanie a správu majetku, ako aj služby spojené s obchodovaním s akciami na finančných trhoch. Naša skupina je súčasťou medzinárodnej banko-poistnej skupiny KBC Group NV.

Skupina KBC je integrovaná banko-poistná skupina so zameraním predovšetkým na fyzické osoby, malé a stredné podniky a korporácie, ako aj na oblasť privátneho bankovníctva. Skupina KBC pôsobí predovšetkým na svojom domácom trhu v Belgicku, ale taktiež v Českej republike, na Slovensku, v Bulharsku, v Maďarsku, v Írsku a v obmedzenej miere taktiež v niekoľkých ďalších krajinách sveta.

ČSOB ako zamestnávateľ spracúva osobné údaje svojich zamestnancov, ako aj osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie, prípadne osôb v obdobnom vzťahu. Jedná sa o zmluvné vzťahy, ktoré sú regulované viacerými právnymi predpismi upravujúcimi rozsah a spôsob spracúvania osobných údajov, preto sú špecifické podmienky spracúvania osobných údajov uvedené v osobitných Informáciách o spracúvaní osobných údajov.

2. Spracúvanie Vašich údajov v ČSOB

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime viacerými právnymi predpismi. Všeobecný právny predpis Európskej únie pre oblasť ochrany osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

Na oblasť finančného sektora sa vzťahuje množstvo ďalších právnych predpisov, ktoré dopĺňajú alebo spresňujú GDPR vo vzťahu k osobným údajom. Ide predovšetkým o zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o bankách“), zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (implementujúci smernicu PSD 2), zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (a pripravované e-Privacy nariadenie), zákon o kybernetickej bezpečnosti alebo zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o poisťovníctve“).

Group Data Protection Officer pre ČSOB:

Group Data Protection Officer ČSOB plní úlohu kontaktného miesta v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov v ČSOB. V súvislosti s ochranou osobných údajov vystupuje v mene všetkých členov ČSOB. Group Data Protection Officer Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, povinností vyplývajúcich členom ČSOB z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov alebo otázky k informáciám obsiahnutým v tomto Memorande.

Group Data Protection Officera môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

e-mailová adresa: dpo@csob.sk,

písomne na adrese: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava 811 02.

3. Kto je prevádzkovateľom Vašich údajov

Prevádzkovateľmi spracúvaných osobných údajov sú nasledovné spoločnosti (ďalej aj ako „člen“) ČSOB:

Československá obchodná banka, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B (ďalej aj ako „ČSOB banka“).

ČSOB Poisťovňa, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 31 325 416, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 444/B (ďalej aj ako „ČSOB Poisťovňa“).

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 35 799 200, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2590/B.

ČSOB Leasing, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 852 01, IČO: 35 704 713, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1220/B.

ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 852 01, IČO: 35 887 222, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31861/B.

KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 243 929, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2159/B.

Za prevádzkovateľa Vašich údajov sa považuje vždy tá spoločnosť ČSOB, ktorej ste údaje poskytli, alebo ktorá ich od Vás alebo inej oprávnenej osoby získala za určitým účelom spracúvania. Vo väčšine prípadov spravuje Vaše údaje tá spoločnosť ČSOB, ktorej ste klientom. Ak máte produkty u viacerých členov ČSOB, spravuje daný člen ČSOB tie údaje, ktoré sa týkajú ním poskytnutého produktu.

Ak nám účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov vyplývajú z právnych predpisov, prevádzkovateľom je v takom prípade člen ČSOB, ktorý je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený príslušným zákonom.

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov tieto údaje získava, zhromažďuje a inak spracúva, pričom nesie zodpovednosť za ich správne a zákonné spracúvanie. Voči prevádzkovateľovi si ako dotknutá osoba môžete uplatňovať práva dotknutých osôb spôsobom uvedeným v časti 11. tohto Memoranda.

Za určitých okolností môže spoločnosť ČSOB vystupovať ako sprostredkovateľ pre inú spoločnosť ČSOB, ktorá je prevádzkovateľom. Môže ísť napr. situáciu, keď Vám ČSOB banka sprostredkuje poistný produkt v ČSOB Poisťovni.

Spoloční prevádzkovatelia

V niektorých prípadoch členovia ČSOB, prípadne aj s inými členmi skupiny KBC vystupujú ako spoloční prevádzkovatelia, čo znamená, že spoločne určujú podmienky a účel spracúvania Vašich údajov. Spoloční prevádzkovatelia zodpovedajú za spracúvanie Vašich údajov spoločne v rozsahu, v akom sa podieľajú na danom spracúvaní. Základné časti uzatvorených dohôd spoločných prevádzkovateľov nájdete v Prílohe, ktorá je súčasťou tohto Memoranda.

4. Aké údaje o Vás spracúvame

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory, ako meno, priezvisko či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V ČSOB spracúvame len také osobné údaje, aby sme Vám poskytovali profesionálne služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmluvou alebo oprávneným záujmom. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov, je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

V niektorých prípadoch spracúva ČSOB Vaše osobné údaje v takom rozsahu, ktorý neumožňuje Vašu individuálnu identifikáciu. Môže sa tak stať v prípadoch poskytnutia kontaktných údajov v rámci kontaktných formulárov, v prípade spotrebiteľských súťaží alebo pri plnení niektorých povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Medzi spracúvané údaje patria predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné a kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného alebo iného pobytu, korešpondenčná adresa, rodné číslo (ak je pridelené), dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, platnosť dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty. Vaše identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Tieto údaje zbierame v rozsahu, ktorý nám umožňujú právne predpisy, ako je predovšetkým zákon o bankách, zákon o poisťovníctve, zákon o stavebnom sporení či Obchodný zákonník.
 • Údaje o produktoch a službách: spracúvame tiež údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb ČSOB. Zhromažďujeme tiež informácie o tom, z akých zariadení pristupujete k našim službám elektronickou cestou. To nám pomáha pri optimalizácii našich platforiem a ich ďalšom vývoji, rovnako ako pri zvyšovaní úrovne bezpečnosti. Medzi tieto údaje patrí napríklad IP adresa, informácia o internetovom prehliadači a hardware zariadenia.
 • Transakčné údaje: údaje o prijatých a odoslaných platbách, ako napríklad údaje o osobe príjemcu, či odosielateľa platby.
 • Údaje z komunikácie a interakcie: medzi tieto údaje patria údaje z nášho vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest., pri využívaní našej mobilnej aplikácie ide o údaje o polohe mobilného zariadenie, ak ho využívate pri využívaní našich služieb.
 • Profilové údaje: aby sme Vám mohli ponúknuť produkty a služby vyhovujúce Vašim potrebám, spracúvame údaje typu vek, pohlavie, dosiahnuté vzdelanie, miesto bydliska, rodinný stav či povolanie. Profilové údaje spracúvame aj o nehnuteľnostiach, či podnikateľských aktivitách, aby sme vedeli vyhodnotiť vplyv našich produktov a služieb na životné prostredie.
 • Geolokačné údaje: tieto údaje nám slúžia predovšetkým na zlepšovanie produktov a služieb a poskytovanie čo najvhodnejšej ponuky podľa toho, kde sa pohybujete. Tieto údaje sú zároveň využívané pri prevencii podvodných konaní. Ide o údaje spracúvané napr. pri využívaní našej aplikácie ČSOB SmartBanking, pri používaní bankomatov či pri realizácii jednotlivých transakcií. Údaje sa využívajú aj pri likvidácii poistných udalostí prostredníctvom videoobhliadok.
 • Údaje o zdravotnom stave: pre potreby životného poistenia a likvidácie poistných udalostí súvisiacim so zdravím je nevyhnutné, aby sme mali k dispozícii aj údaje o Vašom zdravotnom stave. Tieto údaje sú spracúvané aj v niektorých prípadoch, keď to vyžaduje zákon alebo to bolo dohodnuté v zmluve.
 • Biometrické údaje: za biometrický údaj sa považuje osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná. Biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta alebo biometrický podpis. Na vybraných obchodných miestach ČSOB Vám umožňujeme uzavretie zmluvy prostredníctvom biometrického podpisu či prístup do Vašej bezpečnostnej schránky pomocou odtlačku prsta, ale aj pri uzatváraní zmluvného vzťahu online, pre ktorý účel je využívaná tvárová biometria. Tieto údaje slúžia na jedinečnú identifikáciu Vašej osoby. Vaše údaje chránime prostredníctvom bezpečnostných zariadení v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami informačnej bezpečnosti.
 • V prípade, ak Vaše zariadenie, na ktorom používate ČSOB SmartBanking využíva funkcionalitu pre prístup prostredníctvom odtlačku prsta alebo prostredníctvom rozpoznania tváre, ČSOB ju môže využiť pri prihlasovaní do aplikácie alebo pre potvrdenie prístupu k vybranej službe, avšak nemá prístup k biometrickým údajom, ktoré ostávajú uložené vo Vašom mobilnom zariadení. Biometrické údaje ČSOB v tomto prípade nespracúva.
 • Nahrávanie telefonických hovorov: audiozáznamy sú vyhotovované z dôvodu legislatívnych požiadaviek v súvislosti s MiFID reguláciou, ale aj z dôvodu ochrany práv a oprávnených záujmov pri zaznamenávaní Vašich obchodných pokynov a obchodoch uzatvorených telefonicky, osobitne pri nahlasovaní poistných udalostí a zmien na poistných zmluvách a tiež z dôvodu zvyšovania kvality našich služieb poskytovaných prostredníctvom call centra.
 • Videozáznam osoby, ktorá sa pohybuje v monitorovaných priestoroch: prostredníctvom kamerového záznamu je možné identifikovať bez doplňujúcich údajov spravidla len pohlavie dotknutej osoby.
 • Údaje o správaní sa užívateľov v digitálnom prostredí: údaje, ktoré spracúvame na sledovanie správania sa užívateľov sú informácie o návšteve webovej stránky ako frekvencia návštev, preferovaný obsah alebo časový údaj využívania stránky. Tieto údaje sa ukladajú do vášho webového prehliadača alebo zariadenia formou “cookies“ súborov alebo obdobných nástrojov. Zároveň medzi údaje týkajúce sa sledovania správania zaraďujeme emailovú interakciu, a to doručenie emailu, prečítanie si emailu alebo prekliknutie sa z emailu cez odkaz nachádzajúci sa v emaily. Takéto sledovanie správania robíme prostredníctvom nástroja na sledovanie „pixel“. Viac informácií o cookies a údajoch využívaných na sledovanie správania môžete nájsť v časti č. 5 ako aj v osobitnej informácii o spracúvaní cookies a využívaní nástrojov na sledovanie správania sa užívateľov dostupnej na www.csob.sk v časti Pravidlá využívania cookies.

