Právne informácie

Tieto informácie o Podmienkach používania internetových stránok sa publikujú za účelom informovania fyzických a právnických osôb – používateľov (ďalej len „používateľ") o právach a povinnostiach príslušných členov ČSOB Finančnej skupiny („ČSOB FS") ako aj právach používateľov v súvislosti s prístupom a využívaním týchto internetových stránok.

ČSOB je prevádzkovateľom internetových stránok www.csob.sk ako aj ostatných v jej prospech zaregistrovaných domén, na ktoré môžu odkazovať obchodné podmienky príslušného člena ČSOB FS alebo reklamné kampane príslušného člena ČSOB FS (ďalej len „internetové stránky" alebo „stránky"). Príslušný člen ČSOB FS ako autor týchto stránok má podľa autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov) majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Iba ČSOB FS , resp. jej príslušný člen je oprávnený stanoviť, zverejniť, meniť a rušiť obsah týchto internetových stránok, ako aj podmienok ich používania. Používateľ použitím týchto internetových stránok dáva súhlas s týmito Podmienkami používania internetových stránok a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Používateľ je oprávnený využívať internetové stránky výlučne pre vlastné potreby. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu ČSOB FS, resp. jej príslušného člena do ich obsahu alebo prostredníctvom nich distribuovať, zverejňovať alebo umožniť distribuovanie alebo zverejnenie čo i len časti ich obsahu (vrátane grafických zobrazení, akéhokoľvek loga a pod). V prípade porušenia tohto zákazu je ČSOB FS , resp. jej príslušný člen oprávnený vyvodiť sankcie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, že prístup k niektorým údajom a informáciám na internetových stránkach je podmienený poskytnutím údajov, ktoré môžu mať charakter osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a používateľ vyjadrí súhlas s ich spracúvaním a archiváciou ČSOB FS, resp. jej príslušným členom ako aj s tým, že ČSOB FS, resp. jej príslušný člen je oprávnený osloviť používateľa s ponukou svojich služieb a produktov, resp. s ponukou služieb a produktov ktoréhokoľvek člena ČSOB FS.

Informácie uverejnené na internetových stránkach majú informatívny charakter a s výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetových stránkach, charakter právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi ČSOB FS , resp. jej príslušným členom a používateľom internetových stránok, ak nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak (v takýchto prípadoch sa vzniknutý právny vzťah riadi týmito podmienkami platnými v čase vzniku príslušného právneho vzťahu). ČSOB FS , resp. jej príslušný člen nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú používateľovi použitím týchto internetových stránok, ani za obsah informácií alebo reklamy, resp. propagácie tretích osôb, ktoré je možno použiť prostredníctvom týchto internetových stránok.

Tieto Podmienky používania internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky sa zverejňujú dňa 13.2.2013.

Základné informácie

Ak Vaša spoločnosť uzatvára akékoľvek mimoburzové derivátové obchody (druhy obchodov - forwardy, opcie alebo swapy) s akýmkoľvek podkladovým aktívom (úroky, meny, komodity, kurzy, indexy), bude musieť spĺňať požiadavky nového nariadenia EÚ o regulácii trhu s mimoburzovými derivátmi. Výnimku tvoria fyzické osoby nepodnikatelia.

Cieľom tejto regulácie je významné zvýšenie stability, transparentnosti a dôvery verejnosti vo finančné trhy a zabezpečiť prístup k dátam o týchto obchodoch pre regulačné úrady.

Viac informácií

Memorandum ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) ako aj ďalšími platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.

Toto Memorandum Ochrany Osobných Údajov (ďalej len „Memorandum“) Vám poskytne všeobecné informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje v rámci skupiny ČSOB, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázku ohľadom spracúvania svojich osobných údajov, a taktiež ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s tým, ako v ČSOB spracúvame osobné údaje našich klientov a návštevníkov internetových stránok www.csob.sk, www.csobleasing.sk, www.csobadvisory.sk, www.csobmatchit.sk a ďalšie internetové stránky, ktorých prevádzkovateľom je člen ČSOB skupiny. Odporúčame Vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto Memorande dôkladne prečítali.

Toto Memorandum obsahuje všeobecné informácie podľa čl. 13 a 14 GDPR. Existujú však aj špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré odkazujú na toto Memorandum a dopĺňajú alebo spresňujú ho vo vzťahu k špecifickým spracovateľským operáciám alebo situáciám. V každom prípade je potrebné tieto špecifické informácie čítať súčasne s týmto Memorandom. Ide najmä o tieto informácie:

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich údajov (ČSOB)

ČSOB je jednou z najväčších banko-poistných skupín na Slovensku, pričom do skupiny ČSOB patria všetky tu uvedené spoločnosti (ďalej len spoločne ako „ČSOB“ alebo „skupina ČSOB“). Svojim klientom poskytujeme široké portfólio produktov a služieb, predovšetkým vedenie účtov, financovanie majetku prostredníctvom úverov a lízingu, rôzne druhy poistenia, produkty pre finančnú istotu v starobe alebo invalidite, financovanie bývania formou hypotekárnych úverov, stavebné sporenie, kolektívne investovanie a správu majetku, ako aj služby spojené s obchodovaním s cennými papiermi na finančných trhoch. Naša skupina je súčasťou medzinárodnej banko-poistnej skupiny materskej spoločnosti KBC Group NV.

Prevádzkovateľmi spracúvaných osobných údajov sú nasledovné spoločnosti patriace do skupiny ČSOB:

Československá obchodná banka, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4314/B (ďalej aj ako „ČSOB Banka“).

ČSOB Poisťovňa, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 31 325 416, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 444/B (ďalej aj ako „ČSOB Poisťovňa“).

ČSOB Leasing, a.s.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 815 10, IČO: 35 704 713, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 1220/B.

ČSOB Leasing poisťovací maklér, s.r.o.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 815 10, IČO: 35 887 222, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 31861/B.1v

KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 243 929, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 2159/B

ČSOB Real, s. r. o.
so sídlom: Žižkova 11, Bratislava 811 02, IČO: 47 735 104, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 98281/B

Za prevádzkovateľa spracúvajúceho Vaše osobné údaje sa považuje tá spoločnosť ČSOB:

 • ktorá Vám poskytuje finančnú službu, produkt alebo finančné poradenstvo;
 • s ktorou ste v zmluvnom vzťahu;
 • ktorej ste poskytli Vaše osobné údaje prípadne súhlas na ich spracúvanie;
 • ktorá Vaše údaje získala od Vás alebo od inej oprávnenej osoby za určitým tu uvedeným účelom spracúvania.

Vo väčšine prípadov spravuje Vaše údaje ako prevádzkovateľ tá spoločnosť ČSOB, ktorej ste klientom. Ak máte produkty u viacerých členov ČSOB, spravuje daný člen ČSOB tie údaje, ktoré sa týkajú ním poskytnutého produktu.

Za určitých okolností môže člen skupiny ČSOB vystupovať aj ako sprostredkovateľ pre iného člena skupiny ČSOB, ktorý je v postavení prevádzkovateľa. Môže ísť napríklad o situáciu, keď Vám ČSOB banka sprostredkuje uzavretie poistnej zmluvy s ČSOB Poisťovňou.

V niektorých prípadoch členovia skupiny ČSOB, prípadne aj s inými členmi skupiny KBC (alebo s inými externými spoločnosťami) vystupujú ako spoloční prevádzkovatelia podľa čl. 26 GDPR, čo znamená, že spoločne určujú podmienky a účel spracúvania Vašich údajov. Spoloční prevádzkovatelia zodpovedajú za spracúvanie Vašich údajov spoločne v rozsahu, v akom sa podieľajú na danom spracúvaní.

Vyššie uvedené je spôsobené tým, že poskytujeme viaceré spoločné alebo súvisiace finančné produkty alebo služby (napr. banko-poistné produkty). Interne sú niektorí pracovníci ČSOB skupiny zamestnaní a zdieľaní vo viacerých spoločnostiach patriacich do skupiny ČSOB a zároveň ten istý klient môže využívať viaceré produkty a služby od rôznych spoločností patriacich do skupiny ČSOB. Týmto skutočnostiam sme prispôsobili aj náš konsolidovaný „marketingový“ súhlas, ktorý nám umožňuje komunikovať so zákazníkmi na úrovni skupiny ČSOB. Zároveň, niektoré z našich IT systémov sú spoločné a IT kapacity sú takisto zdieľané naprieč skupinou ČSOB resp. skupinou KBC.

V dohode spoločných prevádzkovateľov si spoloční prevádzkovatelia určili nasledovné zodpovednosti:

 • a) spracúvať údaje zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe,
 • b) osobné údaje získavať na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely,
 • c) získavať údaje primerané, relevantné a obmedzené v rozsahu, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú,
 • d) aktualizovať údaje správne a podľa potreby,
 • e) uchovávať údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • f) spracúvať údaje spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení,
 • g) poskytovať informácie pre dotknuté osoby podľa čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov jednotne, a to prostredníctvom tohto memoranda.

2. Zodpovedná osoba a kontaktné údaje

Zodpovedná osoba (Data Protection Officer) skupiny ČSOB plní úlohu kontaktného miesta v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov v ČSOB. V súvislosti s ochranou osobných údajov vystupuje zodpovedná osoba v mene všetkých členov skupiny ČSOB. Zodpovedná osoba Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, povinností vyplývajúcich členom skupiny ČSOB z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov alebo otázky k informáciám obsiahnutým v tomto Memorande.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Group Data Protection Officer pre ČSOB:

Ivana Prívozníková
e-mailová adresa: dpo@csob.sk,

písomne na adrese: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava 811 02.

Akúkoľvek žiadosť podľa GDPR týkajúcu sa ktorejkoľvek spoločnosti patriacej do skupiny ČSOB prosím smerujte na vyššie uvedené kontaktné údaje našej zodpovednej osoby. Vaše práva a žiadosti môžete však uplatňovať aj priamo prostredníctvom technických nastavení našich aplikácií.

