session will timeout!
Prihlásený
Do odhlásenia zostáva minút a sekúnd

Podielové fondy

Názov fondu/ISIN Kategória fondov Mena fondu
Názov fondu
Zmena ceny v %
Cena
Mena
Dátum
Archipel Portfolio Pro August 95
0,05
11,1793
EUR
17.04.2014
Archipel Portfolio Pro February 95
0,05
11,1332
EUR
17.04.2014
Archipel Portfolio Pro May 90
0,21
11,0043
EUR
17.04.2014
Archipel Portfolio Pro November 90
0,16
325,5116
EUR
17.04.2014
ČSOB Dlhopisový o.p.f.
0,00
0,045326
EUR
16.04.2014
ČSOB EURO KONTO o.p.f.
0,00
0,041104
EUR
17.04.2014
ČSOB Privátny o.p.f.
0,01
0,038961
EUR
17.04.2014
ČSOB Rastový o.p.f.
0,53
0,037435
EUR
16.04.2014
ČSOB Svetový akciový o.p.f.
1,14
0,055451
EUR
16.04.2014
ČSOB Vyvážený o.p.f.
0,48
0,038937
EUR
16.04.2014
Horizon CSOB Svetovy pokrok 1
0,00
0,00
EUR
Zobraziť všetky fondy

Upozornenie: Úlohou tohto reklamného dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút alebo stanovy podielového fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, na predajných miestach Československej obchodnej banky, a.s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk. S investíciou je spojené aj riziko, hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. V súlade so štatútom alebo stanovami podielového fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte prekročiť 35 % hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.

Upozornenie: S investíciou do produktu MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. ČSOB Poisťovňa, a. s. nepreberá zodpovednosť za riziko straty v dôsledku zlyhania emitenta podkladových aktív či inej osoby pri plnení ich zmluvných záväzkov. Uvedené riziko nesie v plnej miere poistník a poistený. ČSOB Poisťovňa, a. s. neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Hodnota investície sa môže v budúcnosti meniť. Finančné riziko s tým spojené znáša v plnej miere poistník a poistený. Informácia o možnosti investovať do produktu MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT nie je verejnou ponukou na investovanie v súlade so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, do fondov, ktoré tvoria podkladové aktívum danej emisie v rámci produktu MAXIMAL/ČSOB INVEST GARANT. Údaje o hodnote podkladového aktíva, predstavujú zhodnotenie ceny podielu investičnej stratégie. Uvedená hodnota sa podieľa na tvorbe hodnoty poistenia každého poistníka.