5. Prečo spracúvame Vaše údaje

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme na poskytnutie požadovaného produktu alebo služby. Poskytovanie Vašich údajov, ktoré nám poskytujete na základe udeleného súhlasu, je z Vašej strany dobrovoľné. Ide predovšetkým o spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely. Sú však prípady, keď od Vás požadujeme údaje, bez ktorých Vám nedokážeme poskytnúť príslušný produkt alebo službu. Je tomu tak v prípade, ak sú Vaše údaje nevyhnutné pre uzavretie a plnenie zmluvy, plnenie povinností vyplývajúcich nám z právnych predpisov alebo pre naše oprávnené záujmy.

Vaše osobné údaje spracúvame v ČSOB na nasledovné účely:

Identifikácia a autentizácia klienta

Vaša identifikácia je nevyhnutná pre to, aby sme vám mohli poskytnúť naše produkty a služby. Povinnosť identifikovať našich klientov nám ukladá i zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Vašu identifikáciu požadujeme aj v prípade, ak si uplatníte svoje práva k osobným údajom. Vaše osobné údaje na účel identifikácie a autentizácie tak spracúvame na základe povinností vyplývajúcich nám z osobitných právnych predpisov, ako je predovšetkým zákon o bankách, zákon o poisťovníctve a spomínaný zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Príprava zmluvy na žiadosť klienta

Na to, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu, potrebujeme Vaše osobné údaje, ktorých rozsah závisí od konkrétneho produktu, ku ktorému sa daná zmluva vzťahuje. Napríklad, v prípade niektorých poistných produktov potrebujeme poznať údaje o Vašom zdravotnom stave a pri uzatváraní hypotekárneho produktu nás budú zaujímať údaje o Vašich príjmoch a celkovej bonite. Získané údaje až do momentu podpisu zmluvy spracúvame na účel prípravy zmluvy na Vašu žiadosť. Po podpise zmluvy spracúvame Vaše údaje v súvislosti s plnením podmienok uzatvorenej zmluvy.

Používanie produktov a služieb

Pri používaní produktov a služieb, ktoré v ČSOB máte, prirodzene dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ide predovšetkým o Vaše identifikačné údaje, údaje o samotnom produkte, ktorý využívate, údaje z Vášho mobilného zariadenia, ak využívate naše aplikácie, či údaje súvisiace s likvidáciou poistnej udalosti (vrátane geolokačných údajov získaných prostredníctvom videoobhliadky), ktoré uľahčujú a urýchľujú vybavenie poistnej udalosti. Dôvod, prečo spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel, je plnenie zmluvy, ktorú máte s nami na daný produkt uzatvorenú.

Zasielanie servisných správ

V rámci Vašej obsluhy Vám pravidelne zasielame dôležité informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu a Vašich produktov a služieb v ČSOB na Vaše kontaktné údaje aby ste mali ste ich k dispozícii v relevantnom čase. Spracúvaním Vašich kontaktných údajov na tento účel si plníme povinnosti vyplývajúce nám z uzatvorenej zmluvy.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Vaše záujmy a preferencie sú pre nás dôležité. Snažíme sa mať čo najlepší prehľad o tom, aké produkty a služby využívate a aké máte priania. Chceme čo najlepšie vybavovať Vaše požiadavky, ktoré nám adresujete na pobočkách, našich zákazníckych linkách či prostredníctvom našich internetových stránok či aplikácií. Vaše osobné údaje spracúvame v tomto prípade na základe nášho oprávneného záujmu na takomto spracúvaní.

Simulácia produktov a služieb

Pri vybraných produktoch a službách pre Vás realizujeme ich simuláciu, aby sme Vám pomocou názorného príkladu priblížili cenu a ďalšie podmienky vybraného produktu. Napr. pomocou kalkulačky k úveru si viete vypočítať cenu mesačnej splátky. Prostredníctvom týchto kalkulačiek Vám vieme pomôcť s výberom toho najvhodnejšieho produktu pre Vás.

Pohodlie v elektronických kanáloch

Viacero našich produktov a služieb viete využívať elektronickou formou prostredníctvom našich internetových stránok alebo prostredníctvom svojich zariadení. Pre tento účel spracúvame informácie o Vašich zariadenia, z ktorých k našim službám pristupujete, Vaše preferencie nastavenia služieb a údaje, ktoré na našich stránkach vyplníte. Pre Vaše pohodlie uchovávame po obmedzený čas Vaše údaje, ktoré ste do týchto formulárov uviedli, a to pre prípad, že by ste sa k nim neskôr chceli vrátiť. Údaje spracúvame prostredníctvom cookies súborov alebo obdobných nástrojov. Tieto údaje spracúvame na základe Vášho súhlas s cookies. Bližšie informácie nájdete na www.csob.sk v časti Pravidlá využívania cookies.

Sledovanie správania sa užívateľov v digitálnom prostredí (tzv. behaviour tracking)

Sledovaním správania sa užívateľov v digitálnom prostredí vieme prispôsobovať obsah webových stránok a užívateľovi tak zobrazovať relevantné informácie alebo reklamu „šitú na mieru“. Takýmto spôsobom tiež vieme vyhodnocovať interakciu užívateľa so zobrazovanými informáciami alebo reklamou, a tak vieme merať výkonnosť marketingových kampaní. Cookies a nástroje na sledovanie správania sa užívateľov spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu na príslušných webových stránkach alebo mobilnej aplikácii. Viac informácií nájdete na www.csob.sk v časti Pravidlá využívania cookies.

Udržateľnosť – skvalitňovanie poskytovaných služieb s cieľom zlepšenia životného prostredia

Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou finančnej skupiny KBC. Základom KBC stratégie udržateľnosti sú tri piliere – zvýšenie pozitívneho vplyvu na spoločnosť, obmedzenie negatívneho vplyvu na spoločnosť a podpora zodpovedného správania vo vzťahu k finančným aktivitám na základe poskytovaných produktov a služieb. Vyhodnocovanie a reportovanie informácií o vplyve našich produktov a služieb na životné prostredie vyžaduje legislatíva Európskej únie, ako aj verejné záväzky našej finančnej skupiny, Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel na základe oprávneného záujmu.

Marketing

V ČSOB Vám chceme prinášať také riešenia, ktoré vyhovujú Vašim potrebám. Nechceme Vás obťažovať ponukami, ktoré pre Vás nie sú relevantné. Aby sme dokázali pripraviť ponuku vhodnú pre Vás, potrebujeme poznať Vaše potreby a preferencie. Používame na to analýzu a hodnotenie Vašich údajov o produktoch a službách a profilových údajov. V rámci marketingových činností Vám zasielame naše ponuky rôznymi formami, a to napr. SMS, e-mailom, telefonicky, cez mobilné aplikácie či písomne. Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvame na základe Vášho súhlasu. V špecifických prípadoch môže byť súhlas udelený aj ústne na pobočke ČSOB Poisťovne a potvrdený uzatvorením poistnej zmluvy jej zaplatením s poukazom na §792 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre účely marketingového oslovenia na základe Vášho súhlasu vystupujú členovia ČSOB ako spoloční prevádzkovatelia. Jednotlivý členovia ČSOB využívajú pre informovanie o svojich produktoch, inováciách, službách a ponukách rôznych výhod v rámci priameho marketingu oprávnený záujem.