3. Účely spracúvania a právne základy

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely spracúvania a na základe nasledovných právnych základov:

Účel spracúvania Právny základ
1. Poskytovanie finančných produktov a služieb Plnenie zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov), plnenie zákonnej povinnosti a oprávnené záujmy
2. Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti Plnenie zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov) a oprávnené záujmy
3. Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi Splnenie zákonnej povinnosti
4. Právne a zmluvné účely Plnenie zmluvy (vrátane predzmluvných vzťahov), splnenie zákonnej povinnosti a oprávnené záujmy
5. Účely priameho marketingu a PR Súhlas alebo oprávnený záujem
6. Bezpečnosť a vývoj IT systémov Plnenie zákonnej povinnosti a oprávnený záujem
7. Ochrana majetku a bezpečnosti Oprávnený záujem a splnenie zákonnej povinnosti
8. Štatistické účely Právny základ vyššie uvedených pôvodných účelov v zmysle čl. 89 GDPR
9. Archivácia vo verejnom záujme Splnenie zákonnej povinnosti ako aj právny základ vyššie uvedených pôvodných účelov v zmysle čl. 89 GDPR

Bližšie vysvetlenie jednotlivých účelov spracúvania:

Poskytovanie finančných produktov a služieb. Každá spoločnosť skupiny ČSOB spracúva osobné údaje v rámci poskytovaných produktov a služieb v rozsahu svojej licencie udelenej NBS alebo iného povolenia na podnikanie. Pre ilustráciu, v prípade ČSOB Banky ide primárne o poskytovanie bankových produktov a služieb, v prípade ČSOB Poisťovne ide primárne o poskytovanie poistných produktov a služieb, v prípade ČSOB Leasing o poskytovanie financovania a rôznych leasingových a úverových produktov a služieb a podobne. Zároveň, viacerí členovia ČSOB skupiny majú licenciu na sprostredkovanie iných finančných služieb a konajú ako finanční sprostredkovatelia pre iné finančné inštitúcie, či už patriacich do skupiny ČSOB/KBC, alebo aj mimo nej. V každom prípade však ide o poskytovanie (určitého typu) finančných produktov a služieb, vrátane súvisiaceho poradenstva a starostlivosti. Súčasťou spracúvania je poskytovanie daných služieb aj prostredníctvom mobilných aplikácií ČSOB. Tento účel zahŕňa aj spracúvanie nevyhnutné pre splnenie všetkých špecifických regulačných povinností týkajúcich sa finančného sektora (ako napr. prevencia pred praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu) ako aj vykonávania nevyhnutných prieskumov spokojnosti a analýz v rámci vývoja nových produktov a služieb.

Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. ČSOB poskytuje svojim klientom viaceré služby informačnej spoločnosti vrátane prevádzkovania webstránok, aplikácií, poskytovania doplnkových SmartSlužieb+ alebo „beyond banking“ služieb, ktoré zvyšujú komfort klienta finančnej inštitúcie v rôznych životných situáciách (ako napr. zakúpenie cestovného alebo parkovacieho lístka alebo služby virtuálneho asistenta „Kate“). Zahŕňa aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom webových sídiel alebo mobilných aplikácií (napr. „ČSOB Smart Banking“), ak daná funkcionalita alebo služba nespadá pod finančné produkty alebo služby. Bližšie podrobnosti vysvetľuje dokument Pravidlá ochrany súkromia v mobilných aplikáciách skupiny ČSOB a na stránke www.csob.sk/cookies.

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi. Ide o splnenie všeobecných právnych povinností mimo špecifických regulačných povinností vzťahujúcich sa na finančný trh a mimo povinností v rámci ostatných účelov. Môže zahŕňať napríklad spracúvanie osobných údajov v rámci oznamovania protispoločenskej činnosti (whistleblowing) na základe zákona o protispoločenskej činnosti alebo činnosti prevencie, odhaľovania a vyšetrovania zneužitia trhu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, ktoré by mohlo poškodiť iných klientov či našu skupinu. Obsahuje tiež agendu GDPR (napríklad vybavovanie žiadostí dotknutých osôb) a účtovnú a daňovú agendu. Ako regulované subjekty podliehajú jednotliví členovia ČSOB daňovým a účtovným povinnostiam vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov. S cieľom plnenia týchto povinností voči regulátorom spracúvame Vaše údaje napríklad vrátane spracúvania osobných údajov v rámci účtovných dokladov a súvisiacej komunikácie.

Právne a zmluvné účely. Ide o uplatňovanie práv členov skupiny ČSOB, vymáhanie pohľadávok z poskytnutých produktov (úvery, poistenia, lízingy), o sporovú, súdnu, zmluvnú a právnu agendu, ako aj spracúvanie osobných údajov v rámci akýchkoľvek správnych, súdnych, trestných alebo iných právnych konaní alebo kontrol. Prípadne môže ísť o vybavovanie akýchkoľvek podnetov alebo žiadostí uplatnených na základe zákona (napríklad žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR). Na tento účel môžeme spracúvať osobné údaje, ktoré boli pôvodne získané aj na iné účely, pričom v zásade môže ísť o akýkoľvek iný tu vymedzený pôvodný účel.

Účely priameho marketingu a PR. Zahŕňa spracúvanie osobných údajov v rámci akejkoľvek formy priamej marketingovej komunikácie a cielenej reklamy, informovania o produktoch, službách a ponukách (členov skupiny ČSOB prípadne tretích strán / partnerov), realizácia kampaní vrátane profilovania a prispôsobovania marketingovej komunikácie preferenciám klientov, komunikácie a kampaní na sociálnych sieťach alebo v rámci spotrebiteľských súťaží. Takisto daný účel zahŕňa využívanie marketingových analytických nástrojov a štatistických nástrojov na meranie úspešnosti kampaní, a to aj na báze „cookies“ alebo podobných súborov a technológií.

Bezpečnosť a vývoj IT systémov. Ide o vykonávanie pravidelných analýz rizík, prevenciu a kontrolu postupov v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov, prideľovanie, zmena a odoberanie prístupových údajov, správa hesiel, monitorovanie používateľov a zariadení v rámci riadenia bezpečnosti. V určitých prípadoch nie je možné účinne zaviesť nový software v našich systémoch bez toho, aby sme ho neotestovali aj na dátach našich klientov. Ide o výnimočné prípady, keď máme nastavené prísne postupy na to, aby bola zachovaná bezpečnosť a integrita Vašich dát v systémoch..

Ochrana majetku a bezpečnosti. Ide primárne o prevádzku kamerových a bezpečnostných systémov našich bankomatov, obchodných priestorov a budov, kontrolu a evidenciu návštev a stretnutí, ale aj fyzickú bezpečnosť zabezpečovanú súkromnými bezpečnostnými službami (napr. recepcie alebo prenos hotovosti). Kamerové systémy sú inštalované s cieľom ochrany osôb a majetku pred protiprávnymi konaniami, predovšetkým v rámci prevencie a objasňovania lúpežných prepadnutí, krádeží, vandalizmu či rôznych podvodných konaní.

Štatistické účely. Ide o zostavovanie štatistických výstupov, výkazov , hlásení, správ, analýz a rôznych podkladov potrebných pre interné štatistické účely banky, NBS a iných regulátorov ako aj iných štátnych orgánov či právnických osôb.

Archivácia vo verejnom záujme. Ide o uchovávanie papierových, zálohovanie elektronických dokumentov, záznamov o pošte, likvidácii dokumentov, postupovanie dokumentov štátnym archívom, správu registratúry a plnenie povinnosti zo zákona o archívoch a registratúrach.

Detailnejšie informácie o tom, aké spracovateľské operácie alebo agendy sú zahrnuté v rámci vyššie uvedených účelov, ako aj detailnejšie informácie o právnych základoch, na ktoré sa spoliehame, nájdete v dokumente Podrobné vymedzenie spracovateľských operácií, účelov spracúvania a právnych základov. Tento dokument priebežne aktualizujeme.

4. Zlučiteľné účely spracúvania

V niektorých prípadoch Vaše osobné údaje získame za určitým (tu uvedeným) účelom spracúvania, ale následne vznikne potreba spracúvať dané údaje aj iné účely spracúvania. Ak k danej zmene účelu spracúvania nemáme Váš súhlas alebo dané spracúvanie nevyžadujú právne predpisy, môžeme tak postupovať len ak sú tieto ďalšie účely zlučiteľné s pôvodnými účelmi. Nižšie uvádzame identifikované situácie, ku ktorým v praxi dochádza opakovane a ktoré prešli tzv. testom zlučiteľnosti v zmysle čl. 6 ods. 4 GDPR:

Zlučiteľné účely spracúvania Pôvodné účely spracúvania Vysvetlenie
Právne a zmluvné účely V zásade akékoľvek tu uvedené účely spracúvania Právny spor, konanie a potreba dokazovania v nich môže vzniknúť na podklade a môže sa týkať akýchkoľvek osobných údajov spracúvaných pôvodne za akýmkoľvek iným účelom.
Bezpečnosť a vývoj IT systémov V zásade akékoľvek tu uvedené účely spracúvania Vzhľadom na to, že spracúvanie osobných údajov na všetky tu uvedené účely spracúvania prebieha v IT prostredí, potreba zabezpečenia primeranej úrovne bezpečnosti objektívne vyžaduje pracovať so všetkými účelmi ako pôvodnými. V niektorých výnimočných prípadoch je taká potreba daná aj vývojom a testovaním nových IT systémov.
Účely priameho marketingu a PR
 • Poskytovanie finančných produktov a služieb;
 • Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti;
Prispôsobovanie ponuky produktov a služieb na mieru vyžaduje pracovať s kontaktnými údajmi o klientovi a spôsobe jeho využívania našich produktov a služieb.

5. Oprávnené záujmy, ktoré sledujeme

Sledujeme nasledovné oprávnené záujmy v rámci vybraných účelov spracúvania:

Účel spracúvania Sledované oprávnené záujmy
1. Poskytovanie finančných produktov a služieb
 • Identifikácia klientov a ich zástupcov
 • Servisná komunikácia a starostlivosť
 • Vykonávanie identifikácie a overovanie identifikácie klientov, potenciálnych klientov a ich zástupcov a dokumentovanie činnosti finančného sprostredkovania;
 • Overovanie stavu a hodnoty nehnuteľností
 • Riadenie úverového a poistného rizika a vytváranie rizikových modelov
 • Vedenie registrov
 • Poskytovanie údajov o adrese platiteľov poskytovateľovi platobných služieb príjemcu platby v rámci prevodov akýchkoľvek finančných prostriedkov v celej EÚ aj mimo EÚ
 • Vnútorná správa a reporting
 • Vytváranie a využívanie dátových modelov
 • Výskum, vývoj a vylepšovanie finančných produktov a služieb
2. Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti
 • Výskum, vývoj a vylepšovanie aplikácií a služieb
3. Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi
 • Ochrana pre legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (AML)
 • Ochrana osobných údajov (GDPR)
 • Akcionári/spoločníci a korporátna agenda
4. Právne a zmluvné účely
 • Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov (právna agenda)
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Súdne spory a právne konania
 • Uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov s právnickými osobami
 • Správa majetku
 • Zdieľanie údajov na vnútorné administratívne potreby v rámci skupiny ČSOB
5. Účely priameho marketingu a PR
 • Cielená reklama (priamy marketing)
 • Zvyšovanie povedomia a dobrého mena (PR)
6. Bezpečnosť a vývoj IT systémov
 • Monitorovanie používateľov a zariadení
 • Profilovanie a využívanie AI technológií pre zvyšovanie bezpečnosti
 • Vývoj, vylepšovanie a testovanie softvéru a bezpečnostné testovanie.
7. Ochrana majetku a bezpečnosti
 • Kamerové systémy na ochranu banky
 • Kamerové systémy na ochranu iných priestorov v rámci skupiny ČSOB
 • Systémy na kontrolu a evidenciu vstupov do chránených priestorov v rámci skupiny ČSOB
 • GPS monitoring firemných vozidiel
 • Využívanie súkromných bezpečnostných služieb

Podľa čl. 21 GDPR máte právo namietať z dôvodov Vašej konkrétnej situácie proti každému spracúvaniu, ako aj profilovaniu, ktoré je založené na týchto oprávnených záujmoch.

