Vážený návštevník,

používate internetový prehliadač, ktorý z dôvodu bezpečnosti a používateľského komfortu už nepodporujeme. Pri prehliadaní s Vaším starým prehliadačom, stránky nebudú fungovať správne.

Pre plnohodnotný zážitok použite, prosím, novší a bezpečnejsí prehliadač (napríklad Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge).

SME - exOTP | ČSOB

Pre klientov exOTP Banky

SME

Účty, Termínované vklady

Povolené prečerpanie na otp BIZNIS Konte, poskytnuté bývalou OTP Bankou Slovensko, a.s.:

 • Predaj produktu povolené prečerpanie na otp BIZNIS Konte bol ukončený k 30.9.2021.
 • Zmluvné vzťahy k existujúcim prečerpaniam sú po 30.9.2021 ukončované výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou dobou v súlade s Obchodnými podmienkami vedenia depozitných produktov a služieb v OTP Banka Slovensko, a.s. (bod 174.) a povinnosťou klienta splatiť vyčerpaný limit povoleného prečerpania a splniť všetky záväzky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, a to do 5 pracovných dní po skončení výpovednej lehoty - zániku zmluvy/dodatku o poskytnutí povoleného prečerpania.
 • Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
 • Klientovi zaniká nárok na čerpanie peňažných prostriedkov na ťarchu limitu povoleného prečerpania/povoleného debetu v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bola Klientovi doručená výpoveď.
 • V prípade otázok, prosím, kontaktujte svojho vzťahového manažéra alebo najbližšiu pobočku ČSOB banky.

Úvery

Úvery poskytnuté bývalou OTP Bankou Slovensko, a.s.:

 • otp MIKROúvery
 • otp refinančné MIKROúvery
 • otp EU MIKROúvery
 • Úvery so SIH antikorona zárukou
 • Úvery so SIH antikorona zárukou 2
 • Úvery na financovanie prevádzkových a/alebo investičných potrieb, vrátane úverov na financovanie projektov z EU fondov a/alebo iných podporných programov

Zmluvné vzťahy k vyššie uvedeným typom úverov, ktoré boli uzatvorené do právneho zlúčenia s ČSOB, zostávajú v platnosti. Riadia sa podmienkami, stanovenými v zmluve o úvere, uzavretej s bývalou OTP Bankou Slovensko, a.s.

Individuálne požiadavky na zmeny v týchto existujúcich zmluvných vzťahoch, napr. požiadavky na predčasnú / mimoriadnu splátku, úpravu splátkového kalendára a pod. konzultujte so svojím vzťahovým manažérom alebo kontaktujte najbližšiu pobočku ČSOB Banky.