Vytváranie analytických modelov

Na to, aby sme dokázali správne odhadnúť a naplniť Vaše potreby a priania, analyzujeme údaje o produktoch a službách a profilové údaje na agregovanej úrovni. To znamená, že údaje spájame, porovnávame a analyzujeme. Výsledkom týchto analýz sú analytické modely, prostredníctvom ktorých sa snažíme vybrať tú najlepšiu ponuku pre Vás.

Bezpečnosť

Svoje obchodné priestory vrátane bankomatov z bezpečnostných dôvodov monitorujeme prostredníctvom kamerových záznamov. Kamerové systémy sú inštalované s cieľom ochrany osôb a majetku pred protiprávnymi konaniami, predovšetkým v rámci prevencie a objasňovania lúpežných prepadnutí, krádeží, vandalizmu či rôznych podvodných konaní. Bezpečnosť zaisťujeme prostredníctvom systému prijatých technických a organizačných opatrení, ktoré okrem kamerových záznamov zahŕňajú aj riadenie kybernetickej bezpečnosti, prístupové oprávnenia a kontrolu osôb vstupujúcich do priestorov ČSOB. Spracúvanie údajov na účel bezpečnosti nám umožňujú príslušné právne predpisy, ako ochrana našich práv a chránenie právnych záujmov.

Kontrola a prevencia podvodov

Pri výkone našich činností dbáme na prevenciu, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodných konaní. Využívame pri tom údaje, ktoré môžu indikovať možný podvod – napr. údaje o realizovaných transakciách, geolokačné údaje či informácie o kradnutých dokladoch. Vaše údaje za účelom kontroly a prevencie podvodov spracúvame podľa príslušných právnych predpisov z dôvodu obozretného podnikania a na ochranu našich práv a oprávnených záujmov.

Kontrola a prevencia prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, embargá

Pranie špinavých peňazí predstavuje nezákonné praktiky, ktorým sa snažíme predchádzať analýzou Vašich identifikačných údajov, transakčných údajov a iných údajov v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Spracúvanie osobných údajov na tento účel realizujeme na základe príslušných právnych predpisov.

Kontrola a prevencia zneužitia trhu

Ide o činnosti prevencie, odhaľovania a vyšetrovania zneužitia trhu. Podľa príslušných právnych predpisov sme povinní kontrolovať nedodržiavanie zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktoré by mohlo poškodiť iných klientov či našu skupinu.

Riadenie úverového a poistného rizika

V rámci daného účelu posudzujeme riziká súvisiace s poskytovaním úverových a poistných produktov. Predovšetkým ide o posúdenie Vašej schopnosti splácať vybraný produkt alebo určenie pravdepodobnosti poistnej udalosti. Podľa zákona o bankách a ďalších právnych predpisov sme povinní postupovať obozretne a dôsledne vyhodnocovať všetky riziká. K dosiahnutiu tohto účelu nám pomáhajú Vaše osobné údaje, ktoré čerpáme tak z interných databáz, ako aj z úverových registrov, či registra poistných udalostí a registra poistenia zodpovednosti.

Účtovníctvo a dane

Ako regulované subjekty podliehajú jednotliví členovia ČSOB daňovým a účtovným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov. S cieľom plnenia týchto povinností voči regulátorom spracúvame Vaše údaje.

Kontrola a prevencia nesúladu s MiFID a IDD reguláciou

Regulácia MiFID zavádza regulačný režim pre poskytovanie investičných služieb. V tejto súvislosti vykonávame kontrolu, prevenciu a vyšetrovanie súladu s požiadavkami regulácie MiFID. Podľa uvedenej smernice sme povinní zisťovať Vaše údaje prostredníctvom investičného dotazníka, spracúvať Vaše pokyny a údaje o realizovaných obchodoch. Všetky naše činnosti smerujú k tomu, aby sme Vám ponúkli ten správny investičný produkt.

Vnútorná správa a reporting

V rámci tohto účelu spracúvame Vaše osobné údaje na plánovanie, vyhodnocovanie efektivity našich aktivít a ich organizáciu. Napríklad vyhodnocujeme vyťaženosť našich pobočiek, úspešnosť predaja našich produktov či iné parametre našej činnosti. Na tento účel spracúvané údaje agregujeme, to znamená zoskupujeme ich do väčších celkov, čoho výsledkom sú súhrnné čísla, ktoré už nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe. Interné reporty realizujeme na základe oprávneného záujmu na takomto spracúvaní. Okrem toho sme podľa príslušných právnych predpisov povinní zostavovať rôzne výkazy – napr. pre potreby regulátorov a iných príslušných orgánov.

Uplatňovanie právnych nárokov (Sporová agenda)

Existujú prípady, keď sme nútení vymáhať naše nároky súdnou cestou – predovšetkým ide o nezaplatené pohľadávky z úverových, poistných či lízingových produktov. V takom prípade spracúvame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, ktorý sa týka daného nároku, a sú potrebné pre ochranu našich práv a právom chránených záujmov. Ide najmä o Vaše základné identifikačné údaje, údaje zo zmluvy či údaje o tom, ako ste využívali naše produkty a služby.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti (whistleblowing)

Podnety, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, sú evidované na základe Zákona o protispoločenskej činnosti.

Historické, štatistické a vedecké účely

Osobné údaje sú súčasťou papierových aj elektronických dokumentov, ktoré uchovávame v súlade s príslušnými archívnymi poriadkami a registratúrnymi plánmi. Táto povinnosť nám vyplýva predovšetkým zo zákona o archívoch a registratúrach, ktorý upravuje podmienky uchovávania a správy archívnych dokumentov.

Výskum a vývoj produktov a služieb

Máme záujem na tom, aby naše produkty a služby boli pre Vás zaujímavé, ľahko dostupné a užívateľsky jednoduché. Používame preto aj Vaše údaje o tom, ako využívate naše produkty a služby, aby sme ich dokázali zlepšovať a vytvárať pre Vás nové funkcionality.

Testovanie software

V určitých prípadoch nie je možné účinne zaviesť nový software v našich systémoch bez toho, aby sme ho neotestovali aj na dátach našich klientov. Ide o výnimočné prípady, keď máme nastavené prísne postupy na to, aby bola zachovaná bezpečnosť a integrita Vašich dát v systémoch.

V rámci vyššie uvedených účelov máme v ČSOB aj niekoľko oprávnených záujmov, ktoré tvoria základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov. V tomto ohľade ČSOB zabezpečuje, že vplyv na Vaše súkromie je obmedzený na minimum a nie je narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami ČSOB a prípadným dopadom na Vaše súkromie. Ak napriek tomu budete mať výhrady voči spracovávaniu týchto údajov, môžete uplatniť svoje právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov.

Na základe oprávneného záujmu spracúvame Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 • riadenie vzťahov so zákazníkmi,
 • udržateľnosť
 • ponuka produktov a služieb v rámci priameho marketingu,
 • bezpečnosť,
 • kontrola a prevencia podvodov,
 • vytváranie analytických modelov,
 • vnútorná správa a reporting,
 • sporová agenda,
 • výskum a vývoj produktov a služieb,
 • testovanie software.

Kedy ste povinní poskytnúť nám Vaše údaje

Povinnosť poskytnúť nám Vaše údaje sa týka predovšetkým Vašich identifikačných a kontaktných údajov na účely identifikácie, uzatvorenia zmluvy a plnenia povinností v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ďalších osobitných právnych predpisov. Zákon nám ukladá povinnosť získavať Vaše osobné údaje o totožnosti z dokladu totožnosti jeho kopírovaním alebo skenovaním aj bez Vášho súhlasu. V súvislosti s uzatvorením zmluvy potrebujeme, v závislosti od typu produktu, aj Vaše socio-demografické údaje či údaje o používaní produktov a služieb.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu, nám poskytujete dobrovoľne. Rovnako aj v prípade prípravy zmluvy na Vašu žiadosť, nedokážeme Vám poskytnúť príslušný produkt alebo službu, ku ktorej Vaše údaje požadujeme.

6. Profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich údajov

Profilovanie osobných údajov znamená, že Vaše osobné údaje používame na hodnotenie určitých aspektov týkajúcich sa Vašej osoby – napr. majetkových pomerov, spoľahlivosti či správania. V praxi je to napríklad hodnotenie Vašej bonity v prípade, ak sa uchádzate o úverový alebo lízingový produkt. ČSOB Poisťovňa môže spracúvať Vaše údaje s cieľom analýzy poistného rizika a identifikovania potenciálneho poistného podvodu.