6. Aké údaje o Vás spracúvame

Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To znamená, že nejde len o známe identifikátory, ako meno, priezvisko či dátum narodenia. GDPR definuje osobný údaj ako akékoľvek informácie, ktoré vedú k určeniu konkrétnej fyzickej osoby. Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu s príslušnými právami k osobným údajom.

V ČSOB spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú potrebné po poskytovanie profesionálnych služieb, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený potrebou dosiahnutia sledovaného účelu spracúvania.

V niektorých prípadoch spracúva ČSOB Vaše osobné údaje v takom rozsahu, ktorý neumožňuje Vašu individuálnu identifikáciu. Môže sa tak stať v prípadoch poskytnutia kontaktných údajov v rámci kontaktných formulárov, v prípade spotrebiteľských súťaží alebo pri plnení niektorých povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje potrebujeme na poskytnutie požadovaného produktu alebo služby. Poskytovanie Vašich údajov, ktoré nám poskytujete na základe udeleného súhlasu, je z Vašej strany dobrovoľné. Ide predovšetkým o spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely. Sú však prípady, keď od Vás požadujeme údaje, bez ktorých Vám nedokážeme poskytnúť príslušný produkt alebo službu. Je tomu tak v prípade, ak sú Vaše údaje nevyhnutné pre uzavretie a plnenie zmluvy, plnenie povinností vyplývajúcich nám z právnych predpisov alebo pre naše oprávnené záujmy.

Medzi spracúvané údaje patria okrem iného nasledujúce kategórie osobných údajov

 • Identifikačné a kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného alebo iného pobytu, korešpondenčná adresa, rodné číslo (ak je pridelené), dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, platnosť dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty. Vaše identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Tieto údaje zbierame v rozsahu, ktorý nám umožňujú právne predpisy, ako je predovšetkým zákon o bankách, zákon o poisťovníctve, zákon o stavebnom sporení či Obchodný zákonník.
 • Údaje o produktoch a službách: spracúvame tiež údaje získané pri zriadení a využívaní produktov a služieb ČSOB. Zhromažďujeme tiež informácie o tom, z akých zariadení pristupujete k našim službám elektronickou cestou. To nám pomáha pri optimalizácii našich platforiem a ich ďalšom vývoji, rovnako ako pri zvyšovaní úrovne bezpečnosti. Medzi tieto údaje patrí napríklad IP adresa, informácia o internetovom prehliadači a o hardware príslušného zariadenia.
 • Transakčné údaje: spracúvame údaje o prijatých a odoslaných platbách, ako napríklad údaje o osobe príjemcu, či odosielateľa platby.
 • Údaje z komunikácie a interakcie: medzi tieto údaje patria údaje z nášho vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest, pri využívaní našej mobilnej aplikácie ide o údaje o polohe mobilného zariadenia, ak ho využívate pri používaní našich služieb.
 • Profilové údaje: aby sme Vám mohli ponúknuť produkty a služby vyhovujúce Vašim potrebám, spracúvame údaje typu vek, pohlavie, dosiahnuté vzdelanie, miesto bydliska, rodinný stav či povolanie. Profilové údaje spracúvame aj o nehnuteľnostiach, či podnikateľských aktivitách, aby sme vedeli vyhodnotiť vplyv našich produktov a služieb na životné prostredie.
 • Geolokačné údaje: tieto údaje nám slúžia predovšetkým na zlepšovanie produktov a služieb a poskytovanie čo najvhodnejšej ponuky podľa toho, kde sa pohybujete. Tieto údaje sú zároveň využívané pri prevencii podvodných konaní. Ide o údaje spracúvané napr. pri využívaní našej aplikácie ČSOB SmartBanking, pri používaní bankomatov či pri realizácii jednotlivých transakcií. Tieto údaje sa využívajú aj pri likvidácii poistných udalostí prostredníctvom tzv. videoobhliadok.
 • Údaje o zdravotnom stave: pre potreby životného poistenia a likvidácie poistných udalostí súvisiacich so zdravím je nevyhnutné, aby sme mali k dispozícii aj údaje o Vašom zdravotnom stave. Tieto údaje sú spracúvané aj v niektorých prípadoch, keď to vyžaduje zákon alebo ak to bolo dohodnuté v zmluve medzi nami a Vami.
 • Biometrické údaje: za biometrický údaj sa považuje osobný údaj fyzickej osoby označujúci jej biologickú alebo fyziologickú vlastnosť alebo charakteristiku, na základe ktorej je jednoznačne a nezameniteľne určiteľná. Biometrickým údajom je najmä odtlačok prsta alebo biometrický podpis. Na vybraných obchodných miestach ČSOB Vám umožňujeme uzavretie zmluvy prostredníctvom biometrického podpisu či prístup do Vašej bezpečnostnej schránky pomocou odtlačku prsta, ale aj pri uzatváraní zmluvného vzťahu online, pre ktorý účel je využívaná tvárová biometria. Tieto údaje slúžia na jedinečnú identifikáciu Vašej osoby. Vaše údaje chránime prostredníctvom bezpečnostných zariadení v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami informačnej bezpečnosti.
 • V prípade, ak Vaše zariadenie, na ktorom používate aplikáciu ČSOB SmartBanking využíva funkcionalitu pre prístup prostredníctvom odtlačku prsta alebo prostredníctvom rozpoznania tváre, ČSOB ju môže využiť pri prihlasovaní do aplikácie alebo pre potvrdenie prístupu k vybranej službe, avšak nemá prístup k biometrickým údajom, ktoré ostávajú uložené vo Vašom mobilnom zariadení. Biometrické údaje ČSOB v tomto prípade nespracúva.
 • Nahrávanie telefonických hovorov: audiozáznamy sú vyhotovované z dôvodu legislatívnych požiadaviek v súvislosti s MiFID reguláciou, ale aj z dôvodu ochrany práv a oprávnených záujmov pri zaznamenávaní Vašich obchodných pokynov a obchodoch uzatvorených telefonicky, osobitne pri nahlasovaní poistných udalostí a zmien na poistných zmluvách a tiež z dôvodu zvyšovania kvality našich služieb poskytovaných prostredníctvom call centra.
 • Videozáznam osoby, ktorá sa pohybuje v monitorovaných priestoroch: prostredníctvom kamerového záznamu je možné identifikovať bez doplňujúcich údajov spravidla len pohlavie dotknutej osoby.
 • Údaje o správaní sa užívateľov v digitálnom prostredí: údaje, ktoré spracúvame na sledovanie správania sa užívateľov sú informácie o návšteve webovej stránky ako frekvencia návštev, preferovaný obsah alebo časový údaj využívania stránky. Tieto údaje sa ukladajú do vášho webového prehliadača alebo zariadenia formou “cookies“ súborov alebo obdobných nástrojov. Zároveň medzi údaje týkajúce sa sledovania správania zaraďujeme emailovú interakciu, a to doručenie emailu, prečítanie si emailu alebo prekliknutie sa z emailu cez odkaz nachádzajúci sa v emaily. Takéto sledovanie správania robíme prostredníctvom nástroja na sledovanie „pixel“. Viac informácií o cookies a údajoch využívaných na sledovanie správania môžete nájsť v Pravidlách používania cookies.

7. Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje (zdroj)

Ak ste našim klientom alebo máte s nami uzatvorenú akúkoľvek zmluvu, vo väčšine prípadov máme osobné údaje priamo od Vás, čo súvisí s našou zákonnou povinnosťou identifikovať a overiť si klienta a zmluvnú stranu. Avšak, Vaše osobné údaje môžeme získať aj z iných zdrojov, napríklad od iného člena skupiny ČSOB, a to najmä ak ide o spracúvanie v postavení spoločných prevádzkovateľov. Existujú aj ďalšie situácie, kedy osobné údaje nezískavame priamo od Vás ako dotknutej osoby, a to vždy iba ak nám to umožňujú príslušné právne predpisy:

 • Osobné údaje o odosielateľovi a príjemcovi platby získavame v rámci realizovaného platobného styku od druhej strany platobnej operácie;
 • Pri overovaní identity čerpáme dáta z verejných registrov (ako napr. register obyvateľov alebo register právnických osôb);
 • V rámci poskytovania finančných produktov a služieb prípadne aj v rámci prispôsobenia marketingovej komunikácie získavame údaje aj z verejných zdrojov alebo verejných API rozhraní;
 • V rámci poskytovania finančných produktov a služieb si niektoré údaje o Vás vytvárame samy pozorovaním Vášho správania (tzv. spozorované údaje);
 • V prípade firemných klientov, Vaše osobné údaje nám môže poskytnúť právnická osoba, v ktorej pôsobíte prípadne môžeme Vaše údaje získať z verejných registrov (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, register dlžníkov a pod.);
 • Vaše osobné údaje môžeme získať aj od Vašich rodinných príslušníkov alebo blízkych osôb (napr. pri viacerých disponentoch bankového účtu alebo pri detskom účte);
 • V prípade SmartSlužieb+ môžeme niektoré osobné údaje získať od nášho partnera s cieľom zobrazenia informácie o produkte alebo službe tohto partnera v našej mobilnej aplikácii;
 • V prípade priamej marketingovej komunikácie môžeme Vaše osobné údaje získať aj s verejných zdrojov (zverejnené kontaktné údaje podnikateľov), verejných registrov (napríklad FinStat) alebo od prevádzkovateľov sociálnych sietí (napr. Facebook/Meta);
 • V rámci preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov Vaše osobné údaje môžeme získať aj od štátneho / verejného orgánu, ktorý vedie dané konanie alebo kontrolu;
 • V rámci poskytovania finančných produktov a služieb môžeme Vaše osobné údaje získať aj od finančného sprostredkovateľa, ktorý danú službu sprostredkoval;
 • V rámci poskytovania finančných produktov a služieb (najmä súvisiaceho interného reportingu) získavame osobné údaje aj od iných členov skupiny ČSOB alebo KBC s cieľom zjednodušenia obsluhy klienta.

Povinnosť poskytnúť nám Vaše údaje sa týka predovšetkým Vašich identifikačných a kontaktných údajov na účely identifikácie, uzatvorenia zmluvy a plnenia povinností v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ďalších osobitných právnych predpisov. Zákon nám ukladá povinnosť získavať Vaše osobné údaje o totožnosti z dokladu totožnosti jeho kopírovaním alebo skenovaním aj bez Vášho súhlasu. V súvislosti s uzatvorením zmluvy potrebujeme, v závislosti od typu produktu, aj Vaše socio-demografické údaje či údaje o používaní produktov a služieb. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu, nám poskytujete dobrovoľne. Rovnako aj v prípade prípravy zmluvy na Vašu žiadosť, nedokážeme Vám poskytnúť príslušný produkt alebo službu, ku ktorej Vaše údaje požadujeme.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie

Automatizované individuálne rozhodovanie predstavuje prípady, keď dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov automatizovaným spôsobom, t. j. s použitím rôznych algoritmov alebo výpočtov bez ľudského zásahu, pričom výsledkom takého výpočtu môže byť rozhodnutie voči Vašej osobe, ktoré má na Vás významné právne účinky (ďalej len „AIR“). Za určitých okolností máte právo podľa čl. 22 GDPR, aby sa na Vás nevzťahovalo AIR (viď nižšie).

Metódy AIR sú bežne používané v oblasti finančného sektora s cieľom chrániť spotrebiteľov a zabezpečiť súlad s právnymi predpismi – predovšetkým so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, zákonom o cenných papieroch alebo zákonom o spotrebiteľských úveroch. Zmyslom týchto predpisov je okrem iného zabezpečiť zodpovedné poskytovanie úverov/pôžičiek a zároveň predchádzať podozrivým alebo podvodným operáciám na finančnom trhu. V týchto prípadoch bežne používame metódy AIR pozostávajúce z rôznych rizikových modelov, ktoré fungujú na báze algoritmov. V týchto prípadoch postupujeme v rámci právneho rámca vzťahujúceho sa na finančný sektor v zmysle čl. 22 ods. 2 písm. b) GDPR ako aj na základe zmluvných podmienok v zmysle čl. 22 ods. 2 písm. a) GDPR.

Okrem toho ČSOB Banka poskytuje služby „virtuálneho asistenta Kate“ (ďalej len „Kate“). Kate podľa našej vnútornej analýzy spadá pod AIR v rámci čl. 22 GDPR, avšak tieto služby sú poskytované len na základe Vašej akceptácie zmluvných podmienok vzťahujúcich sa na Kate alebo SmartSlužby+ v zmysle čl. 22 ods. 2 písm. a) GDPR. Poskytovanie služieb môžete kedykoľvek ukončiť postupom uvedených v daných zmluvných podmienkach. Prípady použitia AIR Použitý postup Význam Predpokladané dôsle

Prípady použitia AIR Použitý postup Význam Predpokladané dôsledky
Rizikový profil klienta Finančné inštitúcie sú povinné v súlade so zásadou obozretnosti vytvárať rizikové profily klienta, tak aby vedeli zodpovedne poskytnúť finančné služby na mieru možností, potrieb a znalostí konkrétneho klienta. Spracúvané môžu byť akékoľvek transakčné, identifikačné údaje, príjmy, údaje o aktívach a pasívach klienta vrátane údajov čerpaných z verejných registrov. Vytvorenie rizikového profilu klienta má napríklad význam pri posudzovaní jeho možnosti čerpať alebo splácať úver a teda chráni aj záujmy klienta. Do istej miery sa dané posúdenie vykonáva automaticky (AIR), avšak vždy aj s možnosťou ľudského zásahu. Dôsledkom rizikového profilu klienta môže byť schválenie alebo zamietnutie žiadosti o finančnú službu alebo produktu, prípadne jeho úprava. Rizikový profil klienta je jedným z viacerých aspektov, na ktoré sa pri finálnom rozhodnutí spoliehame.
Povolené prečerpanie Automatizované individuálne rozhodovanie v tomto prípade spočíva v tom, že banka posúdi údaje o platobnej disciplíne klienta a jeho pohyboch na účtoch, na základe čoho mu automatizovaný systém vypočíta výšku úverového rámca (výšku povoleného prečerpania), ktoré je ČSOB banka schopná klientovi poskytnúť. Povolené prečerpanie a poskytnutie spotrebného úveru predstavuje typ úverového produktu a proces jeho schválenia spočíva vo výbere klientov a následnom výpočte maximálnej výšky úverov, ktoré im ČSOB banka môže poskytnúť v zjednodušenom procese, t. j. bez dokladovania príjmu. Pri žiadosti o spotrebný úver sú zohľadňované aj údaje z externých zdrojov získané na základe platných právnych predpisov. Právnym dôsledkom pre klienta je tak určenie maximálnej výšky finančných prostriedkov na základe zvolenej sady dát, ale aj prípadné rozhodnutie to tom, že takúto formu úveru ČSOB banka klientovi neposkytne.
Rizikový model banky / poisťovne Zatiaľ čo rizikový profil klienta skúmame individuálne, na základe jednotlivých skúseností si budujeme vlastný rizikový model ČSOB. Spracúvané môžu byť údaje z rizikového profilu klientov alebo údaje o podvodných alebo podozrivých finančných operáciách. Finančné inštitúcie sú povinné mať nastavený vlastný rizikový model prostredníctvom ktorého určujú napríklad finančné limity alebo typy operácií, ktoré z dôvodu vysokého rizika nerealizujú. Dôsledkom rizikového modelu sú jednak plošné obmedzenia a limity v poskytovaných finančných produktoch a službách alebo metódy na ich určenie ale aj individuálne rozhodnutie o nerealizovaní zadaného platobného príkazu.
Virtuálny asistent Kate Kate spracúva rôzne dáta týkajúce sa Vášho využívania služieb ČSOB ale aj iné dáta ako GPS polohu, počasie, využívanie služieb partnerov pričom skúma / predvída patterny vo Vašom správaní. Na základe týchto dát Kate buduje modely a hľadá príležitosti, ktoré by Vám mohla odporučiť. Nad tými však má kontrolu ČSOB Banka a nasadí ich len po vnútornej kontrole. Kate má za cieľ pomôcť klientovi ČSOB v každodenných životných situáciách mimo využívania finančných služieb. Kate nadväzuje na už poskytované SmartSlužby+, v rámci ktorých môžu klienti využívať služby našich partnerov (ako napríklad zakúpenie parkovacích alebo cestovných lístkov). Dôsledkom dlhodobého budovania inteligencie Kate a rozsahu spracúvaných dát bude odomknutie benefitov pre klienta, ktoré by konvenčné poskytovanie služieb nikdy nedosiahlo. Dôsledky môžu spočívať v ušetrení finančných nákladov klienta, v efektívnejšom využívaní služieb partnerov alebo získaní iných benefitov nad rámec poskytovaných služieb (úspora času, energie, bezpečnosť a pod.).

9. Ako chránime Vaše údaje

V ČSOB platia striktné pravidlá, ktoré upravujú podmienky, za ktorých majú naši zamestnanci, resp. iné oprávnené osoby, prístup k Vašim osobným údajom, ako aj to, ktoré osobné údaje môžu spracúvať. Osobné údaje nesprístupňujeme mimo ČSOB, s výnimkou prípadov, keď sme oprávnení tak postupovať na základe udeleného súhlasu alebo oprávnení či povinní na základe príslušného právneho predpisu.

Osobné údaje spracúvame s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci svojich informačných systémov, ktoré sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov. Naši zamestnanci majú prísne regulované prístupové oprávnenia do jednotlivých systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje našich klientov, pričom tieto prístupy sú monitorované a vyhodnocované. Všetky prístupy, ako aj riadiace procesy, sú plne v súlade so systémom noriem riadenia bezpečnosti informácií a riadenia kybernetickej bezpečnosti podľa systému noriem ISO 27000.

10. Príjemcovia Vašich údajov

Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované mimo ČSOB s výnimkou prípadov, keď nám takýto postup vyplýva z Vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu. Keďže pri poskytovaní našich produktov a služieb vystupujeme ako jedna finančná skupina, k spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza primárne v rámci skupiny ČSOB. Pri našich činnostiach spolupracujeme aj s externými subjektami, ktoré nám poskytujú rôzne služby nevyhnutné pre dosiahnutie účelov spracúvania údajov. V tomto smere spolupracujeme najmä s našimi dodávateľmi či externými sprostredkovateľmi, prostredníctvom ktorých predávame naše produkty.

Zdieľanie osobných údajov v rámci ČSOB:

K zdieľaniu Vašich osobných údajov medzi jednotlivými členmi ČSOB dochádza v dvoch prípadoch. Vaše osobné údaje si členovia ČSOB poskytujú medzi sebou na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu a/alebo spotrebiteľských súťaží, nakoľko tento súhlas získavame pre všetkých členov skupiny ČSOB. V tomto prípade teda postupujeme ako spoloční prevádzkovatelia, keďže spoločne vymedzujeme účel a podmienky spracúvania osobných údajov.

Druhou skupinou prípadov, keď dochádza k zdieľaniu Vašich osobných údajov v rámci s k upiny ČSOB, je Vaša obsluha a servis spojený s poskytovaním našich produktov a služieb. Naším cieľom je poskytnúť Vám jednoduchší, kvalitnejší a rýchlejší servis naprieč produktmi členov skupiny ČSOB, lepšie zohľadniť Vaše preferencie a ponúkať Vám iba relevantné produkty a služby nami poskytované.

Vaše osobné údaje sú medzi jednotlivými členmi skupiny ČSOB zdieľané aj pre účely bezpečnosti a riadenia rizík, v týchto prípadoch plníme povinnosti vyplývajúce nám zo zákona, napríklad pre účely posudzovania rizík pri poskytovaní úverov, pre daňové účely alebo z dôvodu dodržovania povinností pri predchádzaní legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Osobné údaje klientov sú zdieľané medzi jednotlivými členmi ČSOB pri spracúvaní osobných údajov pre účely vnútornej správy a reportingu.

Pri zdieľaní Vašich osobných údajov medzi jednotlivými členmi skupiny ČSOB dbáme na dodržiavanie všetkých požiadaviek ochrany osobných údajov, ochranu bankového tajomstva podľa zákona o bankách a ostatných právnych predpisov tak, aby Vaše údaje boli v ČSOB v bezpečí.