Automatizované individuálne rozhodovanie predstavujú prípady, keď dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov automatizovaným spôsobom, t. j. s použitím rôznych algoritmov alebo výpočtov bez ľudského zásahu, pričom výsledkom takého výpočtu môže byť rozhodnutie voči Vašej osobe, ktoré má na Vás významné právne účinky. Voči uvedenému spôsobu spracúvania Vašich údajov máte právo namietať.

Automatizované individuálne rozhodovanie používa ČSOB banka, a to v prípade vyhodnocovania rizikového profilu klienta podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a v súlade so zásadou obozretnosti pri kontrole a prevencii podvodov a tiež v procese spracovania žiadosti o poskytnutie povoleného prečerpania k Vášmu účtu a podmienok pre poskytnutie spotrebného úveru.

Povolené prečerpanie a poskytnutie spotrebného úveru predstavuje typ úverového produktu a proces jeho schválenia spočíva vo výbere klientov a následnom výpočte maximálnej výšky úverov, ktoré im ČSOB banka môže poskytnúť v zjednodušenom procese, t. j. bez dokladovania príjmu. Automatizované individuálne rozhodovanie v tomto prípade spočíva v tom, že banka posúdi údaje o platobnej disciplíne klienta a jeho pohyboch na účtoch, na základe čoho mu automatizovaný systém vypočíta výšku úverového rámca (výšku povoleného prečerpania), ktoré je ČSOB banka schopná klientovi poskytnúť. Pri žiadosti o spotrebný úver sú zohľadňované aj údaje z externých zdrojov získané na základe platných právnych predpisov. Právnym dôsledkom pre klienta je tak určenie maximálnej výšky finančných prostriedkov na základe zvolenej sady dát, ale aj prípadné rozhodnutie to tom, že takúto formu úveru ČSOB banka klientovi neposkytne.

V prípade vyhodnocovania rizikového profilu klienta podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti vyhodnocuje ČSOB banka údaje o možnej rizikovosti klienta, t. j. údaje o jeho aktivitách pri používaní bankových produktov, údaje z verejných registrov, údaje o aktívach a pasívach klienta a iné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na základe vyhodnotených údajov stanoví banka rizikový profil klienta, ktorý ma priamy vplyv, či už pozitívny alebo negatívny, na podmienky poskytovania produktov a služieb zo strany ČSOB banky.

Automatizované individuálne rozhodovanie z dôvodu ochrany Vašich prostriedkov ale aj oprávnených záujmov ČSOB banky je realizované pri určení rizikového profilu jednotlivých klientov v rámci kontroly a prevencii podvodov v rámci elektronického bankovníctva, kedy dochádza k automatizovanému vyhodnocovaniu transakčných, geolokačných, demografických a iných údajov na základe všeobecných scenárov nasvedčujúcich možnému podvodnému správaniu. Výsledkom automatizovaného rozhodovania môže byť rozhodnutie o nezrealizovaní zadaného platobného príkazu.

V prípadoch automatizovaného individuálneho rozhodovania máte okrem práva namietať aj právo na ľudský zásah do rozhodnutia, právo vyjadriť svoje stanovisko a právo napadnúť také rozhodnutie. Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania sa neuplatňuje v prípade, ak sme povinní vykonávať automatizované individuálne rozhodovanie na základe príslušných právnych predpisov, ktorých zmyslom je zabezpečiť napríklad zodpovedné poskytovanie úverových produktov a iných produktov takým spôsobom, aby sa klienti nedostali do predlženia. V týchto prípadoch tak automatizované individuálne rozhodovanie slúži na ochranu spotrebiteľa a plnenie zákonných povinností finančných inštitúcií.

7. Ako chránime Vaše údaje

V ČSOB platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby, prístup k Vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje nesprístupňujeme mimo ČSOB, s výnimkou prípadov, keď sme oprávnení tak postupovať na základe udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu.

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov. Naši zamestnanci majú prísne regulované prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich klientov, pričom tieto prístupy sú monitorované a vyhodnocované. Všetky prístupy, ako aj riadiace procesy, sú plne v súlade so systémom noriem riadenia bezpečnosti informácií a riadenia kybernetickej bezpečnosti podľa systému noriem ISO 27000.

Vzhľadom na vývoj technológií, digitalizáciu produktov a služieb a dlhodobý rozvoj informačných technológií v ČSOB venujeme zvýšenú pozornosť dôslednému dodržiavaniu princípov ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje chránime pred stratou, zničením a zneužitím. Ochranu Vašich osobných údajov zaisťujeme v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá úrovni dostupných technických prostriedkov. V súlade s GDPR sme v ČSOB implementovali systém štandardne a špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov.

Štandardne navrhnutá ochrana osobných údajov (privacy by default) znamená, že dodržiavame zásady minimalizácie údajov – t. j. spracúvame len rozsah údajov nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania; v našich systémoch máme nastavenú minimalizáciu uchovávania údajov určením doby spracúvania týchto údajov, po uplynutí ktorých dochádza k zániku účelu spracúvania; obmedzujeme účel spracúvania údajov – t. j. údaje spracúvame len na deklarované účely spracúvania a tieto údaje nespracúvame na iné účely.

Špecificky navrhnutá ochrana osobných údajov (privacy by design) sa prejavuje v tom, že do našich kľúčových procesov sme implementovali základné princípy ochrany súkromia. Ide predovšetkým o interné politiky upravujúce procesy, bezpečnosť informačných systémov v end-to-end cykle či transparentnosť v oblasti spracúvania osobných údajov. Pred každým spracúvaním Vašich osobných údajov, ktoré by mohlo predstavovať vyššie riziko pre Vaše práva, vykonávame podrobné posúdenie rizík a vplyvu na Vaše súkromie, ktorého výsledok zohľadňujeme pri nastavovaní a implementácii príslušných procesov, postupov či pri dizajne a vývoji našich produktov.

8. Príjemcovia Vašich údajov

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované mimo ČSOB s výnimkou prípadov, keď nám takýto postup vyplýva z Vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu. Keďže pri poskytovaní našich produktov a služieb vystupujeme ako jedna finančná skupina, k spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza primárne v rámci skupiny ČSOB.

Pri našich činnostiach spolupracujeme aj s externými subjektami, ktoré nám poskytujú rôzne služby nevyhnutné pre dosiahnutie účelov spracúvania údajov. V tomto smere spolupracujeme najmä s našimi dodávateľmi či externými sprostredkovateľmi, prostredníctvom ktorých predávame naše produkty.

Zdieľanie osobných údajov v rámci ČSOB:

K zdieľaniu Vašich osobných údajov medzi jednotlivými členmi ČSOB dochádza v dvoch prípadoch. Vaše osobné údaje si členovia ČSOB poskytujú medzi sebou na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu a/alebo spotrebiteľských súťaží, nakoľko tento súhlas získavame pre všetkých členov ČSOB. V tomto prípade teda postupujeme ako spoloční prevádzkovatelia, keďže spoločne vymedzujeme účel a podmienky spracúvania osobných údajov.

Druhou skupinou prípadov, keď dochádza k zdieľaniu Vašich osobných údajov v rámci ČSOB, je Vaša obsluha a servis spojený s poskytovaním našich produktov a služieb. Naším cieľom je poskytnúť Vám jednoduchší, kvalitnejší a rýchlejší servis naprieč ČSOB, lepšie zohľadniť Vaše preferencie a ponúkať Vám iba relevantné produkty a služby poskytované v rámci celej našej skupiny.

Vaše osobné údaje sú medzi jednotlivými členmi ČSOB zdieľané aj pre účely bezpečnosti a riadenia rizík, v týchto prípadoch plníme povinnosti vyplývajúce nám zo zákona, napríklad pre účely posudzovania rizík pri poskytovaní úverov, pre daňové účely alebo z dôvodu dodržovania povinností pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Osobné údaje klientov sú zdieľané medzi jednotlivými členmi ČSOB pri spracúvaní osobných údajov pre účely vnútornej správy a reportingu.

Pri zdieľaní Vašich osobných údajov medzi jednotlivými členmi ČSOB dbáme na dodržiavanie všetkých požiadaviek ochrany osobných údajov, ochranu bankového tajomstva podľa zákona o bankách a ostatných právnych predpisov tak, aby Vaše údaje boli v ČSOB v bezpečí.

Dodávatelia a obchodní partneri:

Niektoré činnosti si zabezpečujeme prostredníctvom našich dodávateľov, avšak v určitých prípadoch môžu títo dodávatelia pre nás spracúvať aj Vaše osobné údaje. Pri výbere našich dodávateľov dbáme na dostatočné zaistenie bezpečnosti Vašich údajov a uzatvárame s dodávateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré upravujú všetky podmienky spracúvania a ochrany Vašich osobných údajov medzi ČSOB ako prevádzkovateľom a dodávateľom ako sprostredkovateľom.