Dodávatelia a obchodní partneri:

Niektoré činnosti si zabezpečujeme prostredníctvom našich dodávateľov, avšak v určitých prípadoch môžu títo dodávatelia pre nás spracúvať aj Vaše osobné údaje. Pri výbere našich dodávateľov dbáme na dostatočné zaistenie bezpečnosti Vašich údajov a uzatvárame s dodávateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré upravujú všetky podmienky spracúvania a ochrany Vašich osobných údajov medzi ČSOB ako prevádzkovateľom a dodávateľom ako sprostredkovateľom.

Vybraní dodávatelia nám poskytujú aj cloudové riešenia na zvýšenie produktivity a efektivity, internú spoluprácu na dokumentoch a na zdieľanie a vytváranie informácií v ČSOB. S cieľom ochrany údajov zdieľaných v rámci uvedených cloudových riešení používame moderné technické a softvérové nástroje na šifrovanie dát tak, aby bola zachovaná ochrana a integrita zdieľaných dát. Pri využívaní cloudových riešení nespolupracujeme s dodávateľmi, ktorí nám nevedia poskytnúť dostatočné štandardy bezpečnosti spracúvaných dát, osobitne aj vo vzťahu k cezhraničnému prenosu osobných údajov.

Ďalej spolupracujeme so sieťou finančných agentov, prostredníctvom ktorých predávame naše produkty. S týmito subjektami takisto uzatvárame zmluvy o spracúvaní osobných údajov, keďže pre nás ako sprostredkovatelia spracúvajú Vaše údaje. Predovšetkým ide o Vaše identifikačné údaje a údaje o produktoch a službách. Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä::

 • poskytovatelia IT služieb, vrátane cloudových riešení (viď aj Pravidlá používania cookies),
 • marketingové agentúry,
 • poskytovatelia služieb správy dokumentov a archivačných služieb,
 • poskytovatelia tlačových a poštových služieb,
 • advokáti a subjekty vymáhajúce naše nároky a pohľadávky,
 • finanční agenti, oblastní riaditelia, regionálni riaditelia,
 • asistenčné služby
 • poisťovne a zaisťovne.

Skupina KBC:

Skupina ČSOB patrí do medzinárodnej banko-poistnej skupiny KBC. Z uvedeného dôvodu sú naši akcionári a členovia skupiny KBC príjemcami údajov. Ide predovšetkým o zdieľanie údajov v súvislosti s reportingom a dodržiavaním zásad obozretného podnikania. K spracúvaniu údajov medzi ČSOB a KBC dochádza výlučne v rámci územia Európskej únie dodržiavaním medzinárodných štandardov ochrany osobných údajov. Viac informácií o skupine KBC nájdete na https://www.kbc.com/en/our-structure.

Úverové a poistné registre:

V súvislosti s posudzovaním schopnosti splácania úverov fyzických osôb, overovaním ich bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané v nasledovných registroch: Spoločný register bankových informácií (ďalej len ako „SRBI“) a Nebankový register klientskych informácií (ďalej len ako „NRKI“). Prevádzkovateľom SRBI je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava.

Prevádzkovateľom NRKI je spoločnosť Non-Banking Credit Bureau, ZZPO, so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava. Bližšie informácie o registroch SRBI a NRKI nájdete na webovej stránke www.sbcb.sk.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov a o spolupráci pri výmene informácií spracúvaných v SRBI a NRKI nájdete aj na našej stránke.

Ďalším registrom je Register poistných udalostí zriadený na základe zákona o poisťovníctve prevádzkovaný Slovenskou asociáciou poisťovní. Uvedený register slúži ako evidencia poistných udalostí a preventívny nástroj v boji proti poistným podvodom. Rozsah údajov spracúvaných v registri je určený zákonom o poisťovníctve.

Register Poistenia zodpovednosti vedený Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, zriadený na základe zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom poskytnutia poškodeným informácie o spôsobe uplatnenia a vyrovnania jeho nároku na náhradu škody.

V oblasti investičných produktov sú Vaše osobné údaje poskytované do Centrálneho depozitára cenných papierov s cieľom evidencie zaknihovaných investičných nástrojov podľa zákona o cenných papieroch.

Fondy:

V prípadoch určených osobitnými právnymi predpismi sú Vaše osobné údaje poskytované určitým právnickým osobám, ktoré sú podľa právnych predpisov poverené výkonom stanovených činností. Ide napríklad o Štátny fond rozvoja bývania určený na financovanie a obnovu nehnuteľností či Fond ochrany vkladov, ktorý zabezpečuje ochranu vkladov uložených v bankách.

Orgány poverené výkonom dohľadu:

V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované regulátorom, t. j. orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti – napr. Národná banka Slovenska, Európska centrálna banka, Úrad na ochranu osobných údajov a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv:

V súvislosti s vymáhaním našich nárokov a práv poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným subjektom povereným vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv

Subjekty platobného styku:

SWIFT, SEPA, banka príjemcu úhrady, korešpondenčné banky.

Orgány verejnej správy:

Osobitné právne predpisy upravujú poskytovanie osobných údajov určitým subjektom, ktorým sme povinní poskytovať údaje na základe príslušných právnych predpisov.

Štátne orgány – orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní.

Finančná správa.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, revízni lekári, archív, audit.

11. Cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej únie, ako aj do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov. V prípade dodávateľov cloudových a softvérových riešení uprednostňujeme dodávateľov, ktorí garantujú spracúvanie osobných údajov v rámci Európskej únie alebo krajiny, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak to nie je možné, ČSOB dbá na to, aby pri daných cezhraničných prenosoch boli dodržané odporúčania Výboru a Súdneho dvora EÚ vo vzťahu k tzv. dodatočným opatreniam.

Osobné údaje klientov prenášame do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov, ak je to pri konkrétnom druhu obchodu dohodnuté alebo ak to vyplýva z povahy obchodu, najčastejšie pri realizácii zahraničného platobného styku a pri využívaní služieb poskytovaných kartovými spoločnosťami Mastercard a Visa. Pri realizácii zahraničného platobného styku využíva ČSOB služby S.W.I.F.T. – Society For Worldwide Financial Telecommunication s.c., Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium. Spoločnosť SWIFT vykonáva cezhraničný platobný styk prostredníctvom celosvetovej siete, v rámci ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. V súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku sú údaje klientov obsiahnuté v platobnom príkaze (titul, meno, priezvisko, adresa, č. účtu, čiastka, účel platby) poskytované spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej inštitúcii príjemcu platby. Pobočky spoločnosti SWIFT sa môžu nachádzať v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo mimo neho, a to aj v krajinách, ktoré neponúkajú úroveň ochrany údajov, ktorá sa podľa rozhodnutia Komisie o primeranosti považuje za primeranú. V takom prípade zabezpečuje spoločnosť SWIFT zákonnosť transferu osobných údajov prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou alebo prostredníctvom dohody o najvhodnejšom zákonnom, zmluvnom alebo samoregulačnom základe, ktorý taký transfer umožní.

ČSOB priamo alebo nepriamo spolupracuje s dodávateľmi a platformami ako Amazon, Google, Meta/Facebook, Bloomreach, pri ktorých nie je možné úplne vylúčiť cezhraničný prenos do Spojených štátoch amerických. Spojené štáty americké nemajú ako celok status adekvátnej tretej krajiny, ale podľa nedávneho rozhodnutia Komisie môžu americké spoločnosti opäť žiadať prostredníctvom certifikácie o status adekvátnosti. Zatiaľ zákonnosť prenosov do Spojených štátov amerických zabezpečujeme prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou EÚ. Je však možné, že naši partneri časom získajú status adekvátnosti a prenosy budú opäť prebiehať priamo na základe rozhodnutia Komisie. Až do tohto momentu poskytujeme nasledovné informácie o použitých primeraných zárukách podľa čl. 46 a čl. 47 GDPR:

Dodávateľ Podmienky ochrany súkromia dodávateľa Primerané záruky
Meta Inc. / Facebook Dostupné tu Nové štandardné zmluvné doložky vložené do Európskeho dodatku spoločnosti Facebook k prenosom údajov ako aj doplňujúce opatrenia vysvetlené tu:
Google Cloud EMEA Limited / Google Ireland Limited Dostupné tu Nové štandardné zmluvné doložky (modul 3) a primerané dodatočné opatrenia s bližším vysvetlením nastavenia.
Bloomreach Dostupné tu Dohoda o spracúvaní osobných údajov + zapracované štandardné zmluvné doložky
Amazon Web Services, Inc. Dostupné tu Dohoda o spracúvaní osobných údajov obsahujúca štandardné zmluvné doložky

12. Ako dlho spracúvame Vaše údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania v rámci nižšie uvedených všeobecných dôb uchovávania. Tieto všeobecné doby sa môžu v individuálnych prípadoch konkretizovať, skrátiť resp. predĺžiť. Vo vzťahu k uchovávaniu cookies a podobných súborov odkazujeme na Pravidlá používania cookies.

Účel spracúvania Doba uchovávania
1. Poskytovanie finančných produktov a služieb Počas trvania zmluvného vzťahu s klientom a 10 rokov od jeho skončenia a následne ďalších 7 rokov z dôvodu obozretnosti a zabezpečenia odbornej starostlivosti pri poskytovaní informácií a súčinnosti orgánom verejnej moci.
2. Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti Počas trvania zmluvného vzťahu s klientom a 10 rokov od jeho skončenia a následne ďalších 7 rokov z dôvodu obozretnosti a zabezpečenia odbornej starostlivosti pri poskytovaní informácií a súčinnosti orgánom verejnej moci.
3. Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi Počas trvania zmluvného vzťahu s klientom a 10 rokov od jeho skončenia a následne ďalších 7 rokov z dôvodu obozretnosti a zabezpečenia odbornej starostlivosti pri poskytovaní informácií a súčinnosti orgánom verejnej moci. 10 rokov nasledujúcich po roku vzniku účtovného dokladu obsahujúceho osobné údaje.
4. Právne a zmluvné účely Počas trvania zmluvného vzťahu s klientom a 10 rokov od jeho skončenia a následne ďalších 7 rokov z dôvodu obozretnosti a zabezpečenia odbornej starostlivosti pri poskytovaní informácií a súčinnosti orgánom verejnej moci.
5. Účely priameho marketingu a PR Pokiaľ ide o činnosti na základe Vášho súhlasu bude každý člen ČSOB skupiny spracúvať osobné údaje po celú dobu, keď budete klientom ČSOB skupiny a 5 rokov od ukončenia všetkých zmluvných vzťahov medzi vami a členmi ČSOB skupiny. V prípade, ak nevstúpite do žiadneho zmluvného vzťahu s niektorým z členov ČSOB skupiny, Vaše osobné údaje bude každý člen ČSOB skupiny spracúvať po dobu 12 mesiacov odo dňa udelenia Vášho súhlasu.
6. Bezpečnosť a vývoj IT systémov Počas využívania IT systémov / aplikácií skupiny ČSOB alebo trvania pôvodných účelov
7. Ochrana majetku a bezpečnosti Vo všeobecnosti 13 mesiacov (najmä pri kamerových systémoch podľa § 93a ods. 7 a § 38a ods. 2 zákona o bankách) a 30 dní pri evidencii vstupov.
8. Štatistické účely Počas trvania pôvodného účelu
9. Archivácia vo verejnom záujme Počas trvania pôvodného účelu a v rámci lehôt uloženia stanovených v registratúrnom pláne

13. Aké práva máte ako dotknutá osoba podľa GDPR?

Radi by sme osobitne upriamili Vašu pozornosť na tieto práva:

„Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.“

„Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie. Toto právo máte aj voči spracúvaniu osobných údajov na právnom základe verejného záujmu, ktoré však nevykonávame.“

GDPR stanovuje aj ďalšie práva a všeobecné podmienky ich uplatnenia. Ich existencia však automaticky nemusí znamenať, že pri ich uplatňovaní im bude z našej strany vždy vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa preto vždy intenzívne zaoberáme a skúmame ju z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Nižšie sú uvedené základné práva, ktoré máte ako dotknutá osoba podľa GDPR. Tieto práva patria len fyzickým osobám vo vzťahu k ich osobným údajom.

Máte právo na prístup k Vašim údajom podľa čl. 15 GDPR

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potvrdeniu ďalších informácií o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje vo Vašej konkrétnej situácii. Okrem iného ide o potvrdenie účelu spracúvania, kategórií dochnutých osobných údajov, príjemcov, doby uchovávania, zdroji získania Vašich osobných údajov a ďalších informácií podľa čl. 15 ods. 1 a 2 GDPR. V prípade, ak o Vás spracúvame osobné údaje, máte ďalej právo získať prístup k týmto osobným údajom a máte právo na poskytnutie ich kópie, pričom daný prístup k údajom nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Pokiaľ od nás žiadate aj získanie prístupu a/alebo poskytnutie kópie vašich údajov, je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. V prípade, ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu poplatok. Transakčné údaje od nás dostávate formou výpisu k príslušnému produktu (napr. výpis z účtu).

Máte právo na opravu Vašich údajov podľa čl. 16 GDPR

Môže sa stať, že niektoré informácie, ktoré o Vás vedieme, nie sú alebo prestali byť správne. Bez Vašej súčinnosti sa však, prirodzene, nezaobídeme. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby ste nás o každej zmene svojich osobných údajov bezodkladne informovali a príslušné zmeny nám aj zdokladovali. Ako dotknutá osoba ste totiž zodpovedný/- á za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli ČSOB. Ako náš klient máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o Vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne informácie.

Máte právo na vymazanie údajov podľa čl. 17 GDPR

Povinnosť vymazať Vaše osobné údaje nie je automatická a vzťahuje sa len na situácie uvedené v čl. 17 GDPR bez splnenia ktorých nemôžeme Vaše údaje vymazať. Okrem iného ide o situácie, kedy sú spracúvané nepotrebné údaje, bol odvolaný súhlas a neexistuje iný právny základ, neprevažujú oprávnené záujmy alebo údaje sú spracúvané nezákonne a pod. Za nezákonné spracúvanie sa považuje len také spracúvanie, o ktorého nezákonnosti právoplatne rozhodol súd alebo Úrad na ochranu osobných údajov. Preto je potrebné k Vašej žiadosti o výmaz uviesť aj potrebnú argumentáciu a priložiť príslušnú dokumentáciu, ktoré zdôvodňujú Vaše nároky. Bližšia špecifikácia Vášho nároku je nevyhnutná preto, aby sme dokázali posúdiť oprávnenosť a dôvodnosť Vašej žiadosti.

Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich údajov podľa čl. 18 GDPR

Obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že ČSOB s danými údajmi nerobí nič iné ako ich uchovávanie, typicky pre potreby dotknutej osoby. K vyhoveniu tomuto právu môže dôjsť len v situáciách uvedených v čl. 18 GDPR, napríklad, ak je spracúvanie nezákonné ale dotknutá osoba žiada namiesto vymazania obmedzenie ich použitia alebo ak dané osobné údaje už nepotrebuje ČSOB ale potrebuje ich dotknutá osoba pre vlastné účely. Ak sú splnené podmienky na obmedzenie spracúvania Vašich údajov podľa GDPR, ČSOB je povinná pristúpiť k obmedzeniu ich spracúvania.

Oznamovacia povinnosť podľa čl. 19 GDPR

Ide o špecifickú oznamovaciu povinnosť ČSOB voči každému ďalšiemu príjemcovi Vašich osobných údajov vo vzťahu ku každej oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania Vašich osobných údajov u ČSOB. Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.

Máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, máte právo získať v elektronickej forme v štruktúrovanom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše údaje preniesli inému subjektu, ktorý v žiadosti určíte. Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov sa uplatní v prípadoch, keď spracúvame Vaše osobné údaje:

 • automatizovanými prostriedkami, t. j. elektronicky,
 • na základe zmluvy alebo Vášho súhlasu,
 • ktoré ste aktívne poskytli ČSOB vy sami.

Uvedené právo sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré spracúvame na základe povinnosti určenej zákonom. Do rozsahu práva na prenos údajov spadajú len údaje, ktoré ste nám poskytli. Za poskytnuté údaje sa nepovažujú tzv. spozorované údaje (tzv. observed data), teda údaje, ktoré sa vygenerovali v našich systémoch na základe Vašej aktivity a prešli určitým procesom spracovania. Medzi spozorované údaje patria predovšetkým transakčné údaje, t. j. údaje o realizovaných transakciách. K týmto údajom máte prístup v podobe výpisov z účtu k príslušnému produktu, v rámci ktorého boli transakcie realizované.

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich údajov podľa čl. 21 GDPR

Ako je uvedené vyššie, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka na základe tzv. oprávnených alebo verejných záujmov, vrátane namietania proti profilovaniu. Vyššie uvádzame, aké oprávnené záujmy pri spracúvaní Vašich osobných údajov spracúvame. Pokiaľ namietate proti danému spracúvaniu, je vhodné, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli dôvody a okolnosti Vašej konkrétnej situácie, ktoré podľa Vás odôvodňujú vyhovenie právu namietať. Po prijatí Vašej žiadosti sme povinní preukázať Vám nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Vaše údaje nesmieme ďalej spracúvať ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vyššie uvedené však neplatí pri spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania kedy námietka alebo odvolanie súhlasu znamená, že Vaše osobné údaje sa nesmú ďalej na daný účel spracúvať. Pokiaľ si neželáte, aby sme používali Vaše osobné údaje na priamy marketing, vrátane profilovania, môžete zmeniť Vaše marketingové preferencie tak, aby sme Vaše údaje viac na tento účel nepoužívali.

Máte právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú (vyššie definované ako „AIR“). Dané právo sa neuplatňuje, ak AIR prebieha na základe Vášho výslovného súhlasu, ak je nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy s Vami alebo ak je povolené právom. Aj v týchto prípadoch sme však povinní prijať vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany ČSOB a práva vyjadriť Vaše stanovisko a napadnúť rozhodnutie.

Ako si uplatníte uvedené práva k osobným údajom

Uplatnenie Vašich práv k osobným údajom je možné realizovať z našej strany len na základe úspešnej identifikácie Vašej osoby. Bez úspešného overenia Vašej identifikácie nie sme povinní konať na základe žiadosti. V prípade, ak by sme realizovali Vaše práva bez dostatočnej identifikácie, mohlo by dochádzať k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a k porušeniu Vašich práv. Pokiaľ ste naším klientom, identifikáciu Vašej osoby v požadovanom rozsahu zabezpečíme v rámci našich nastavených procesov.

V prípade, ak ČSOB spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý neumožňuje Vašu individuálnu identifikáciu, a chcete si uplatniť niektoré zo svojich práv k osobným údajom, je pre ich úspešné uplatnenie dôležité, aby ste uviedli aj bližšie okolnosti týkajúce sa poskytnutia Vašich údajov.

Vaše práva k osobným údajom v plnom rozsahu si môžete v ČSOB uplatniť nasledovným spôsobom:

 • osobne na pobočkách ČSOB – môžete sa dostaviť na ktorúkoľvek z našich pobočiek, kde s Vami naši pobočkoví pracovníci vyplnia žiadosť o uplatnenie práv k osobným údajom;
 • telefonicky alebo prostredníctvom elektronických kanálov – v prípade, ak ste boli riadne identifikovaný a Vaša identifikácia bola overená štandardným procesom v rámci telefonického rozhovoru, prípadne prostredníctvom elektronických kanálov, je Vaše uplatnenie práv považované za riadne a úplné. Môže sa však stať, že pri telefonickom rozhovore alebo pri žiadosti zaslanej e-mailom, ste neboli riadne identifikovaný, v takom prípade Vás budeme kontaktovať za účelom jednoznačnej identifikácie;
 • prostredníctvom viazaných agentov ČSOB Poisťovne – ak ste klientom ČSOB Poisťovne, môžete osloviť Vášho agenta, ktorý s Vami Vašu žiadosť vypíše a zabezpečí jej doručenie do ČSOB, ktorý sa bude Vašou žiadosťou zaoberať;
 • poštou alebo osobne na podateľni ČSOB – formulár žiadosti o uplatnenie práv k osobným údajom je dostupný aj na našej webstránke www.csob.sk. Po vyplnení príslušných údajov je potrebné, aby ste pred odoslaním žiadosti poštou úradne overili Váš podpis na žiadosti napríklad u notára, aby sme Vás dokázali pri prijatí dokumentu jednoznačne identifikovať. Bez úradného overenia podpisu nebude Vaša žiadosť v písomnej forme akceptovaná a budeme Vás kontaktovať ohľadom podania žiadosti s notársky overeným podpisom. Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo v našej podateľni v sídle ČSOB na Žižkovej ulici 11 v Bratislave.

V žiadosti ste povinní uviesť všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné k vybaveniu Vašej žiadosti a posúdeniu Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

ČSOB má na vybavenie žiadosti lehotu jeden mesiac od dátumu prijatia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. ČSOB informuje o každom takomto predĺžení žiadateľa do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Žiadateľ bude v takom prípade informovaný o predĺžení lehoty formou, akú zvolil pre doručenie odpovede na jeho žiadosť.