Vybraní dodávatelia nám poskytujú aj cloudové riešenia na zvýšenie produktivity a efektivity, internú spoluprácu na dokumentoch a na zdieľanie a vytváranie informácií v ČSOB. S cieľom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technické a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát. Pri využívaní cloudových riešení nespolupracujeme s dodávateľmi, ktorí nám nevedia poskytnúť dostatočné štandardy bezpečnosti spracúvaných dát, osobitne aj vo vzťahu k cezhraničnému prenosu osobných údajov.

Ďalej spolupracujeme so sieťou finančných agentov, prostredníctvom ktorých predávame naše produkty. S týmito subjektami takisto uzatvárame zmluvy o spracúvaní osobných údajov, keďže pre nás ako sprostredkovatelia spracúvajú Vaše údaje. Predovšetkým ide o Vaše identifikačné údaje a údaje o produktoch a službách.

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä:

 • poskytovatelia IT služieb, vrátane cloudových riešení,
 • marketingové agentúry,
 • poskytovatelia služieb správy dokumentov a archivačných služieb,
 • poskytovatelia tlačových a poštových služieb,
 • advokáti a subjekty vymáhajúce naše nároky a pohľadávky,
 • finanční agenti, oblastní riaditelia, regionálni riaditelia,
 • asistenčné služby,
 • poisťovne a zaisťovne.

Skupina KBC:

Skupina ČSOB patrí do medzinárodnej banko-poistnej skupiny KBC. Z uvedeného dôvodu sú naši akcionári a členovia skupiny KBC príjemcami údajov. Ide predovšetkým o zdieľanie údajov v súvislosti s reportingom a dodržiavaním zásad obozretného podnikania. K spracúvaniu údajov medzi ČSOB a KBC dochádza výlučne v rámci územia Európskej únie dodržiavaním medzinárodných štandardov ochrany osobných údajov. Viac informácií o skupine KBC nájdete na https://www.kbc.com/en/our-structure.

Registre:

V súvislosti s posudzovaním schopnosti splácania úverov fyzických osôb, overovaním ich bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané v nasledovných registroch: Spoločný register bankových informácií (ďalej len ako „SRBI“) a Nebankový register klientskych informácií (ďalej len ako „NRKI“).

Prevádzkovateľom SRBI je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava. Prevádzkovateľom NRKI je spoločnosť Non-Banking Credit Bureau, ZZPO, so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava. Bližšie informácie o registroch SRBI a NRKI nájdete na webovej stránke www.sbcb.sk.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a o spolupráci pri výmene informácií spracúvaných v SRBI a NRKI nájdete aj na našej stránke.

Ďalším registrom je Register poistných udalostí zriadený na základe zákona o poisťovníctve prevádzkovaný Slovenskou asociáciou poisťovní. Uvedený register slúži ako evidencia poistných udalostí a preventívny nástroj v boji proti poistným podvodom. Rozsah údajov spracúvaných v registri je určený zákonom o poisťovníctve.

Register Poistenia zodpovednosti vedený Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, zriadený na základe zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom poskytnutia poškodeným informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody.

V oblasti investičných produktov sú Vaše osobné údaje poskytované do Centrálneho depozitára cenných papierov s cieľom evidencie zaknihovaných investičných nástrojov podľa zákona o cenných papieroch.

Fondy:

V prípadoch určených osobitnými právnymi predpismi sú Vaše osobné údaje poskytované určitým právnickým osobám, ktoré sú podľa právnych predpisov poverené výkonom stanovených činností. Ide napríklad o Štátny fond rozvoja bývania určený na financovanie a obnovu nehnuteľností či Fond ochrany vkladov, ktorý zabezpečuje ochranu vkladov uložených v bankách.

Orgány poverené výkonom dohľadu:

V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované regulátorom, t. j. orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti – napr. Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka, Úrad na ochranu osobných údajov a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv:

V súvislosti s vymáhaním našich nárokov a práv poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným subjektom povereným vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Subjekty platobného styku:

SWIFT, SEPA, banka príjemcu úhrady, korešpondenčné banky.

Orgány verejnej správy:

Osobitné právne predpisy upravujú poskytovanie osobných údajov určitým subjektom, ktorým sme povinní poskytovať údaje na základe príslušných právnych predpisov.

Štátne orgány – orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní.

Finančná správa.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, revízni lekári, archív, audit.

Cezhraničný prenos osobných údajov:

Vaše osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej únie, ako aj do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Osobné údaje klientov prenášame do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov, ak je to pri konkrétnom druhu obchodu dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy obchodu, najčastejšie pri realizácii zahraničného platobného styku a pri využívaní služieb poskytovaných kartovými spoločnosťami Mastercard a Visa. V prípade dodávateľov cloudových riešení uprednostňujeme dodávateľov, ktorí garantujú spracúvanie osobných údajov v rámci Európskej únie alebo krajiny, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak to nie je možné a cezhraničný prenos nie je možné vylúčiť, napríklad v prípade cloudových platforiem, keď ČSOB priamo alebo nepriamo spolupracuje s dodávateľmi ako Amazon, Google, či Microsoft. Zákonnosť transferu osobných údajov zabezpečujeme prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou a prostredníctvom dodatočných zmluvných záruk, prostredníctvom zabezpečenia kontrolných mechanizmov a technických a organizačných opatrení.

Pri realizácii zahraničného platobného styku využíva ČSOB služby S.W.I.F.T. – Society for worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium.

Spoločnosť SWIFT vykonáva cezhraničný platobný styk prostredníctvom celosvetovej siete, v rámci ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. V súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku sú údaje klientov obsiahnuté v platobnom príkaze (titul, meno, priezvisko, adresa, č. účtu, čiastka, účel platby) poskytované spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej inštitúcii príjemcu platby.

Pobočky spoločnosti SWIFT sa môžu nachádzať v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo mimo neho, a to aj v krajinách, ktoré neponúkajú úroveň ochrany údajov, ktorá sa podľa rozhodnutia Komisie o primeranosti považuje za primeranú. V takom prípade zabezpečuje spoločnosť SWIFT zákonnosť transferu osobných údajov prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou alebo prostredníctvom dohody o najvhodnejšom zákonnom, zmluvnom alebo samoregulačnom základe, ktorý taký transfer umožní.

9. Odkiaľ sme získali Vaše údaje

V závislosti od situácie spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli alebo ktoré ste vytvorili svojou aktivitou. V určitých prípadoch získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov ako priamo od Vás. V ČSOB používame nasledovné zdroje osobných údajov dotknutých osôb:

 • osobné údaje poskytnuté priamo dotknutou osobou,
 • osobné údaje vytvorené ČSOB,
 • osobné údaje získané od členov skupiny ČSOB alebo KBC – poskytovanie osobných údajov klientov v rámci skupiny s cieľom zjednodušenia obsluhy či interného reportingu,
 • osobné údaje získané od tretej strany – napr. vo forme databáz údajov tretích strán, , osobné údaje zamestnancov alebo osôb v zmluvnom vzťahu s dodávateľom,
 • osobné údaje získané z verejne dostupných registrov – napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, register dlžníkov a pod.,
 • osobné z platobných transakcií – predovšetkým údaje o odosielateľovi a príjemcovi platby v rámci realizovaného platobného styku.

10. Ako dlho spracúvame Vaše údaje

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Stanovená doba uchovávania údajov na príslušný účel rešpektuje zásadu minimalizácie uchovávania údajov, ktorá zaisťuje, že údaje spracúvame len počas nevyhnutného obdobia trvania účelu spracúvania údajov.

Osobné údaje spracúvané na účel identifikácie klienta v súvislosti s poskytovaním produktov a služieb spracúvame v ČSOB počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od jeho skončenia. Z dôvodu obozretnosti a zabezpečenia odbornej starostlivosti, najmä s ohľadom na zákonné premlčacie doby, uchovávame osobné údaje ďalších 7 rokov. Uvedená doba vychádza aj z iných právnych predpisov, na základe ktorých spracúvame Vaše údaje. Predovšetkým ide o daňové predpisy, predpisy v oblasti cenných papierov, MiFID, ochrany hospodárskej súťaže a iné.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu na účely marketingových aktivít pri poskytovaní produktov a služieb členov ČSOB a/alebo na účely vyhodnotenia a určenia výhercov a súťažiacich v spotrebiteľských súťažiach, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB spracúvať po celú dobu, keď budete klientom ČSOB a 5 rokov od ukončenia všetkých zmluvných vzťahov medzi Vami a členmi ČSOB. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu.