Informácie požadované žiadateľom v rámci uvedenej žiadosti sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, ČSOB má právo buď: i) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie, alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo ii) odmietnuť konať na základe žiadosti.

V niektorých prípadoch, najmä ak spracúvané údaje neumožňujú individuálnu identifikáciu dotknutej osoby a vyplýva to napríklad z charakteru spracúvania osobných údajov, môžeme akceptovať aj žiadosť o uplatnenie práv dotknutej bez úradného overenia podpisu. Každú žiadosť, prostredníctvom ktorej si uplatníte svoje práva, budeme vyhodnocovať s prihliadnutím na všetky skutočnosti a okolnosti Vašej žiadosti.

Máte právo odvolať súhlas

Každý súhlas, ktorý ste nám udelili, máte právo kedykoľvek odvolať. Poskytnutie Vašich osobných údajov na základe súhlasu je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od Vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie Vašich údajov, ktoré prebiehalo počas doby platnosti daného súhlasu.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely marketingu a/alebo spotrebiteľských súťaží, sme oprávnení informovať Vás o ponuke svojich produktov a služieb, akcií a súťaží rôznymi formami, a to písomne, telefonicky, formou SMS, e-mailu a internetu, či ponukou v aplikáciách ČSOB SmartBanking.

Vďaka Vášmu súhlasu dokážeme lepšie spoznať Vaše preferencie a poskytnúť Vám vhodné produkty pre Vás. Vaše osobné údaje môžeme využiť aj na profilovanie, vďaka čomu od nás dostávate ponuky šité na mieru Vašim potrebám.

V prípade, ak nemáte záujem, aby sme Vás informovali o svojej aktuálnej ponuke prostredníctvom marketingu, môžete nás kontaktovať ohľadom zmeny svojich marketingových preferencií. Zasielanie noviniek môžete odmietnuť priamo v kanáli, ktorým Vám boli novinky oznámené. Pokiaľ si neželáte, aby sme Vás kontaktovali cez vybrané komunikačné kanály – napr. SMS či e-mail, môžete nás kontaktovať a zadať obmedzenie na Vaše kontaktovanie cez Vami zvolené kanály. Súhlas so spracúvaním Vašich údajov na marketingové účely ako taký môžete odvolať písomnou formou, prípadne realizovať zmenu súhlasu elektronicky pri vybraných on-line produktoch. Možnosť realizovať všetky zmeny súvisiace so súhlasom so spracúvaním osobných údajov máte zabezpečenú aj na našich pobočkách.

Súhlas so spracúvaním cookies a využívaním nástrojov na sledovanie užívateľského správania môžete odvolať a svoju preferenciu upraviť postupom uvedeným na príslušných internetových stránkach, ktoré cookies zbierajú.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu podmienok spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou (resp. návrhom alebo podnetom podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov) na dozorný orgán, ktorým je:

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
statny.dozor@pdp.gov.sk

14. Kódexy správania SBA a SLASPO

ČSOB Banka a ČSOB Poisťovňa dodržiavajú a plánujú pristúpiť ku kódexom správania Slovenskej bankovej asociácie (SBA) a Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO). Kódexy správania v zmysle čl. 40 GDPR predstavujú dobrovoľné nástroje na spresnenie uplatňovania požiadaviek GDPR na bankový a poisťovací sektor. Tieto dokumenty bližšie vysvetľujú štandardný prístup k ochrane osobných údajov v oboch sektoroch, ktorý bol komunikovaný a konzultovaný so všetkými bankami a poisťovňami a najmä s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Dokumenty sú dôležité aj pre klientov a dotknuté osoby, pretože zavádzajú nové prvky transparentnosti a nové práva pre dotknuté osoby (napríklad právo obrátiť sa na monitorujúcich subjekt).

Oba kódexy správania sú po obsahovej stránke sfinalizované a odsúhlasené Úradom na ochranu osobných údajov SR, ktorý ukončil pripomienkovanie ich obsahu. S ich znením sa môžete oboznámiť tu:

 • Kódex správania SBA
 • Kódex správania SLASPO

Momentálne oba sektory čakajú na akreditujúcou monitorujúceho subjektu podľa čl. 41 GDPR, ktorý bude vykonávať kontrolu a monitorovanie ich dodržiavania bankami a poisťovňami. Po vydaní akreditácie bude možné aj formálne prijatie a schválenie kódexov zo strany Úradom na ochranu osobných údajov SR, ku ktorej ešte nedošlo.

15. Zmeny Memoranda

Uvedomujeme si vážnosť a aktuálnosť témy ochrany osobných údajov, a preto sme v Memorande zosumarizovali proces, akým pristupujeme k Vašim osobným údajom a na aké účely ich využívame. Týmto dokumentom Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s dôverou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technologickej ochrany.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tu uvedené informácie upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme toto Memorandum podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu, prípadne iným vhodným spôsobom.

 


 

Vklady fyzických osôb a niektorých právnických osôb v ČSOB, a.s. a ČSOB Stavebnej sporiteľni, a.s. sú v zmysle zákona o ochrane vkladov č. 118/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov chránené a v prípade, ak sa tieto stanú nedostupnými, bude za ne poskytnutá náhrada z prostriedkov Fondu ochrany vkladov, najviac však vo výške 100 000 €.

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Informácia o ochrane banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu v zmysle Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred legalizáciou")

Vedenie a všetci zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny (ďalej len „banka") pri svojej práci, vo vzťahu ku klientom a obchodným partnerom banky dôsledne uplatňujú platné právne predpisy. Medzi základné a hlavné právne normy, ktoré sú pre banku záväzné a plne sa v banke uplatňujú, patria aj zákony – zákon o bankách a  zákon o ochrane pred legalizáciou. Svojou obozretnosťou pri výkone všetkých bankových činností a dodržiavaním povinností v uvedených zákonoch (hlavne  pri plnej identifikácii a overovaní totožnosti klientov, pri analýze klientov a bankových operácií, ktoré sú neobvyklé a existuje riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti, pri aktívnej spolupráci s inými subjektmi a organizáciami pri plnení uvedených zákonov a pod.) sa banka snaží zabrániť, aby bola zneužitá na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a na podporu alebo financovanie terorizmu. Princíp „Poznaj svojho klienta" a s tým súvisiace postupy na identifikáciu každého klienta boli plne implementované do bankových postupov a procesov.

Koncepcia banky pri plnení uvedených povinností bola zapracovaná do jej interných smerníc a do kontrolného systému. Boli stanovené základné predpoklady  a podmienky na priebežnú realizáciu opatrení na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu pri výkone bankových činností a pri realizácii obchodov s klientmi.

Koncepcia banky je trvale presadzovaná a realizovaná členmi štatutárneho orgánu a dozornou radou banky, jej vedúcimi zamestnancami ako aj jednotlivými zamestnancami banky. Všetci zamestnanci banky sú ihneď pri nástupe do banky a tiež aj neskôr každý rok pravidelne školení o uplatňovaní pravidiel zameraných na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, na odhaľovanie, identifikáciu a zabránenie uskutočneniu neobvyklej obchodnej operácie a porušovaniu uvedených zákonov.

Interné smernice a postupy zamestnancov banky vychádzajú tak z ustanovení uvedených zákonov Slovenskej republiky, ako aj z princípov európskej legislatívy, z Wolsbergských zásad, z odporúčaní FATF a Bazilejského výboru pre bankový dohľad.

 Prečo sa banka pýta

 Embargo politika ČSOB Finančnej skupiny

 Embargo policy

Skratka PRIIP pozostáva z anglických slov Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Je to európske nariadenie, ktoré upravuje tvorbu a poskytovanie dokumentov s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované produkty. Neprofesionálny klient sa s pojmom PRIIP v praxi stretne, ak sa rozhodne obchodovať so štrukturalizovanými produktmi.

Investičné finančné nástroje

Výnosové termínované vklady

Finančný nástroj Podkladové aktívum
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/USD, viazanosť 1 mesiac EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/USD, viazanosť 12 mesiacov EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/NOK, viazanosť 1 mesiac EUR/NOK
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/CZK, viazanosť 1 mesiac EUR/CZK
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/TRY, viazanosť 1 mesiac EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/TRY, viazanosť 12 mesiacov EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/PLN, viazanosť 1 mesiac EUR/PLN
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/AUD, viazanosť 1 mesiac EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/AUD, viazanosť 12 mesiacov EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/SEK, viazanosť 1 mesiac EUR/SEK
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/GBP, viazanosť 1 mesiac EUR/GBP
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/CHF, viazanosť 1 mesiac EUR/CHF
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/HUF, viazanosť 1 mesiac EUR/HUF
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/CAD, viazanosť 1 mesiac EUR/CAD
Výnosový termínovaný vklad v EUR, EUR/JPY, viazanosť 1 mesiac EUR/JPY
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/CAD, viazanosť 1 mesiac USD/CAD
Výnosový termínovaný vklad v USD, EUR/USD, viazanosť 1 mesiac EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, EUR/USD, viazanosť 12 mesiacov EUR/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, GBP/USD, viazanosť 1 mesiac GBP/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, AUD/USD, viazanosť 1 mesiac AUD/USD
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/PLN, viazanosť 1 mesiac USD/PLN
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/CZK, viazanosť 1 mesiac USD/CZK
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/NOK, viazanosť 1 mesiac USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/NOK, viazanosť 12 mesiacov USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/TRY, viazanosť 1 mesiac USD/TRY
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/HUF, viazanosť 1 mesiac USD/HUF
Výnosový termínovaný vklad v GBP, EUR/GBP, viazanosť 1 mesiac EUR/GBP
Výnosový termínovaný vklad v GBP, GBP/USD, viazanosť 1 mesiac GBP/USD
Výnosový termínovaný vklad v CZK, AUD/CZK, viazanosť 1 mesiac AUD/CZK
Výnosový termínovaný vklad v CZK, EUR/CZK, viazanosť 1 mesiac EUR/CZK
Výnosový termínovaný vklad v CZK, USD/CZK, viazanosť 1 mesiac USD/CZK
Výnosový termínovaný vklad v PLN, AUD/PLN, viazanosť 1 mesiac AUD/PLN
Výnosový termínovaný vklad v PLN, EUR/PLN, viazanosť 1 mesiac EUR/PLN
Výnosový termínovaný vklad v PLN, USD/PLN, viazanosť 1 mesiac USD/PLN
Výnosový termínovaný vklad v TRY, EUR/TRY, viazanosť 1 mesiac EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v TRY, EUR/TRY, viazanosť 12 mesiacov EUR/TRY
Výnosový termínovaný vklad v TRY, USD/TRY, viazanosť 1 mesiac USD/TRY
Výnosový termínovaný vklad v NOK, AUD/NOK, viazanosť 1 mesiac AUD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v NOK, EUR/NOK, viazanosť 1 mesiac EUR/NOK
Výnosový termínovaný vklad v NOK, USD/NOK, viazanosť 1 mesiac USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v NOK, USD/NOK, viazanosť 12 mesiacov USD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v AUD, AUD/CZK, viazanosť 1 mesiac AUD/CZK
Výnosový termínovaný vklad v AUD, AUD/NOK, viazanosť 1 mesiac AUD/NOK
Výnosový termínovaný vklad v AUD, AUD/PLN, viazanosť 1 mesiac AUD/PLN
Výnosový termínovaný vklad v AUD, EUR/AUD, viazanosť 1 mesiac EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v AUD, EUR/AUD, viazanosť 12 mesiacov EUR/AUD
Výnosový termínovaný vklad v AUD, AUD/USD, viazanosť 1 mesiac AUD/USD
Výnosový termínovaný vklad v SEK, EUR/SEK, viazanosť 1 mesiac EUR/SEK
Výnosový termínovaný vklad v CHF, EUR/CHF, viazanosť 1 mesiac EUR/CHF
Výnosový termínovaný vklad v HUF, EUR/HUF, viazanosť 1 mesiac EUR/HUF
Výnosový termínovaný vklad v HUF, USD/HUF, viazanosť 1 mesiac USD/HUF
Výnosový termínovaný vklad v CAD, USD/CAD, viazanosť 1 mesiac USD/CAD
Výnosový termínovaný vklad v CAD, EUR/CAD, viazanosť 1 mesiac EUR/CAD
Výnosový termínovaný vklad v SEK, USD/SEK, viazanosť 1 mesiac USD/SEK
Výnosový termínovaný vklad v USD, USD/SEK, viazanosť 1 mesiac USD/SEK