Na základe udeleného súhlasu s cookies a so sledovaním užívateľského správania spracúvame Vaše údaje po dobu stanovenú pre jednotlivé typy cookies, ktorú môžete nájsť v osobitnej informácii o používaní cookies a nástrojov tretích strán na sledovanie používateľského správania dostupnom dostupnej na www.csob.sk v časti Pravidlá využívania cookies.

V prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamerových záznamov, napr. podľa § 93a ods. 7 zákona o bankách platí, že ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely stanovené zákonom o bankách (odhaľovanie trestnej činnosti), vyhotovené záznamy sme povinní zlikvidovať bezodkladne po uplynutí trinástich mesiacov po dni vyhotovenia daného záznamu.

11. Aké máte práva

Máte právo na prístup k Vašim údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a nasledovné informácie:

 • účely spracúvania,
 • kategórie osobných údajov,
 • príjemcovia Vašich údajov,
 • doby spracúvania údajov,
 • informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje.

V prípade, ak o Vás spracúvame osobné údaje, máte ďalej právo získať prístup k týmto osobným údajom a máte právo na poskytnutie ich kópie. Pokiaľ od nás žiadate aj získanie prístupu a/alebo poskytnutie kópie vašich údajov, je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. V prípade, ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu poplatok. Transakčné údaje od nás dostávate formou výpisu k príslušnému produktu (napr. výpis z účtu).

Máte právo na opravu Vašich údajov

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o Vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez Vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali a príslušné zmeny nám aj zdokladovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/-á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli ČSOB.

Ako náš klient máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o Vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne informácie.

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov

V prípade, ak nesúhlasíte, aby sme v určitých prípadoch spracúvali Vaše osobné údaje, máte právo namietať proti takému spracúvaniu. Pokiaľ si uplatňujete Vaše právo namietať, je potrebné, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli potrebnú argumentáciu a priložili príslušnú dokumentáciu, ktoré zdôvodňujú Vaše nároky. Bližšia špecifikácia Vášho nároku je nevyhnutná preto, aby sme dokázali posúdiť oprávnenosť a dôvodnosť Vašej žiadosti. Po prijatí Vašej žiadosti sme povinní preukázať Vám nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pokiaľ si neželáte, aby sme používali Vaše osobné údaje na priamy marketing, vrátane profilovania, môžete zmeniť Vaše marketingové preferencie tak, aby sme Vaše údaje viac na tento účel nepoužívali.

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje už ďalej nie je dôvod spracúvať, máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov. Ak sú splnené podmienky na obmedzenie spracúvania Vašich údajov podľa GDPR, ČSOB je povinná pristúpiť k obmedzeniu ich spracúvania v primeranej lehote podľa čl. 12 GDPR.

Máte právo odmietnuť plne automatizované spracúvanie Vašich údajov

Máte právo odmietnuť rozhodnutie ČSOB, ktoré bolo uskutočnené za nasledovných podmienok:

 • rozhodnutie je založené výlučne na automatizovanom rozhodnutí, ktoré môže zahŕňať profilovanie – t. j. nejde o rozhodnutie človeka; a zároveň
 • rozhodnutie má na Vás právne účinky; a zároveň
 • tieto právne účinky sa Vás týkajú alebo Vás významne ovplyvňujú.

Zmyslom tohto práva je zabezpečiť, aby k takýmto typom rozhodnutí dochádzalo buď na základe Vášho výslovného súhlasu, na základe osobitného predpisu, alebo na základe plnenia zmluvy. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, je bežne používané v oblasti finančného sektora s cieľom chrániť spotrebiteľov a zabezpečiť súlad s právnymi predpismi – predovšetkým so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, zákonom o cenných papieroch alebo zákonom o spotrebiteľských úveroch. Zmyslom týchto predpisov je okrem iného zabezpečiť zodpovedné poskytovanie úverov/pôžičiek a zároveň predchádzať podozrivým alebo podvodným operáciám na finančnom trhu. V týchto prípadoch sme oprávnení prijímať rozhodnutia spadajúce pod automatizované individuálne rozhodovanie a právo dotknutej osoby namietať takýto postup sa neuplatní.

Máte právo na vymazanie Vašich údajov

Pokiaľ sa domnievate, že určité údaje týkajúce sa Vašej osoby sú u nás nezákonne spracúvané, máte právo požadovať od nás, aby sme označené údaje vymazali. Pokiaľ si uplatňujete Vaše právo na výmaz údajov, je potrebné, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli potrebnú argumentáciu a priložili príslušnú dokumentáciu, ktoré zdôvodňujú Vaše nároky. Za nezákonné spracúvanie sa považuje len také spracúvanie, o ktorého nezákonnosti právoplatne rozhodol súd alebo Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšia špecifikácia Vášho nároku je nevyhnutná preto, aby sme dokázali posúdiť oprávnenosť a dôvodnosť Vašej žiadosti.

Máte právo na prenos Vašich údajov

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti určíte. Právo na prenos Vašich osobných údajov sa uplatní v prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje:

 • automatizovanými prostriedkami, t. j. elektronicky,
 • na základe zmluvy alebo Vášho súhlasu,
 • ktoré ste aktívne poskytli ČSOB vy sami.

Uvedené právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré spracúvame na základe povinnosti určenej zákonom. Do rozsahu práva na prenos údajov spadajú len údaje, ktoré ste nám poskytli. Za poskytnuté údaje sa nepovažujú tzv. spozorované údaje (observed data), teda údaje, ktoré sa vygenerovali v našich systémoch na základe Vašej aktivity a prešli určitým procesom spracovania. Medzi spozorované údaje patria predovšetkým transakčné údaje, t. j. údaje o realizovaných transakciách. K týmto údajom máte prístup v podobe výpisov z účtu k príslušnému produktu, v rámci ktorého boli transakcie realizované.

Ako si uplatníte uvedené práva k osobným údajom

Uplatnenie Vašich práv k osobným údajom je možné realizovať z našej strany len na základe úspešnej identifikácie Vašej osoby. Bez úspešného overenia Vašej identifikácie nie sme povinní konať na základe žiadosti. V prípade, ak by sme realizovali Vaše práva bez dostatočnej identifikácie, mohlo by dochádzať k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a k porušeniu Vašich práv. Pokiaľ ste naším klientom, identifikáciu Vašej osoby v požadovanom rozsahu zabezpečíme v rámci našich nastavených procesov.

V prípade, ak ČSOB spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý neumožňuje Vašu individuálnu identifikáciu, a chcete si uplatniť niektoré zo svojich práv k osobným údajom, je pre ich úspešné uplatnenie dôležité, aby ste uviedli aj bližšie okolnosti týkajúce sa poskytnutia Vašich údajov.

Vaše práva k osobným údajom v plnom rozsahu si môžete v ČSOB uplatniť nasledovným spôsobom:

 • osobne na pobočkách ČSOB – môžete sa dostaviť na ktorúkoľvek z našich pobočiek, kde s Vami naši pobočkoví pracovníci vyplnia žiadosť o uplatnenie práv k osobným údajom;
 • telefonicky alebo prostredníctvom elektronických kanálov – v prípade, ak ste boli riadne identifikovaný a Vaša identifikácia bola overená štandardným procesom v rámci telefonického rozhovoru, prípadne prostredníctvom elektronických kanálov, je Vaše uplatnenie práv považované za riadne a úplné. Môže sa však stať, že pri telefonickom rozhovore alebo pri žiadosti zaslanej e-mailom, ste neboli riadne identifikovaný, v takom prípade Vás budeme kontaktovať za účelom jednoznačnej identifikácie;
 • prostredníctvom viazaných agentov ČSOB Poisťovne – ak ste klientom ČSOB Poisťovne, môžete osloviť Vášho agenta, ktorý s Vami Vašu žiadosť vypíše a zabezpečí jej doručenie do ČSOB, ktorý sa bude Vašou žiadosťou zaoberať;
 • poštou alebo osobne na podateľni ČSOB – formulár žiadosti o uplatnenie práv k osobným údajom je dostupný aj na našej webstránke www.csob.sk. Po vyplnení príslušných údajov je potrebné, aby ste pred odoslaním žiadosti poštou úradne overili Váš podpis na žiadosti napríklad u notára, aby sme Vás dokázali pri prijatí dokumentu jednoznačne identifikovať. Bez úradného overenia podpisu nebude Vaša žiadosť v písomnej forme akceptovaná a budeme Vás kontaktovať ohľadom podania žiadosti s notársky overeným podpisom. Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo v našej podateľni v sídle ČSOB na Žižkovej ulici 11 v Bratislave.

V žiadosti ste povinní uviesť všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné k vybaveniu Vašej žiadosti a posúdeniu Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

ČSOB má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. ČSOB informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, ČSOB má právo buď: i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie, alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

V niektorých prípadoch, najmä ak spracúvané údaje neumožňujú individuálnu identifikáciu dotknutej osoby a vyplýva to napríklad z charakteru spracúvania osobných údajov, môžeme akceptovať aj žiadosť o uplatnenie práv dotknutej bez úradného overenia podpisu. Každú žiadosť, prostredníctvom ktorej si uplatníte svoje práva, budeme vyhodnocovať s prihliadnutím na všetky skutočnosti a okolnosti Vašej žiadosti.

Právo odvolať súhlas

Každý súhlas, ktorý ste nám udelili, máte právo kedykoľvek odvolať. Poskytnutie Vašich osobných údajov na základe súhlasu je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od Vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich údajov, ktoré prebiehalo počas doby platnosti daného súhlasu.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely marketingu a/alebo spotrebiteľských súťaží, sme oprávnení informovať Vás o ponuke svojich produktov a služieb, akcií a súťaží rôznymi formami, a to písomne, telefonicky, formou SMS, e-mailu a internetu, či ponukou v aplikáciách ČSOB SmartBanking.

Vďaka Vášmu súhlasu dokážeme lepšie spoznať Vaše preferencie a poskytnúť Vám vhodné produkty pre Vás. Vaše osobné údaje môžeme využiť aj na profilovanie, vďaka čomu od nás dostávate ponuky šité na mieru Vašim potrebám.

V prípade, ak nemáte záujem, aby sme Vás informovali o svojej aktuálnej ponuke prostredníctvom marketingu, môžete nás kontaktovať ohľadom zmeny svojich marketingových preferencií. Zasielanie noviniek môžete odmietnuť priamo v kanáli, ktorým Vám boli novinky oznámené. Pokiaľ si neželáte, aby sme Vás kontaktovali cez vybrané komunikačné kanály – napr. SMS či e-mail, môžete nás kontaktovať a zadať obmedzenie na Vaše kontaktovanie cez Vami zvolené kanály. Súhlas so spracúvaním Vašich údajov na marketingové účely ako taký môžete odvolať písomnou formou, prípadne realizovať zmenu súhlasu elektronicky pri vybraných on-line produktoch. Možnosť realizovať všetky zmeny súvisiace so súhlasom so spracúvaním osobných údajov máte zabezpečenú aj na našich pobočkách.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zmeny týkajúce sa Vašich preferencií pre oslovenie pre konkrétne kanály a vyjadrenia k súhlasu resp. nesúhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely budeme v našich systémoch realizovať v priebehu 10 pracovných dní odo dňa, keď ste prejavili Váš záujem alebo nezáujem o marketingové oslovenie. Z uvedeného dôvodu Vás môžeme kontaktovať aj po odvolaní súhlasu, pokiaľ neuplynula 10-dňová lehota na realizáciu potrebných zmien v našich systémoch.

Osobitne si dovoľujeme upozorniť bývalých klientov OTP Banky Slovensko, že z technických dôvodov vieme realizovať po zlúčení bánk Vaše právo odvolať súhlas s marketingom, či marketingové oslovenie namietať v pôvodných lehotách určených OTP Bankou Slovensko, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jeho doručenia ČSOB.

Súhlas so spracúvaním cookies a využívaním nástrojov na sledovanie užívateľského správania môžete odvolať a svoju preferenciu upraviť postupom uvedeným na príslušných internetových stránkach, ktoré cookies zbierajú.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Uvedomujeme si vážnosť a aktuálnosť témy ochrany osobných údajov, a preto sme v Memorande zosumarizovali proces, akým pristupujeme k Vašim osobným údajom a na aký účel ich využívame. Týmto dokumentom Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s dôverou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technologickej ochrany.

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte nám na dpo@csob.sk.

Vklady fyzických osôb a niektorých právnických osôb v ČSOB, a.s. a ČSOB Stavebnej sporiteľni, a.s. sú v zmysle zákona o ochrane vkladov č. 118/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov chránené a v prípade, ak sa tieto stanú nedostupnými, bude za ne poskytnutá náhrada z prostriedkov Fondu ochrany vkladov, najviac však vo výške 100 000 €.

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Informácia o ochrane banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v zmysle Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou")

Vedenie a všetci zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny (ďalej len „banka") pri svojej práci, vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom banky dôsledne uplatňujú platné právne predpisy. Medzi základné a hlavné právne normy, ktoré sú pre banku záväzné a plne sa v banke uplatňujú, patria aj zákony – zákon o bankách a  zákon o ochrane pred legalizáciou. Svojou obozretnosťou pri výkone všetkých bankových činností a dodržiavaním povinností v uvedených zákonoch (hlavne  pri plnej identifikácii a overovaní totožnosti klientov, pri analýze klientov a bankových operácií, ktoré sú neobvyklé a existuje riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pri aktívnej spolupráci s inými subjektmi a organizáciami pri plnení uvedených zákonov a pod.) sa banka snaží zabrániť, aby bola zneužitá na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a na podporu alebo financovanie terorizmu. Princíp „Poznaj svojho klienta" a s tým súvisiace postupy na identifikáciu každého klienta boli plne implementované do bankových postupov a procesov.

Koncepcia banky pri plnení uvedených povinností bola zapracovaná do jej interných smerníc a do kontrolného systému. Boli stanovené základné predpoklady  a podmienky na priebežnú realizáciu opatrení na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu pri výkone bankových činností a pri realizácii obchodov s klientmi.

Koncepcia banky je trvale presadzovaná a realizovaná členmi štatutárneho orgánu a dozornou radou banky, jej vedúcimi zamestnancami ako aj jednotlivými zamestnancami banky. Všetci zamestnanci banky sú ihneď pri nástupe do banky a tiež aj neskôr každý rok pravidelne školení o uplatňovaní pravidiel zameraných na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, na odhaľovanie, identifikáciu a zabránenie uskutočneniu neobvyklej obchodnej operácie a porušovaniu uvedených zákonov.

Interné smernice a postupy zamestnancov banky vychádzajú tak z ustanovení uvedených zákonov Slovenskej republiky, ako aj z princípov európskej legislatívy, z Wolsbergských zásad, z odporúčaní FATF a Bazilejského výboru pre bankový dohľad.

 Prečo sa banka pýta

 Embargo politika ČSOB Finančnej skupiny

 Embargo policy

Skratka PRIIP pozostáva z anglických slov Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Je to európske nariadenie, ktoré upravuje tvorbu a poskytovanie dokumentov s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované produkty. Neprofesionálny klient sa s pojmom PRIIP v praxi stretne, ak sa rozhodne obchodovať so štrukturalizovanými produktmi.

Investičné finančné nástroje

Výnosové termínované vklady

Finančný nástroj Podkladové aktívum
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/USD, viazanosť 1 mesiac EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/USD, viazanosť 12 mesiacov EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/NOK, viazanosť 1 mesiac EUR/NOK
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/CZK, viazanosť 1 mesiac EUR/CZK
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/TRY, viazanosť 1 mesiac EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/TRY, viazanosť 12 mesiacov EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/PLN, viazanosť 1 mesiac EUR/PLN
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/AUD, viazanosť 1 mesiac EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/AUD, viazanosť 12 mesiacov EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/SEK, viazanosť 1 mesiac EUR/SEK
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/GBP, viazanosť 1 mesiac EUR/GBP
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/CHF, viazanosť 1 mesiac EUR/CHF
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/HUF, viazanosť 1 mesiac EUR/HUF
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/CAD, viazanosť 1 mesiac EUR/CAD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/JPY, viazanosť 1 mesiac EUR/JPY
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/CAD, viazanosť 1 mesiac USD/CAD
Výnosový termínovaný vklad v USD, EUR/USD, viazanosť 1 mesiac EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, EUR/USD, viazanosť 12 mesiacov EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, GBP/USD, viazanosť 1 mesiac GBP/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, AUD/USD, viazanosť 1 mesiac AUD/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/PLN, viazanosť 1 mesiac USD/PLN
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/CZK, viazanosť 1 mesiac USD/CZK
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/NOK, viazanosť 1 mesiac USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/NOK, viazanosť 12 mesiacov USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/TRY, viazanosť 1 mesiac USD/TRY
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/HUF, viazanosť 1 mesiac USD/HUF
Výnosový termínovaný vklad v GBP, EUR/GBP, viazanosť 1 mesiac EUR/GBP
Výnosový termínovaný vklad v GBP, GBP/USD, viazanosť 1 mesiac GBP/USD
Výnosový termínovaný vklad v CZK, AUD/CZK, viazanosť 1 mesiac AUD/CZK
Výnosový termínovaný vklad v CZK, EUR/CZK, viazanosť 1 mesiac EUR/CZK
Výnosový termínovaný vklad v CZK, USD/CZK, viazanosť 1 mesiac USD/CZK
Výnosový termínovaný vklad v PLN, AUD/PLN, viazanosť 1 mesiac AUD/PLN
Výnosový termínovaný vklad v PLN, EUR/PLN, viazanosť 1 mesiac EUR/PLN
Výnosový termínovaný vklad v PLN, USD/PLN, viazanosť 1 mesiac USD/PLN
Výnosový termínovaný vklad v TRY, EUR/TRY, viazanosť 1 mesiac EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v TRY, EUR/TRY, viazanosť 12 mesiacov EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v TRY, USD/TRY, viazanosť 1 mesiac USD/TRY
Výnosový termínovaný vklad v NOK, AUD/NOK, viazanosť 1 mesiac AUD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v NOK, EUR/NOK, viazanosť 1 mesiac EUR/NOK
Výnosový termínovaný vklad v NOK, USD/NOK, viazanosť 1 mesiac USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v NOK, USD/NOK, viazanosť 12 mesiacov USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v AUD, AUD/CZK, viazanosť 1 mesiac AUD/CZK
Výnosový termínovaný vklad v AUD, AUD/NOK, viazanosť 1 mesiac AUD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v AUD, AUD/PLN, viazanosť 1 mesiac AUD/PLN
Výnosový termínovaný vklad v AUD, EUR/AUD, viazanosť 1 mesiac EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v AUD, EUR/AUD, viazanosť 12 mesiacov EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v AUD, AUD/USD, viazanosť 1 mesiac AUD/USD
Výnosový termínovaný vklad v SEK, EUR/SEK, viazanosť 1 mesiac EUR/SEK
Výnosový termínovaný vklad v CHF, EUR/CHF, viazanosť 1 mesiac EUR/CHF
Výnosový termínovaný vklad v HUF, EUR/HUF, viazanosť 1 mesiac EUR/HUF
Výnosový termínovaný vklad v HUF, USD/HUF, viazanosť 1 mesiac USD/HUF
Výnosový termínovaný vklad v CAD, USD/CAD, viazanosť 1 mesiac USD/CAD
Výnosový termínovaný vklad v CAD, EUR/CAD, viazanosť 1 mesiac EUR/CAD
Výnosový termínovaný vklad v SEK, USD/SEK, viazanosť 1 mesiac USD/SEK
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/SEK, viazanosť 1 mesiac USD/SEK