Participačné depozitum

Finančný nástroj Podkladové aktívum
Participačné depozitum v TRY, EUR/TRY, viazanosť 12 mesiacov EUR/TRY

Investičné certifikáty a štruktúrované dlhopisy

Finančný nástroj Podkladové aktívum
ČSOB Investičný certifikát ESGEZ AUD NG EURONEXT® EUROZONE ESG LEADERS SELECT 40EW DECREMENT 5% Index
ČSOB Investičný certifikát SONRGY21 EUR NG Solactive Energy Transition 2021 AR 5% Index
ČSOB Investičný certifikát WLENV EUR NG EURONEXT CDP ENVIRONMENT WORLD EW DECREMENT 5% Index
ČSOB Investičný certifikát WLENV GBP NG EURONEXT CDP ENVIRONMENT WORLD EW DECREMENT 5% Index
ČSOB Investičný certifikát WLENV AUD NG EURONEXT CDP ENVIRONMENT WORLD EW DECREMENT 5% Index
ČSOB Investičný certifikát ECC5D 80G 2026 CZK EURONEXT CORE EURO & GLOBAL CLIMATE CHANGE EW Decrement 5% Index
ČSOB Investičný certifikát ECC5D 80G 2026 EUR EURONEXT® CORE EURO & GLOBAL CLIMATE CHANGE EW Decrement 5% Index
ČSOB Investičný certifikát ECC5D 80G 2026 USD EURONEXT CORE EURO & GLOBAL CLIMATE CHANGE EW Decrement 5%
ČSOB Investičný certifikát ECC5D 80G 2026 PLN EURONEXT CORE EURO & GLOBAL CLIMATE CHANGE EW Decrement 5%
ČSOB Investičný certifikát SOLWDEEP 80G 2024 EUR SOLACTIVE DEEP VALUE WORLD MV PR INDEX
ČSOB Investičný certifikát SOLWDEEP 90G 2024 PLN SOLACTIVE DEEP VALUE WORLD MV PR INDEX
ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 85G 2025 CZK SOLACTIVE BRANDFINANCE® EUROPEAN LEADERS SELECT 30 INDEX
ČSOB Investičný certifikát SOBFELSP 85G 2025 NOK SOLACTIVE BRANDFINANCE® EUROPEAN LEADERS SELECT 30 INDEX
ČSOB Investičný certifikát BIOEZ 2027 EUR EURONEXT ® EURO LARGE CAP BIODIVERSITY LEADERS 30 DECREMENT 5 INDEX
ČSOB Investičný certifikát BIOEZ 2027 AUD EURONEXT ® EURO LARGE CAP BIODIVERSITY LEADERS 30 DECREMENT 5 INDEX
ČSOB Investičný certifikát BIOEZ 2027 CZK EURONEXT ® EURO LARGE CAP BIODIVERSITY LEADERS 30 DECREMENT 5 INDEX
ČSOB Investičný certifikát SOCOND21 2027 EUR SOLACTIVE SEMICONDUCTOR EQUIPMENT 2021 AR 5% Index
ČSOB Investičný certifikát SX5E 2027 EUR NG EURO STOXX 50 Index
ČSOB Investičný certifikát MXGLME5D 2027 EUR 80G MSCI Global Select ESG Megatrends 5% Decrement EUR Index
ČSOB Investičný certifikát MXGLME5D 2027 AUD 80G MSCI Global Select ESG Megatrends 5% Decrement EUR Index
ČSOB Investičný certifikát MXGLDE5E 2028 EUR NG MSCI Global Diversified ESG 100 Decrement 5% Index
ČSOB Investičný certifikát MXWOELD5 2026 EUR NG MSCI World ESG Leaders 5% Decrement EUR Index
ČSOB Investičný certifikát MXWDH5XE 100G 2026 EUR MSCI World IMI Digital health Select 5% Risk Control Index
ČSOB Investičný certifikát MXWDH5XE 100G 2026 AUD MSCI World IMI Digital health Select 5% Risk Control Index
ČSOB Investičný certifikát MXGLME5D 2028 EUR NG MSCI Global Select ESG Megatrend 5% Decrement Index
ČSOB investičný certifikát SOLTREND 2028 EUR NG Solactive Megatrends EUR Index AR
ČSOB investičný certifikát SOLTREND 2028 AUD NG Solactive Megatrends EUR Index AR
ČSOB investičný certifikát MXWDH5XE 2027 AUD 100G MSCI World IMI Digital Health Select 5% Risk Control EUR Index
ČSOB investičný certifikát MXWDH5XE 2027 PLN 100G MSCI World IMI Digital Health Select 5% Risk Control EUR Index
ČSOB investičný certifikát BNPITEC5 100G 2027 EUR BNP PARIBAS TECHNOLOGY BALANCED INDEX (BNPITEC5 INDEX)
ČSOB investičný certifikát SOLAIROD 2029 EUR NG Solactive AI, Data & Robotics EUR Index AR
ČSOB investičný certifikát BNPITEC5 100G 2027 EUR II BNP PARIBAS TECHNOLOGY BALANCED INDEX (BNPITEC5 INDEX)
ČSOB investičný certifikát SOLAIROD 2029 EUR NG II Solactive AI, Data & Robotics EUR Index AR
ČSOB investičný certifikát SOLAIROD 2029 AUD NG Solactive AI, Data & Robotics EUR Index AR
ČSOB investičný certifikát SOLAIROD 2029 PLN NG Solactive AI, Data & Robotics EUR Index AR
ČSOB investičný certifikát SOLAIROD 2029 USD NG Solactive AI, Data & Robotics EUR Index AR
ČSOB investičný certifikát SPTFTDEN 100G 2027 CZK S&P TRANSATLANTIC 100 ESG SELECTEW 5% DECREMENT INDEX
ČSOB investičný certifikát SPTFTDEN 100G 2027 GBP S&P TRANSATLANTIC 100 ESG SELECTEW 5% DECREMENT INDEX
ČSOB investičný certifikát SPTFTDEN 100G 2027 AUD S&P TRANSATLANTIC 100 ESG SELECTEW 5% DECREMENT INDEX

Zaisťovacie finančné nástroje

Devízové swapy

Finančný nástroj Podkladové aktívum
Devízový swap - EUR/USD (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/USD
Devízový swap - EUR/USD (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/USD
Devízový swap - EUR/USD (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/USD
Devízový swap - EUR/USD (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/USD
Devízový swap - EUR/CZK (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/CZK
Devízový swap - EUR/CZK (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/CZK
Devízový swap - EUR/CZK (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/CZK
Devízový swap - EUR/CZK (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/CZK
Devízový swap - EUR/TRY (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/TRY
Devízový swap - EUR/TRY (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/TRY
Devízový swap - EUR/TRY (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/TRY
Devízový swap - EUR/TRY (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/TRY
Devízový swap - EUR/JPY (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/JPY
Devízový swap - EUR/JPY (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/JPY
Devízový swap - EUR/JPY (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/JPY
Devízový swap - EUR/JPY (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/JPY
Devízový swap - EUR/AUD (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/AUD
Devízový swap - EUR/AUD (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/AUD
Devízový swap - EUR/AUD (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/AUD
Devízový swap - EUR/AUD (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/AUD
Devízový swap - EUR/NOK (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/NOK
Devízový swap - EUR/NOK (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/NOK
Devízový swap - EUR/NOK (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/NOK
Devízový swap - EUR/NOK (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/NOK
Devízový swap - EUR/PLN (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/PLN
Devízový swap - EUR/PLN (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/PLN
Devízový swap - EUR/PLN (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/PLN
Devízový swap - EUR/PLN (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/PLN
Devízový swap - EUR/CAD (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/CAD
Devízový swap - EUR/CAD (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/CAD
Devízový swap - EUR/CAD (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/CAD
Devízový swap - EUR/CAD (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/CAD
Devízový swap - EUR/SEK (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/SEK
Devízový swap - EUR/SEK (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/SEK
Devízový swap - EUR/SEK (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/SEK
Devízový swap - EUR/SEK (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/SEK
Devízový swap - EUR/GBP (nákup), splatnosť 3 mesiace EUR/GBP
Devízový swap - EUR/GBP (nákup), splatnosť 12 mesiacov EUR/GBP
Devízový swap - EUR/GBP (predaj), splatnosť 3 mesiace EUR/GBP
Devízový swap - EUR/GBP (predaj), splatnosť 12 mesiacov EUR/GBP

Upozornenie: Informácie uvedené v dokumente s kľúčovými informáciami vo vzťahu k produktu s konkrétnym podkladovým aktívom je možné primerane aplikovať aj na iné podkladové aktíva produktu s podobnými charakteristikami.