Participačné depozitum

Finančný nástroj Podkladové aktívum
Participačné depozitum v TRY, EUR/TRY, viazanosť 12 mesiacov EUR/TRY

Investičné certifikáty a štruktúrované dlhopisy

Finančný nástroj Podkladové aktívum
ČSOB Investičný certifikát ESGEZ AUD NG EURONEXT® EUROZONE ESG LEADERS SELECT 40EW DECREMENT 5% Index
ČSOB Investičný certifikát SONRGY21 EUR NG Solactive Energy Transition 2021 AR 5% Index
ČSOB Investičný certifikát WLENV EUR NG EURONEXT CDP ENVIRONMENT WORLD EW DECREMENT 5% Index
ČSOB Investičný certifikát WLENV GBP NG EURONEXT CDP ENVIRONMENT WORLD EW DECREMENT 5% Index
ČSOB Investičný certifikát WLENV AUD NG EURONEXT CDP ENVIRONMENT WORLD EW DECREMENT 5% Index
ČSOB Investičný certifikát SOPH2020 80G 2026 EUR Solactive Europe & US Top Pharmaceuticals 2020 AR 5% Index
ČSOB Investičný certifikát ECC5D 80G 2026 CZK EURONEXT CORE EURO & GLOBAL CLIMATE CHANGE EW Decrement 5% Index
ČSOB Investičný certifikát ECC5D 80G 2026 EUR EURONEXT® CORE EURO & GLOBAL CLIMATE CHANGE EW Decrement 5% Index
ČSOB Investičný certifikát ECC5D 80G 2026 USD EURONEXT CORE EURO & GLOBAL CLIMATE CHANGE EW Decrement 5%
ČSOB Investičný certifikát ECC5D 80G 2026 PLN EURONEXT CORE EURO & GLOBAL CLIMATE CHANGE EW Decrement 5%
ČSOB Investičný certifikát SOHOME20 80G 2026 EUR Solactive Home Staying Technologies 2020 AR 5% Index
ČSOB Investičný certifikát SOHOME20 80G 2026 PLN Solactive Home Staying Technologies 2020 AR 5% Index
ČSOB Investičný certifikát SOLWDEEP 80G 2024 EUR SOLACTIVE DEEP VALUE WORLD MV PR INDEX
ČSOB Investičný certifikát SOLWDEEP 90G 2024 PLN SOLACTIVE DEEP VALUE WORLD MV PR INDEX
ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 85G 2025 CZK SOLACTIVE BRANDFINANCE® EUROPEAN LEADERS SELECT 30 INDEX
ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 85G 2025 NOK SOLACTIVE BRANDFINANCE® EUROPEAN LEADERS SELECT 30 INDEX
ČSOB Investičný certifikát BIOEZ 2027 EUR EURONEXT ® EURO LARGE CAP BIODIVERSITY LEADERS 30 DECREMENT 5 INDEX
ČSOB Investičný certifikát BIOEZ 2027 AUD EURONEXT ® EURO LARGE CAP BIODIVERSITY LEADERS 30 DECREMENT 5 INDEX
ČSOB Investičný certifikát BIOEZ 2027 CZK EURONEXT ® EURO LARGE CAP BIODIVERSITY LEADERS 30 DECREMENT 5 INDEX
ČSOB Investičný certifikát SOCOND21 2027 EUR SOLACTIVE SEMICONDUCTOR EQUIPMENT 2021 AR 5% Index
ČSOB Investičný certifikát SX5E 2027 EUR NG EURO STOXX 50 Index
ČSOB Investičný certifikát MXGLME5D 2027 EUR 80G MSCI Global Select ESG Megatrends 5% Decrement EUR Index
ČSOB Investičný certifikát MXGLME5D 2027 AUD 80G MSCI Global Select ESG Megatrends 5% Decrement EUR Index
ČSOB Investičný certifikát MXGLDE5E 2028 EUR NG MSCI Global Diversified ESG 100 Decrement 5% Index
ČSOB Investičný certifikát MXWOELD5 2026 EUR NG MSCI World ESG Leaders 5% Decrement EUR Index
ČSOB Investičný certifikát MXWDH5XE 100G 2026 EUR MSCI World IMI Digital health Select 5% Risk Control Index
ČSOB Investičný certifikát MXWDH5XE 100G 2026 AUD MSCI World IMI Digital health Select 5% Risk Control Index
ČSOB Investičný certifikát MXGLME5D 2028 EUR NG MSCI Global Select ESG Megatrend 5% Decrement Index

Zaisťovacie finančné nástroje

Devízové swapy

Finančný nástroj Podkladové aktívum
Devízový swap - EUR/USD (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/USD
Devízový swap - EUR/USD (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/USD
Devízový swap - EUR/USD (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/USD
Devízový swap - EUR/USD (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/USD
Devízový swap - EUR/CZK (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/CZK
Devízový swap - EUR/CZK (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/CZK
Devízový swap - EUR/CZK (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/CZK
Devízový swap - EUR/CZK (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/CZK
Devízový swap - EUR/TRY (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/TRY
Devízový swap - EUR/TRY (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/TRY
Devízový swap - EUR/TRY (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/TRY
Devízový swap - EUR/TRY (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/TRY
Devízový swap - EUR/JPY (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/JPY
Devízový swap - EUR/JPY (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/JPY
Devízový swap - EUR/JPY (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/JPY
Devízový swap - EUR/JPY (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/JPY
Devízový swap - EUR/AUD (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/AUD
Devízový swap - EUR/AUD (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/AUD
Devízový swap - EUR/AUD (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/AUD
Devízový swap - EUR/AUD (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/AUD
Devízový swap - EUR/NOK (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/NOK
Devízový swap - EUR/NOK (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/NOK
Devízový swap - EUR/NOK (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/NOK
Devízový swap - EUR/NOK (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/NOK
Devízový swap - EUR/PLN (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/PLN
Devízový swap - EUR/PLN (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/PLN
Devízový swap - EUR/PLN (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/PLN
Devízový swap - EUR/PLN (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/PLN
Devízový swap - EUR/CAD (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/CAD
Devízový swap - EUR/CAD (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/CAD
Devízový swap - EUR/CAD (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/CAD
Devízový swap - EUR/CAD (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/CAD
Devízový swap - EUR/SEK (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/SEK
Devízový swap - EUR/SEK (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/SEK
Devízový swap - EUR/SEK (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/SEK
Devízový swap - EUR/SEK (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/SEK
Devízový swap - EUR/GBP (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/GBP
Devízový swap - EUR/GBP (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/GBP
Devízový swap - EUR/GBP (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/GBP
Devízový swap - EUR/GBP (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/GBP

Upozornenie: Informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami vo vzťahu k produktu s konkrétnym podkladovým aktívom je možné primerane aplikovať aj na iné podkladové aktíva produktu s podobnými charakteristikami.